Comissions Decrees

Konu 1:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No: 1/3A (tapuda; 130 ada, 12 parsel, 8 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda; “emniyet ve asayiş yönünden olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı” belirtilmiş olup, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak , No:1/3A (tapuda;130Ada, 12 parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunmamasına rağmen; bahse konu tapuda Köseilyas olarak belirtilen bölgede yeterli İçkili Yer Bölgesi olması ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmede gürültü kirliliği vb. şikayetlerin artacağını sözlü olarak beyan etmeleri göz önünde tutularak taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1788 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Selçuk Mahallesi, 1788 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabülüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin 26.04.2022 tarih ve 20390 sayı ile Belediyemize sunmuş olduğu dilekçede; 24 Temmuz tarihinde ilkinin yapılacağı "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Kültür Pikniği" ismi altında yapılacak olan etkinliğin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa yapılması talep edilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Belediyemize sunmuş olduğu dilekçesinde; 24 Temmuz tarihinde ilkinin yapılacağı "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Kültür Pikniği" ismi altında yapılacak olan etkinliğin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa yapılması talep edilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 30.000,00TL harcama yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Konu 1:
04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Tekirdağ Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Tekirdağ Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde Vatan Mahallesi kapsamında bölgesel ölçekte yapılan ekte sınırları gösterilen 445.41 ha alanı kapsayan plan değişikliği çalışmasının içerisinde kalan 112 ha'lık Tarım Alanı fonksiyonundaki Bölgenin, haritada yeşil renkle işaretlenmiş 26,6 ha'lık kısmı Eko Turizm/Kırsal Turizm alanı (ET/K) ve haritada kırmızı renkle işaretlenmiş 85,4 ha'lık kısmı Ticaret-Depolama-İmalat imar fonksiyonlarının yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 8 ( c ) maddesi uyarınca “Tarım Dışı Kullanım İzninin” alınabilmesi amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 18.03.2022 tarihli ve 4930431 sayılı yazısına istinaden Kamu Yararına dair Belediye Meclisi Kararının alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Tekirdağ Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Tekirdağ Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde Vatan Mahallesi kapsamında bölgesel ölçekte yapılması planlanan ekte sınırları gösterilen 445.41 ha alanı kapsayan plan değişikliği çalışmasının içerisinde kalan 112 ha'lık Tarım Alanı fonksiyonundaki alanın “Tarım Dışı Kullanım İzninin” alınabilmesi amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilebilecek Kamu Yararı Kararı’nın alınması için gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2518 ada 11 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2518 ada 11 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabülüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabülüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Asus Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. Tekirdağ Kurumsal Bayi Aksiyon Bilişim İlt. Ltd. Şti.; mülkiyeti veya kullanma hakkı Belediyemize ait 2 adet ışıklı reklam panosunda (LED Ekran) 9 ay boyunca her gün 120 dakika süre ile görsel reklamlarının yayınlanması ve bu reklam yayınlarının ilan reklam vergisinin Belediyemizce alınmaması karşılığında ekte sunulan 15 adet en az 250.000,00 TL değerindeki bilgisayar, laptop ve tableti şartlı olarak Belediyemize bedelsiz kalıcı vermek istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin f bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” ve g bendinde “Şartlı bağışları kabul etmek.” denildiği üzere talebin değerlendirilerek, uygun görüldüğü takdirde sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Asus Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. Tekirdağ Kurumsal Bayi Aksiyon Bilişim İlt. Ltd. Şti.; mülkiyeti veya kullanma hakkı Belediyemize ait 2 adet ışıklı reklam panosunda (LED Ekran) 9 ay boyunca her gün 120 dakika süre ile görsel reklamlarının yayınlanması ve bu reklam yayınlarının ilan reklam vergisinin Belediyemizce alınmaması karşılığında ekte sunulan 15 adet en az 250.000,00TL değerindeki bilgisayar, laptop ve tableti şartlı olarak Belediyemize bedelsiz kalıcı vermek istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin f ve g bentleri gereği talep değerlendirilmiş, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi 3034 ada 28 ve 82 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi 3034 ada 28 ve 82 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1466 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1466 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parsellerin arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parsellerin arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Kültür/spor etkinlikleri kapsamında Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinliğin düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e protokol imza yetkisinin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Konu 2:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılmasına iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu 3:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Karadeniz Yayla Şenliklerinin "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında ortaklaşa organize edilmesine ve etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran tarihlerinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Konu 4:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 09-10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılmasına, iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu 1:
Kültür/spor etkinlikleri kapsamında Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinliğin düzenlenmesi için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile düzenlenecek olan protokole imza yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e protokol imza yetkisinin verilmesine, etkinliğin giderlerinin 75.000,00TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu 1:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin Temmuz ayında, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır. Şenlik tarihlerinin belirlenmesi ve şenlikler için yapılacak harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Temmuz ayında "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin Ağustos ayında "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin yapılması planlanmaktadır. Şenlikler için yapılacak harcamanın "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 400.000,00TL, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 200.000,00TL olarak belirlenerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Konu 2:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10.02.2022 tarih ve 7105 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 100.000,00TL harcama yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.

Konu 3:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 2022 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivali’nin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; 2.500.000,00TL festival harcamaları için bütçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
1- Rıza ŞAHİN adına kayıtlı 13.01.2022 tarih ve 1498 sayılı başvuru dilekçesi ve ekli evraklar müdürlüğümüzce incelenmiş olup, Ek'te sunulan dilekçe ile (Tc. Kimlik No:25739514994) Rıza ŞAHİN isimli şahsa ait Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi tapuda 515 ada, 238 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplamda her biri 330 m2 büyüklüğünde 3 adet seranın bulunmuş olduğu ve 17 Aralık 2021 günü İlçemizde yaşanana hava muhalefetinden dolayı bir tanesinin tamamen çöktüğü ve naylon örtüsünün parçalanmış olduğu, diğer iki seranın iskelet demirlerinde sorun olmadığı fakat naylon örtüsünün tamamen parçalandığına dair Kurumumuza sunulan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tanzim edilen tutanak ve ilgili evraklar ile mağduriyetinin giderilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır. 2- Hasan YENİPAZARLI adına kayıtlı 07.01.2022 tarih ve 1259 sayılı başvuru dilekçesi ve ekli evraklar müdürlüğümüzce incelenmiş olup, Ek'te sunulan dilekçe ile (16865247290) Hasan YENİPAZARLI isimli şahsa ait Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, Mengen Sokak tapuda 472 ada, 12 -17 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplamda 6 adet seranın bulunmuş olduğu 18-12.2021 -19.12.2021 günü İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı 472 ada 12 parselde yer alan 300 m2 büyüklüğünde 2 adet seranın ve 472 ada, 17 parselde yer alan 320 m2 büyüklüğünde 1 adet seranın naylon örtülerinin yırtıldığı, Ayrıca seralar ait 2 adet perde kaldırma demirinin kopmuş ve yamulmuş olduğuna ilişkin Kurumumuza sunulan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tanzim edilen tutanak ve ilgili evraklar ile mağduriyetinin giderilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır. 3-Sabri ÖZVARDAR adına kayıtlı 10.01.2022 tarih ve 1446 sayılı başvuru dilekçesi ve ekleri müdürlüğümüzce incelenmiş olup, Ek'te sunulan dilekçe ile (10871447002) Sabri ÖZVARDAR isimli şahsa ait Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, Tapuda 2146 ada 70 -73 parsellerde ve 2180 ada, 69 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplamda 11 adet seranın bulunmuş olduğu, 18-12.2021 -19.12.2021 günü İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı; 500 m2 lik 5 adet seranın ve 400 m2 lik 3 adet seranın naylon örtülerinin yırtılmış olduğuna ilişkin; Kurumumuza sunulan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tanzim edilen tutanak ve ilgili evraklar ile mağduriyetinin giderilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda ismi geçen başvuru sahiplerine ait, seralarda hava muhalefetinden dolayı oluşan, hasar mağduriyet talepleri konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemizde yaşanan hava muhalefetinden dolayı, seralarda hasar mağduriyet talebi oluşan vatandaşlarımızdan, 25739514994 TC Kimlik Numaralı Rıza ŞAHİN’in talebinin 5.000 TL ödenmek koşulu ile kabulüne, 16865247290 TC Kimlik Numaralı Hasan YENİPAZARLI’nın talebinin 5.000 TL ödenmek koşulu ile kabulüne, 10871447002 TC Kimlik Numaralı Sabri ÖZVARDAR’ın gelir seviyesi yüksek olduğu gerekçesi ile talebin reddine oy birliği ile karar verildi.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde 16.06.2004 tarih ve 42 sayılı Barbaros Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı’nda belirlenen ve istikamet olarak plan 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçen Enerji Nakil Hattının sunulan Plan Değişikliğinde işlenmemiş olması sebebiyle talebin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde 16.06.2004 tarih ve 42 sayılı Barbaros Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı’nda belirlenen ve istikamet olarak plan 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçen Enerji Nakil Hattının sunulan Plan Değişikliğinde işlenmemiş olması sebebiyle talebin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İyi Parti Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı, 28.01.2022 tarih ve 4997 sayılı dilekçe ile; 'İlçemizin duayen gazetecilerinden 23 Şubat 2019 da vefat eden rahmetli Şerif BAYSALAN'ın hatırasını yaşatmak adına, mümkünse ailesinin yaşadığı sokağa veya uygun görülen bir yere isminin verilmesini' talep etmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Atatürk Mahallemizde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile, İstiklal Marşı Caddesinin kesişiminde bulunan Kozan Caddesinin isminin değiştirilerek ilçemizin duayen gazetecilerinden rahmetli Şerif BAYSALAN’ın isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
İlçemiz Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin tekrar değerlendirilmesi istenmektedir. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu yer ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda “emniyet ve asayiş yönünden olumsuz bir durum söz konusu olmadığı” belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Namık Kemal Mahallesi, Endam Sokak, No:1-3/A adresinde ve tapuda 130 Ada 12 Parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 114 ada 8 nolu parselde kayıtlı 226,55 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre Belediye Encümenince satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.

Konu 1:
İlçemiz, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. Bahse konu taşınmaz içkili yer bölgesinde bulunmamakta olup Mülga Barbaros Belediye Başkanlığı tarafından 03.06.2013 tarih ve 9 sayılı İçkili Restaurant faaliyet konulu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği tespit edilmiştir. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda; “emniyet, asayiş yönünden sakınca bulunmadığı” belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz, Barbaros Mahallesi, Eceabat Sokak, No:3 tapuda; 17 pafta, 208 ada, 8005 nolu parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir..

Konu 1:
Tekirdağ Valiliği- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiştir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup, Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ Valiliği- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiştir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup, Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2208 ada 1 parsel ve 3142 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanları; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 11.06.2019 tarih ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 11.09.2019 tarih ve 780 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Valiliği- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 515 ada 127 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve 06.03.2019 tarih ve 80 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 12.06.2019 tarih ve 581 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilerek konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup, Mevcut İmar Planlarında Park Alanında yer almakta iken onaylanan imar planı değişikliği ile Yavuz Mahallesi 515 ada 127 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerine işlenen Trafo Alanı ile kaldırılan Park Alanı; 07.01.2020 tarih ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 12.08.2020 tarih ve 718 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile onaylanan Yavuz Mahallesi 465 ada 67 (eski 14-15-16 parseller) parselin Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) ve Park Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan plan değişikliğinde ayrılan ve kamuya terki gerçekleşen Park Alanından karşılanmış olması sebebi ile 06.03.2019 tarih ve 80 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 12.06.2019 tarih ve 581 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi 140 ada 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi 140 ada 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 1:
Muhtarlık ve Turkcell tarafından verilen dilekçelerde, köyden mahalleye dönüşen Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmektedir. Talebin; GSM kulesi ve geniş kapsamlı olmaması nedeniyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden yer kullanım bedelinin ve izin verilip verilmemesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Muhtarlık ve Turkcell tarafından verilen dilekçelerde, köyden mahalleye dönüşen Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması talep edilmektedir. Talebin; GSM kulesi ve geniş kapsamlı olmaması nedeniyle 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” hükmüne istinaden binanın statik yapısı kontrol edilmek şartıyla, elektrik bedelinin GSM şirketi tarafından ödenmesi kaydıyla, yıllık 1.000TL bedel ile izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı 4131,57 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanında" kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Belediye Meclisi' nin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kamulaştırma talebinin, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14/04/2021 tarih ve 813 ile 814 sayılı kararları ile plan değişikliği olmuştur. Güncel durumda parsel "Özel Kültürel Tesis" alanında kalmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararının iptali konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı 4131,57 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanında" kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Belediye Meclisi' nin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kamulaştırma talebinin, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14/04/2021 tarih ve 813 ile 814 sayılı kararları ile plan değişikliği olmuştur. Güncel durumda parsel "Özel Kültürel Tesis" alanında kalmaktadır. "Özel Kültürel Tesis" alanında kalması nedeniyle Kamulaştırma Kararının iptaline oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 317 karar numarası ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Belediyenin yetki alanında kalan Mahallelerinde bulunan Elektronik Haberleşme İstasyonlarının 2021 yılı için yer kullanım bedeli yıllık 30.528,00 TL olarak belirlenmiş olup Belde Belediyesi iken kapanarak Mahalleye dönüşen yerler ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %40 indirimli olarak uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmede; 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden; Elektronik Haberleşme İstasyonlarının yer kullanım bedeli konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 07.12.2021 tarih ve 317 karar numarası ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Belediyenin yetki alanında kalan Mahallelerinde bulunan Elektronik Haberleşme İstasyonlarının 2021 yılı için yer kullanım bedeli yıllık 30.528,00 TL olarak belirlenmiş olup Belde Belediyesi iken kapanarak Mahalleye dönüşen yerler ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %40 indirimli olarak uygulanmaktadır. Yapılan değerlendirmede; 7556 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişikliği Yapılması Hakkında Kanunun 26. Maddesi ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Ek madde 9’ un “Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedelinin Büyükşehir Belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yer seçim belgesi için belirlendiği ücretin beş katını diğer yerlerde üç katını geçemez. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersizdir.” Hükmüne istinaden; Elektronik Haberleşme İstasyonlarının yer kullanım bedeli konusunun üç katı olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA EMSAL DEĞERİ BELİRTİLMEMİŞ BİTİŞİK NİZAMA SAHİP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARSELLERİNİN EMSAL HESABI, BİNA TABAN ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANIR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA EMSAL DEĞERİ BELİRTİLMEMİŞ BİTİŞİK NİZAMA SAHİP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARSELLERİNİN EMSAL HESABI, BİNA TABAN ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANIR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANLARDA PLANIN İLK YAPILDIĞI ESKİ JEOLOJİK ALTLIKLAR SEBEBİYLE İMAR ADALARININ VEYA PARSELLERİN FARKLI EMSAL, KAT ADEDİ GİBİ FARKLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP OLMASI DURUMUNDA SINIR ÇİZGİSİNİN (YAPILAŞMA KOŞULLARINI BELİRTEN AYRIM ÇİZGİSİNİN) İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMAR ADASINDAKİ PARSELLERDE, MEVCUT İNŞAAT ALANI HAKKI AYNI KALMAK KAYDIYLA ADA BAZINDA KAT ADEDİ FAZLA OLAN UYGULANABİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANLARDA PLANIN İLK YAPILDIĞI ESKİ JEOLOJİK ALTLIKLAR SEBEBİYLE İMAR ADALARININ VEYA PARSELLERİN FARKLI EMSAL, KAT ADEDİ GİBİ FARKLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP OLMASI DURUMUNDA SINIR ÇİZGİSİNİN (YAPILAŞMA KOŞULLARINI BELİRTEN AYRIM ÇİZGİSİNİN) İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMAR ADASINDAKİ PARSELLERDE, MEVCUT İNŞAAT ALANI HAKKI AYNI KALMAK KAYDIYLA ADA BAZINDA KAT ADEDİ FAZLA OLAN UYGULANABİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA EMSAL DEĞERİ BELİRTİLMEMİŞ BİTİŞİK NİZAMA SAHİP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARSELLERİNİN EMSAL HESABI, BİNA TABAN ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANIR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA EMSAL DEĞERİ BELİRTİLMEMİŞ BİTİŞİK NİZAMA SAHİP KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PARSELLERİNİN EMSAL HESABI, BİNA TABAN ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANIR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANLARDA PLANIN İLK YAPILDIĞI ESKİ JEOLOJİK ALTLIKLAR SEBEBİYLE İMAR ADALARININ VEYA PARSELLERİN FARKLI EMSAL, KAT ADEDİ GİBİ FARKLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP OLMASI DURUMUNDA SINIR ÇİZGİSİNİN (YAPILAŞMA KOŞULLARINI BELİRTEN AYRIM ÇİZGİSİNİN) İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMAR ADASINDAKİ PARSELLERDE, MEVCUT İNŞAAT ALANI HAKKI AYNI KALMAK KAYDIYLA ADA BAZINDA KAT ADEDİ FAZLA OLAN UYGULANABİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANLARDA PLANIN İLK YAPILDIĞI ESKİ JEOLOJİK ALTLIKLAR SEBEBİYLE İMAR ADALARININ VEYA PARSELLERİN FARKLI EMSAL, KAT ADEDİ GİBİ FARKLI YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİP OLMASI DURUMUNDA SINIR ÇİZGİSİNİN (YAPILAŞMA KOŞULLARINI BELİRTEN AYRIM ÇİZGİSİNİN) İÇİNDEN GEÇTİĞİ İMAR ADASINDAKİ PARSELLERDE, MEVCUT İNŞAAT ALANI HAKKI AYNI KALMAK KAYDIYLA ADA BAZINDA KAT ADEDİ FAZLA OLAN UYGULANABİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA SADECE YÜKSEKLİK DEĞERİ BELİRTİLEN, ANCAK YAPI NİZAMI, EMSAL VE TAKS DEĞERLERİ BELİRTİLMEYEN TİCARETE TAHSİSLİ ALANLARDA EMSAL HESABI; PARSEL ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANACAK OLUP, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN VE BİNA TABAN OTURUMUNUN BELİRLENMESİNDE İLÇE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA SADECE YÜKSEKLİK DEĞERİ BELİRTİLEN, ANCAK YAPI NİZAMI, EMSAL VE TAKS DEĞERLERİ BELİRTİLMEYEN TİCARETE TAHSİSLİ ALANLARDA EMSAL HESABI; PARSEL ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANACAK OLUP, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN VE BİNA TABAN OTURUMUNUN BELİRLENMESİNDE İLÇE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.04.2021 tarih ve 99 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.06.2021 tarih ve 1124 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, 14.09.2021 tarih ve 7813 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.04.2021 tarih ve 99 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.06.2021 tarih ve 1124 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, 14.09.2021 tarih ve 7813 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA SADECE YÜKSEKLİK DEĞERİ BELİRTİLEN, ANCAK YAPI NİZAMI, EMSAL VE TAKS DEĞERLERİ BELİRTİLMEYEN TİCARETE TAHSİSLİ ALANLARDA EMSAL HESABI; PARSEL ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANACAK OLUP, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN VE BİNA TABAN OTURUMUNUN BELİRLENMESİNDE İLÇE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA SADECE YÜKSEKLİK DEĞERİ BELİRTİLEN, ANCAK YAPI NİZAMI, EMSAL VE TAKS DEĞERLERİ BELİRTİLMEYEN TİCARETE TAHSİSLİ ALANLARDA EMSAL HESABI; PARSEL ALANI İLE KAT ADEDİNİN 1,5 İLE ÇARPILMASIYLA HESAPLANACAK OLUP, YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN VE BİNA TABAN OTURUMUNUN BELİRLENMESİNDE İLÇE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından teknik çalışmaların yapılarak plan değişikliği teklifinin hazırlanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.04.2021 tarih ve 99 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.06.2021 tarih ve 1124 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, 14.09.2021 tarih ve 7813 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, 06.04.2021 tarih ve 99 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.06.2021 tarih ve 1124 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, 14.09.2021 tarih ve 7813 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun 'özel sosyal tesis alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 1319 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilerek konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun 'özel sosyal tesis alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 1319 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine askı süresi içinde edilen itiraza istinaden konunun yeniden değerlendirilmesi hususunun; söz konusu alanın fonksiyonunun orta yoğunluklu konut alanından özel sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 10.03.2021 tarih ve 463 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olup, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen değişiklik teklifi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uyumlandırma amaçlı olup taşınmaza ait emsal ve kat adedi değiştirilmediğinden reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet(Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun 'özel sosyal tesis alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 1319 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilerek konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun 'özel sosyal tesis alanı' olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 1319 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğine askı süresi içinde edilen itiraza istinaden konunun yeniden değerlendirilmesi hususunun; söz konusu alanın fonksiyonunun orta yoğunluklu konut alanından özel sosyal altyapı alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 10.03.2021 tarih ve 463 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmış olup, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 163 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen değişiklik teklifi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uyumlandırma amaçlı olup taşınmaza ait emsal ve kat adedi değiştirilmediğinden reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı, ‘bağ’ niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olup, park alanında kalan kısmının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalmasından dolayı yolda kalan kısmının kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı, ‘bağ’ niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olup, park alanında kalan kısmının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalmasından dolayı yolda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı ‘arsa’ niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmediğinden kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı ‘arsa’ niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmediğinden 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı, ‘bağ’ niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olup, park alanında kalan kısmının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalmasından dolayı yolda kalan kısmının kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı, ‘bağ’ niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olup, park alanında kalan kısmının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında kalmasından dolayı yolda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı ‘arsa’ niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmediğinden kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk(Gündoğdu) Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı ‘arsa’ niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 2015-2019 yılları stratejik plan kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmediğinden 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması neticesinde, 599,42 m2 yüz ölçümündeki ihdas parselinin 1127,07 m2 yüzölçümündeki park alanı ile takasının uygunluğu hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması neticesinde, 599,42 m2 yüz ölçümündeki ihdas parselinin 1127,07 m2 yüzölçümündeki park alanı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı "Bağ" niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın park alanında kalan kısmının Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olmasından dolayı yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı "Bağ" niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın park alanında kalan kısmının Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olmasından dolayı yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünden 06.08.2021 tarihli yazıyla Meclisimize gönderilen yazıda Altınova Mahallesi hudutlarında ekte krokisi sunulan alana “Gazi Hasan Paşa Parkı” olarak ad verilmesi düşünüldüğü yazılarak Meclisimizin onayı istenmiştir. Bu konu Meclisimizde görüşüldüğünde, Belediye Başkanımız söz alıp 30 Eylül 2021 tarihinde açılışı yapılacağı için komisyona sevk etmeden kararı alalım diye ricada bulunmuş, konu oybirliğiyle kabul edilmiştir. 30 Eylül 2021 tarihinde açılışı yapılan bu park ile ilgili olarak çevre sakinlerinden gelen bilgileri ve itirazları dikkate alarak yaptığımız araştırmada 07.02.2007 tarihinde Ahmet AYGÜN’ün Belediye Başkanı olduğu dönemde aynı yerin adının “Bülent ECEVİT Parkı” olmasına oybirliği ile karar verildiği geçmiş Meclis kararında anlaşılmıştır. 07.09.2021 1.Birleşim 2 no’lu 218 karar no’lu Meclis kararının iptaline, 07.02.2007 tarihinde alınan Meclis kararının uygulanmasına karar verilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin eski Başkanı ve Kıbrıs Fatihi Sayın Bülent ECEVİT’in isminin verildiği Altınova Mahallesi hudutlarında ekte krokisi sunulan alana 5393 sayılı Belediye Kanunu 18. Madde (n) fıkrasına göre “Bülent ECEVİT PARKI” isminin devam etmesi konusundaki önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; 06.09.2021 tarihindeki meclis gündemine alınan Altınova sahil bandında yapılan parka isim verilmesi konusu Belediye Meclisinde komisyona havale edilmeden görüşülmüş ve yeni bir park ismi olarak değerlendirilmesi sonucu meclisimizin 218 karar numarası ile “Altınova Gazi Hasan Paşa” ismi verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir. Ancak meclis sonrası yapılan incelemede söz konusu alanın adının Tekirdağ Belediyesi Meclisinin 07.02.2007 tarihli kararı ile “Bülent Ecevit Parkı” olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenle belirtilen alanın ismi ile ilgili 06.09.2021 tarih ve 218 nolu Belediye Meclis kararının iptaline, Tekirdağ Belediyesi Meclisinin 07.02.2007 tarihinde alınan “Bülent Ecevit Parkı” isminin konduğu meclis kararının devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
2016 yılında vefat eden Hakim Ahmet GENÇ' in isminin ikameti olan Barbaros Mahallesinde bulunan HAKİM sokak adının Hakim Ahmet GENÇ Sokak olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Barbaros Mahallesinde bulunan HAKİM sokak adının Hakim Ahmet GENÇ Sokak olarak değiştirilmesi konusunun reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Matematik Öğretmeni Sabri BABACAN isminin Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir sokağa ya da yeni açılacak bir sokağa verilmesini talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Matematik Öğretmeni Sabri BABACAN isminin Süleymanpaşa İlçesinde ileride açılacak bir sokağa verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediye Meclisi' nin 07.02.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile 2015 – 2019 yılları Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine davam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediye Meclisi' nin 07.02.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile 2015 – 2019 yılları Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine davam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda ihdas-takas-ifraz-tevhit işlemi talep edilmiştir. Yapılan imar uygulaması neticesinde 599,42 m² yüzölçümündeki ihdas parselinin 1127,07 m² yüzölçümündeki park alanı ile takasının uygunluğu konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; , Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar uygulaması neticesinde, 599,42 m2 yüz ölçümündeki ihdas parselinin 1127,07 m2 yüzölçümündeki park alanı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘BİTİŞİK NİZAM PARSELLERDE; YAPININ OTOPARK İHTİYACININ KISMEN VEYA TAMAMININ BODRUM KATINDA KARŞILANAMADIĞININ PROJE MÜELLİFİNCE HAZIRLANAN BİR TEKNİK RAPORLA TESPİT EDİLMESİ VE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN ONAYLAMASI HALİNDE; ZEMİN KATIN ALTINDAKİ BODRUM KATIN YALNIZCA BİNANIN GEREKLİ ARAÇ SAYISI İÇİN BIRAKILACAK OTOPARK VE BİNAYA AİT ZORUNLU OLAN TESİSAT ALANI İLE BİNA GİRİŞİNE KONU EDİLMESİ ŞARTIYLA YAPININ SU BASMAN YÜKSEKLİĞİ KİRİŞ ALTI 220 CM OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR. BU ALANLARIN ALTI HİÇBİR ŞEKİLDE İSKANA KONU EDİLEMEZ.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘BİTİŞİK NİZAM PARSELLERDE; YAPININ OTOPARK İHTİYACININ KISMEN VEYA TAMAMININ BODRUM KATINDA KARŞILANAMADIĞININ PROJE MÜELLİFİNCE HAZIRLANAN BİR TEKNİK RAPORLA TESPİT EDİLMESİ VE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN ONAYLAMASI HALİNDE; ZEMİN KATIN ALTINDAKİ BODRUM KATIN YALNIZCA BİNANIN GEREKLİ ARAÇ SAYISI İÇİN BIRAKILACAK OTOPARK VE BİNAYA AİT ZORUNLU OLAN TESİSAT ALANI İLE BİNA GİRİŞİNE KONU EDİLMESİ ŞARTIYLA YAPININ SU BASMAN YÜKSEKLİĞİ KİRİŞ ALTI 220 CM OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR. BU ALANLARIN ALTI HİÇBİR ŞEKİLDE İSKANA KONU EDİLEMEZ.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı ‘arsa’ nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait tapu tahsis belgesine konu tek katlı kerpiç bina yerinde bulunmadığından, tapu tahsis belgesinin iptali ve tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı ‘arsa’ nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait tapu tahsis belgesine konu tek katlı kerpiç bina yerinde bulunmadığından, tapu tahsis belgesinin iptali ve tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılması hususunun, tapu tahsis belgesi şartlarını sağlamadığından ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yapının yerinde bulunmadığına dair yazısına istinaden kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında ‘Blok nizam’ olan yapı nizamının ‘Ayrık nizam’ olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında ‘Blok nizam’ olan yapı nizamının ‘Ayrık nizam’ olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun kitle çalışması gerektiğinden dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
10Kasım 2021 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan evinde yapılcak anma programına katılım sağlanması planlanmıştır. Bu kapsamda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri ve İnternet sayfasına sahip Basın Kuruluşları temsilcilerinin katılması İsimlerinin belirlenmesi ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması, konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan evinde yapılacak anma programına CÜNEYT YÜKSEL, SABRİ ÇINAR, HÜSEYİN UZUNLAR, ŞENOL KARAKÜÇÜK, FEDAİ YÜKSEL, ALİ RIZA ETİ, HİKMET MUTLU, ŞAHİN UMUR, GÜROL BİBER, BÜLENT TOPÇU, AYTAÇ ERİZ, METİN ÇALIŞKAN, ŞÜKRİYE GÜNDÜZLER, AYŞE ŞEN SEVEN, HÜSEYİN ÖZTEKİN, MUHAMMET KARAMAN, MUHAMMET POLAT, İDRİS YATMAN, ÖZLEM ÇOŞKUN, MÜNÜR KARAEVLİ, İLHAN İMRAK, MURAT UYSAL, ALİ TUNÇ SAYGUN, VOLKAN BERKAY ÇAKIR, UFUK BEKİR ERSÖZ, ERGÜN GÜLERYÜZ, NURTEN YONTAR, ÖMER TAŞ, SAMİ DURHAN, SERKAN ERİŞ, MUSTAFA TURHAN, EMİN BENAN UTKU, SEZAİ ÇETİN, ALİ DARICI, AYCAN GÜNDÜZ, HÜSEYİN ÜRETÜRK, HASAN ALP, EKREM BİLECEN, TURHAN DURUKAN, ZEKERİYA ÖRNEK, RECEP NAHİT ÇELEBİ, RIZA ERENLER, CENAP KÜRÜMOĞLU, MERAL AKYAZI, NACİ AKYAZI, OSMAN GÜNEYKAYA, E. BEDİA İLERLER, PERVİN IŞIKSAL, HANDE UZALTAN, TAYFUN BİLMEÇ, FATİH ERGE, ÖZKAN DİKMEN, HABİBE UZEL, MEHMET ŞEN, SERAL BARIŞ, SALİH CANİKLİ, ABDULLAH YALÇIN, ERTAN GENCE, PAKİZE GÜREL, ALPASLAN PEKER, MEHMET PORTAKAL, SEÇKİN GÜLTEN, MURAT ÜLKER, AYNUR GÜNER, ÜLKÜ YALINKILIÇ, NİJAT AYVAZ, FERHAT AKGÜN, ÖZER ENGİNLER, TARIK ESKİ, FATİH ÇINAR, ÖZKAN SOBACIOĞLU, NİLÜFER SOBACIOĞLU, TEKİN ŞAHİN, BERK BOĞAÇHAN, MESUT KARADUMAN, YAŞAR SEVİNÇ, ATILGAN ALKIRAN, SERAP CÖMERTOĞLU, RUHAN YALÇIN, HALİL DAĞ’ın katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün ‘PLANDA ATATÜRK (GÜNDOĞDU) MAHALLESİ ÖNCELİKLİ PROJE ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN 18. MADDE UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANDAKİ TİCARET (İŞ MERKEZLERİ) FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLERDE YAPILACAK BİNALARDA HER KATTA SADECE TİCARET KULLANIMI YER ALABİLİR. DİĞER BÖLGELERDEKİ PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün ’04.07.2001 TARİHİNDE 18. MADDE UYGULAMASI İÇİN BELİRLENMİŞ ALTI BÖLGE HARİCİNDEKİ ALANLARDA, PLANDA TİCARET FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLER TİCARET+KONUT(TİCK) KARMA FONKSİYONLU OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, BU PARSELLERİN İSKAN EDİLEN ZEMİN VE BODRUM KATLARI HARİCİNDEKİ KISIMLARINDA KONUT KULLANIMINA YER VERİLEBİLİR. BU PARSELLERİN ZEMİN VE BODRUM KATLARININ TİCARET FONKSİYONUNDA OLMASI ZORUNLUDUR.’ şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA TİCARET FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLER TİCARET+KONUT(TİCK) KARMA FONKSİYONLU OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, BU PARSELLERİN İSKAN EDİLEN ZEMİN VE BODRUM KATLARI HARİCİNDEKİ KISIMLARINDA KONUT KULLANIMINA YER VERİLEBİLİR. BU PARSELLERİN ZEMİN VE BODRUM KATLARININ TİCARET FONKSİYONUNDA OLMASI ZORUNLUDUR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunun kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü ‘yol’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü ‘yol’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından, Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluğunda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
10 Kasım 2021 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik Şehrinde bulunan evinde yapılacak anma programına katılım sağlanması planlanmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Mecliste Grubu bulunan İlçe Başkanları, Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri ve İnternet sayfasına sahip Basın Kuruluşları temsilcilerinin katılması İsimlerinin belirlenmesi ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine, İlgili program gerçekleşmez ise Ankara Anıtkabir programının gerçekleştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik Şehrine düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Mecliste Grubu bulunan İlçe Başkanları, Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri ve İnternet sayfasına sahip Basın Kuruluşları temsilcilerinin İsimlerinin belirlenerek katılması ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına; İlgili programın gerçekleşmemesi durumunda ise Ankara Anıtkabir programının gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel numarasında kayıtlı “Arsa” nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde “Bu gayrimenkulün tamamı hak sahibi Recep AKYÜZ’ e tahsis edilmiştir.” Yer almaktadır. Taşınmaza ait muhdesat bilgilerinde ise “Üzerindeki kerpiç ev Recep Akyüz’e aittir.” İfadesi bulunmaktadır. Ancak Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel numarasında kayıtlı “Arsa” nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisine ait tapu tahsisi belgesine konu tek katlı kerpiç bina yerinde bulunmamakta olup ne zaman yıkıldığı da bilinmemektedir. Tapu tahsis belgesinin iptal edilip edilmeyeceği tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Talebe konu parselin Tapu Tahsis belgesinin iptal edilmesine ve tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü “Yol” nitelikli taşınmaz fiili olarak da yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Bahse konu İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma talebinin, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü “Yol” nitelikli taşınmaz fiili olarak da yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Bahse konu parselin kamulaştırma talebinin, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında ‘Blok nizam’ olan yapı nizamının ‘Ayrık nizam’ olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında ‘Blok nizam’ olan yapı nizamının ‘Ayrık nizam’ olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün ‘PLANDA ATATÜRK (GÜNDOĞDU) MAHALLESİ ÖNCELİKLİ PROJE ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN 18. MADDE UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANDAKİ TİCARET (İŞ MERKEZLERİ) FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLERDE YAPILACAK BİNALARDA HER KATTA SADECE TİCARET KULLANIMI YER ALABİLİR. DİĞER BÖLGELERDEKİ PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün ‘PLANDA ATATÜRK (GÜNDOĞDU) MAHALLESİ ÖNCELİKLİ PROJE ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN 18. MADDE UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANDAKİ TİCARET (İŞ MERKEZLERİ) FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLERDE YAPILACAK BİNALARDA HER KATTA SADECE TİCARET KULLANIMI YER ALABİLİR. DİĞER BÖLGELERDEKİ PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 212 ada 70 sayılı parselin ve batısında yer alan yolun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 212 ada 70 sayılı parselin ve batısında yer alan yolun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, dilekçe ile ekteki plan değişikliği teklifinin uyuşmazlığı sebebi ile reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3100 ada 3 sayılı parselin fonksiyonunun ‘Özel Eğitim Alanı’ olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3100 ada 3 sayılı parselin fonksiyonunun ‘Özel Eğitim Alanı’ olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına 'İlçemizde taban alanı 1000 m2'den büyük, 15 metre ve üstü yollara cepheli cami alanlarında, cami ile birlikte yapılması şartı ile; şadırvan, lojman, kurs, aşevi, cami yatakhanesi kullanımlarına ve bu alanlardaki binaların zemin ve bodrum katlarında kira gelirleri caminin giderlerinde kullanılmak üzere ticari birimlere yer verilebilir.' şeklindeki hükmün eklenmesi hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına 'İlçemizde taban alanı 1000 m2'den büyük, 15 metre ve üstü yollara cepheli cami alanlarında, cami ile birlikte yapılması şartı ile; şadırvan, lojman, kurs, aşevi, cami yatakhanesi kullanımlarına ve bu alanlardaki binaların zemin ve bodrum katlarında kira gelirleri caminin giderlerinde kullanılmak üzere ticari birimlere yer verilebilir.' şeklindeki hükmün eklenmesi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2835 ada 1 sayılı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2835 ada 1 sayılı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz, uygulama imar planında park ve yol alanında kaldığından bahse konu taşınmazın, mülkiyeti belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz ve 122 ada 8 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmazlar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz, uygulama imar planında park ve yol alanında kaldığından bahse konu taşınmazın, mülkiyeti belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz ve 122 ada 8 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmazlar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı 43,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından ve 1819 ada 1 parsel sayılı 418,49 m2 yüzölçümlü ‘park’ nitelikli taşınmaz trafo ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı 43,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından ve 1819 ada 1 parsel sayılı 418,49 m2 yüzölçümlü ‘park’ nitelikli taşınmaz trafo ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması talebi hususunda, 1006 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına ve 1819 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ise yolda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Talebe istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli ve aynı mahallede yer alan 122 ada 8 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazlar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırma konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Talebe istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli ve aynı mahallede yer alan 122 ada 8 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazlar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırmasına oybirliği ile karar veriliştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı 43,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz fiili olarak yol alanında ve İlçemiz, Yavuz Mahallesi 1819 ada 1 parsel sayılı 418,49 m2 yüzölçümlü "park" nitelikli taşınmaz trafo ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. İlçemiz Yavuz Mahallesi 1819 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının ve Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Yavuz Mahallesi 1819 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının ve Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan, kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde, ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için, yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak; parsel ve arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsaya ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan, kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde, ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için, yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak; parsel ve arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsada ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunun, 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 30. Maddesinin (b) bendine ‘Yapı ruhsatı olmayan inşaat ve yapılara belediyeden izin almadan beton temin etmek yasaktır.’ ibaresinin eklenmesi ve ruhsatsız/izinsiz yapılaştığı tespit edilen konteyner ve prefabriklere yürürlükteki mevzuatlar ve Belediye usul ve esaslarına göre belirlenen tutarlarda cezai işlem uygulanması ile kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç (Barbaros) Mahallesi, 1853 ve 1854 sayılı parseller ile 1855 sayılı parselin bir kısmının yer aldığı alanda, Barbaros Uygulama İmar Planında belirtilen yol genişlikleri ile sayısal planlarda belirtilen yol genişlikleri arasındaki uyumsuzlukları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç (Barbaros) Mahallesi, 1853 ve 1854 sayılı parseller ile 1855 sayılı parselin bir kısmının yer aldığı alanda, Barbaros Uygulama İmar Planında belirtilen yol genişlikleri ile sayısal planlarda belirtilen yol genişlikleri arasındaki uyumsuzlukları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümleri ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Hükümlerine ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümleri ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Hükümlerine ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun özel sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun özel sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İlçemiz sınırları içerisinde, özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olmaktadır. Kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde, ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için, yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak; parsel veya arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsaya ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan, kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde, ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için, yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak; parsel ve arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsada ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunun, 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 30. Maddesinin (b) bendine ‘Yapı ruhsatı olmayan inşaat ve yapılara belediyeden izin almadan beton temin etmek yasaktır.’ ibaresinin eklenmesi ve ruhsatsız/izinsiz yapılaştığı tespit edilen konteyner ve prefabriklere yürürlükteki mevzuatlar ve Belediye usul ve esaslarına göre belirlenen tutarlarda cezai işlem uygulanması ile kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi' nin 01.12.2020 tarih ve 396 sayılı kararı ile 67 adet tarla nitelikli taşınmazın sermayesinin % 100' ü Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak devredilmesine karar verilmiştir. Bahse konu 67 adet tarla nitelikli taşınmazın Belediyemiz borçlarına teminat olarak gösterilebilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediye Meclisi' nin 01.12.2020 tarih ve 396 sayılı kararı ile 67 adet tarla nitelikli taşınmazın sermayesinin % 100' ü Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak devredilmesine karar verilmiştir. Bahse konu 67 adet tarla nitelikli taşınmazın Belediyemiz borçlarına teminat olarak gösterilebilmesi konusunda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 630 ada 3 parsel sayılı 228,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 2038 ada 4 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 630 ada 3 parsel sayılı 228,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 2038 ada 4 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 630 ada 2 parsel sayılı 229,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 2038 ada 5 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 630 ada 2 parsel sayılı 229,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğu Mahallesi, 2038 ada 5 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2831 ve 2857 adalar arası park alanına trafo konulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2831 ve 2857 adalar arası park alanına trafo konulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, muvafakatı bulunmadığından dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 114 ada 13 parsel numaralı tapuda 12/316 hisseye sahip bodrum kat 12 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mimari projesinde 62,31 m2 yüzölçüme sahip “Mağaza” niteliğinde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 114 ada 13 parsel numaralı tapuda 12/316 hisseye sahip bodrum kat 12 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mimari projesinde 62,31 m2 yüzölçüme sahip “Mağaza” niteliğinde bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 723 nolu parselde kayıtlı 1402,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 723 nolu parselde kayıtlı 1402,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1188 nolu parselde kayıtlı 858,75 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1188 nolu parselde kayıtlı 858,75 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi, 878 nolu parselde kayıtlı 2224,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi, 878 nolu parselde kayıtlı 2224,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi, 951 nolu parselde kayıtlı 2900,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi, 951 nolu parselde kayıtlı 2900,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 721 nolu parselde kayıtlı 523,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 721 nolu parselde kayıtlı 523,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 726 nolu parselde kayıtlı 2982,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 726 nolu parselde kayıtlı 2982,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1934 nolu parselde kayıtlı 2000,00 m2 yüzölçümlü “Kavaklık” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan ve Köy Yerleşik alanı içinde kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1934 nolu parselde kayıtlı 2000,00 m2 yüzölçümlü “Kavaklık” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2079 ada 5 parsel ile 2078 ada 56 sayılı parsellerde bulunan ve fiiliyatta yol olarak kullanılan alanın imar planlarına yol olarak işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2079 ada 5 parsel ile 2078 ada 56 sayılı parsellerde bulunan ve fiiliyatta yol olarak kullanılan alanın imar planlarına yol olarak işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallemizde belediye semt spor alanına yapılan Spor Tesislerine eksi Kumbağ Belediye Başkanı ve Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Hüseyin UZUNLAR’ın adının verilmesi için belediye meclis üyelerimiz Sabri ÇINAR, Gürol BİBER ve Bülent TOPÇU’nun vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallemizde belediye semt spor alanına yapılan Spor Tesislerine eksi Kumbağ Belediye Başkanı Yaşar VARDAR’ın isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56' ıncısının 2021 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin, etkinliklerinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56' ıncısının 10-11-12-13 Haziran 2021 tarihlerinde yapılamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56' ıncısının 2021 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival tarihinin, etkinliklerinin belirlenmesi ve festival için yapılacak harcama bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56' ıncısının 2021 yılı Haziran ayı içerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival için yapılacak harcama bütçesinin 1.500.000,00TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1034 ada 137 parsel sayılı 1.973,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kaldığından kamulaştırması talep edilmiştir. Bahse konu taşınmazın kamulaştırma talebinin, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1034 ada 137 parsel sayılı 1.973,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kaldığından kamulaştırması talep edilmiştir. Bahse konu taşınmazın kamulaştırma talebinin, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun yer değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun yer değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2831 ve 2857 adalar arası park alanına trafo konulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2831 ve 2857 adalar arası park alanına trafo konulması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediye Meclisince 07.01.2020 tarih ve 24 nolu kararı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği onaylanmıştır. Ancak Belediyemizin Spor, Kültür-Sanat, Turizm ve Eğitim hizmetlerine yönelik faaliyetlerin artarak devam etmesi sonucu mevcut yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi gerekmiş olup; Bu hususta hazırlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; yönetmeliğin müdürlükten geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yılı olan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması nedeniyle, şehrimiz genelinde uygun görülen işlek caddelere "İstiklal Marşı Caddesi" isminin verilmesi, Türkiye Yazarlar Birliğince talep edilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü bahse konu talebin, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan caddeler için değerlendirilip, " İstiklal Marşı Caddesi" isminin verileceği cadde ile birlikte Meclis Kararı alınarak taraflarına bildirilmesi istenilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Atatürk Mahallesinde, Merkez Caddesinin isminin değiştirilerek İstiklal Marşı Caddesi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
İlçemizi ferdi ve takım olarak temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına Belediyemiz tarafından verilecek ödülleri belirleyen 05.11.2019 tarih ve 382 nolu Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilerek, yeniden düzenlenen Ek’teki ödül tarifesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Ödül Tarifesi FERDİ SPORLAR TAKIM SPORLARI Yapılan Şampiyonalar Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Türkiye Şampiyonaları 10.000 TL 7.500 TL 5.000 TL 15.000 TL 12.500 TL 10.000 TL Balkan Şampiyonası ve Uluslararası Şampiyonalar 15.000 TL 10.000 TL 7.500 TL Ferdi sporlara göre verilecek Avrupa Şampiyonaları 17.500 TL 12.500 TL 10.000 TL Ferdi sporlara göre verilecek Dünya Şampiyonaları 20.000 TL 15.000 TL 10.000 TL Ferdi sporlara göre verilecek Olimpiyat Oyunları ( Yaz-Kış ) 25.000 TL 20.000 TL 15.000 TL Ferdi sporlara göre verilecek Yaz Olimpiyat Oyunları Spor Dalları Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beysbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Dağcılık (Sportif Tırmanış) , Eskrim, Futbol, Golf, Güreş, Halter, Hentbol, Hokey, Judo, Kano, Karate, Kaykay, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Softball, Sörf, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken, Yüzme (Atlama, Senkronize yüzme) Kış Olimpiyat Oyunları Spor Dalları Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Kızak, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak, Skeleton , Snowboard , Sürat Pateni , Yarış Kızağı Açıklamalar ; 1- Balkan Şampiyonları en az 7 ülke katılımı ile Uluslararası turnuvalar ise Milli Takım ile beraber en az 20 ülkenin katılımı kriterine uygun olursa ödül verilecektir. 2- Akdeniz Oyunları , EYOF ( Avrupa gençlik olimpiyatları) , YOG ( Dünya Gençlik Oyunları ) , Üniversite Oyunları, Üniversiteler Avrupa ve Dünya Şampiyonları, Askeri Oyunlar, İslam Oyunları müsabakaları uluslararası müsabaka olarak değerlendirilip ödül verilecektir. 3- Takım sporlarında Milli takıma önce ilimizden sonra ise kulübümüzden seçilen sporcular milli takımda sahaya çıktıkları takdirde, Ferdi sporlar ödül miktarını almaya hak kazanacaklardır. 4- Olimpik spor dalları dışında olan braşlar için, yukarıda belirtilen ödül miktarlarının %25 i ödül olarak verilecektir. 5- Süper Minikler, Minikler, Yıldızlar ve Ümitler kategorisinde milli takımlarda yarışan 6- ( tüm branşlar için 18 yaş altı ) ve derece yapan sporcular için, yukarıda belirtilen ödüllerin %50’si verilecektir. 7- Ödül dağılımı ; ödülün % 75’i sporcuya, %25’i Antrenöre verilecektir. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; yukarıda bahsi geçen ödül tarifelerinin komisyona geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
6306 sayılı kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmaması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu talebe istinaden 6306 sayılı kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmaması hususunun kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla ve 2366 adanın batısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla ve 2366 adanın batısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 parselin cephe alabileceği ulaşım bağlantısı sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tema Vakfı Süleymanpaşa İlçe Temsilcisi Halit ÖZEN, 15.01.2021 tarih ve 3990 sayılı dilekçe ile; 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Tema Vakfı kurucularından olan, onursal başkan HAYRETTİN KARACA' nın 20 Ocak 2021 de 1. ölüm yılı anısına Süleymanpaşa ilçesinde adını yaşatmak üzere cadde, sokak, ya da parklara "HAYRETTİN KARACA" isminin verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tema Vakfı kurucularından olan, onursal başkan HAYRETTİN KARACA'nın isminin ileride yapılacak parka verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
1994 yılında Terörle Mucadele Iğdır Bölgesinde şehit olan YAŞAR TÜRKSEVEN' in isminin Zafer Mahallesinde herhangi bir sokak, cadde, park v.s. yerlere verilerek isminin yaşatılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, şehidimizin adını yaşatmak adına, Zafer Mahallesinde ileride yapılacak parka isminin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Hürriyet mahallesi muhtarının Müjgan Kalelioğlu Caddesinin isminin değiştirilerek, bir şehidimizin isminin verilmesini talep ettiği dilekçesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından incelenmiş olup, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün yazısında talebin İlçe Belediye Meclisinde değerlendirilerek konu hususunda cevap istenildiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Müjgan Kalelioğlu Caddesi isminin değiştirilerek, bir şehidimizin isminin verilmesini talebinin reddine caddenin isminin aynı kalmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
6360 Sayılı Kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Karacakılavuz ve Banarlı mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmaması ile ilgili Fedai YÜKSEL, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, Şükriye GÜNDÜZLER, Şahin UMUR, İdris YATMAN, Hikmet MUTLU, Metin ÇALIŞKAN, Aytaş ERİZ, Hüseyin UZUNLAR’ın vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 6360 Sayılı Kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Karacakılavuz ve Banarlı mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2021 yılı için tahsis bedeli konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. (2020 Yıllık Bedel 1.000 TL)

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2021 yılı için yıllık 1.250TL bedel ile tahsis edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Mehmet YÜRÜK’ ün 11/12/2020 tarih ve 10670 sayılı dilekçesi.İlgi sayılı dilekçede; Mülkiyeti Mehmet YÜRÜK’ e ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 178 ada 16 parsel ile 178 ada 17 parselin arasında kalan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 178 ada 19 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 67,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmiştir.Buna göre mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 178 ada 19 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 67,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun, konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Mehmet YÜRÜK’e ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 178 ada 16 parsel ile 178 ada 17 parselin arasında kalan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 178 ada 19 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 67,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılmasına Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 5 parselde kayıtlı, jeolojik bakımdan Uygun Olmayan Alanda kalan taşınmazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanmış Jeolojik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan Yerleşime Uygunluk Gösterim Değişikliği teklifinin Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 5 parselde kayıtlı, jeolojik bakımdan Uygun Olmayan Alanda kalan taşınmazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanmış Jeolojik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan Yerleşime Uygunluk Gösterim Değişikliği teklifinin üst ölçekli planlarda da gösterim değişikliği gerektirmesinden dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması hususlarının Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunun kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı "Arsa" nitelikli 406,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir bölümü yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 05/10/2016 tarih ve 459 sayılı kararı ile 06/03/2019 tarih ve 74 sayılı kararlarıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına karar verilmiş olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın yolda kalan alanının kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı "Arsa" nitelikli 406,90m2 yüzölçümlü taşınmazın 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 numaralı parsel ve 2434 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 numaralı parsel ve 2434 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih ve 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih ve 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 numaralı parsel ve 2434 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 numaralı parsel ve 2434 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih ve 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih ve 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1275 ada 9 numaralı parselin içinden geçen ve fiiliyatta yol olarak kullanılan bölgenin imar planlarında yol olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1275 ada 9 numaralı parselin içinden geçen ve fiiliyatta yol olarak kullanılan bölgenin imar planlarında yol olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1275 ada 9 numaralı parselin içinden geçen ve fiiliyatta yol olarak kullanılan bölgenin imar planlarında yol olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1275 ada 9 numaralı parselin içinden geçen ve fiiliyatta yol olarak kullanılan bölgenin imar planlarında yol olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri gereğince Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri gereğince Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri gereğince Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri gereğince Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması hususlarının Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması hususlarının Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 231 sayılı kararıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması hususunun tekrardan Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir” İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmek üzere her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır” hükmü yer almaktadır. Belediyemizin Çevre Temizlik Hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan KONUTLARA ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, ekte yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan Konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 231 sayılı kararıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması hususunun tekrardan Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 231 sayılı kararıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması hususunun tekrardan Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir” İşyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmek üzere her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibariyle tahakkuk etmiş sayılır” hükmü yer almaktadır. Belediyemizin Çevre Temizlik Hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan KONUTLARA ilişkin Çevre Temizlik Vergisi, ekte yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan Konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1268 ada 31 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 869,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı’na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1268 ada 102 parsel ile takasının yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1268 ada 31 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 869,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı’na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan 1268 ada 102 parsel ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne, Volkan Berkay Çakır ve İlhan İmrak’ın Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda yer alan ‘İmar Planında konut alanı fonksiyonunda yer alan ve ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşullarına sahip 1000 m2 üzerindeki imar adalarında, adadaki tüm parsellerin tevhid edilerek proje sunulması halinde toplam emsalin değiştirilmemesi koşulu ile 1 kat ilave yapılabilir.’ şeklinde sunulan plan notunun uygun olmaması sebebi ile ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Volkan Berkay Çakır ve İlhan İmrak’ın sunulan plan değişikliği teklifinde yola çekme mesafesi bulunmamasının yaratacağı yoğunluk artışı gerekçesiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Volkan Berkay Çakır ve İlhan İmrak’ın sunulan plan değişikliği teklifinde yola çekme mesafesi bulunmaması gerekçesiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 3:
16.10.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 31276 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi’nde, EK MADDE 3 olarak geçen; ‘Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12. Maddesinin 7. Fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17. Maddesi hükümlerinden yararlanan yerlerin; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam edebilmeleri kapsamında kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahallelerin tespiti talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12. Maddesinin 7. Fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17. Maddesi hükümlerinden yararlanan yerlerin; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam edebilmeleri için; 55 adet köyden mahalleye dönen yerleşim yerinin 16.10.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 31276 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi kapsamında kırsal mahalle olarak tespit edilmesi konusunun kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsel arasından geçen yolun yer değiştirilmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, İlçemiz Kumbağ Mahallesi, 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsel arasından geçen yolun yer değiştirilmesi amacı ile sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Kumbağ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının çizim tekniğinden dolayı yer değiştirilmesi talep edilen 7 metrelik yolun nazım planda belirtilmiş olması nedeniyle öncelikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektiriyor olması ve sunulan plan açıklama raporundaki Plan Notları bölümünde Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları geçerlidir şeklinde belirtilmesi gerekirken ‘Süleymanpaşa Belediyesi 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planı notları geçerlidir.’ İbaresi bulunması sebebi ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması hususlarının Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1191 ada 9 parselin Mer’i İmar Planlarında yola cephesi bulunmadığından yol cephesi oluşturma amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1191 ada 9 parseller için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 360 ada 5 parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanan Jeolojik Etüt Raporu’na istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 360 ada 5 parsel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanan Jeolojik Etüt Raporu’na istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, sunulan Plan Açıklama Raporu’nda Plan Hükümleri kısmında yer alan ‘1. Planlama alanında 1/1000 Ölçekli Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planı plan hükümleri ve plan notları geçerlidir.’ ibaresinin bulunması ve sunulan Jeolojik Etüt Raporunda imar planları sınırları dışında yer almasına rağmen imar planları içinde yer aldığı şeklinde belirtiliyor olmasından dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak No:9 adresinde ve tapuda Barbaros Mahallesi 4037 nolu parselde (yeni adres: Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak, No:7) bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kavaklaraltı sokak No:9 adresinde tapuda, Barbaros Mahallesi 4037 Nolu Parselde (Yeni Adres :Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak No:7) bulunan Taşınmazın İçkili Yer bölgesine Alınmasına İlçe Jandarma Komutanlığının verdiği ‘Emniyet Ve Asayiş Yönünden olumsuz Olacağı’ görüşünden dolayı Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 1268 ada 85 parsel numaralı taşınmazın 8.840,00 m2' lik kısmı ile 1268 ada 76 parsel numaralı taşınmazın tamamının "Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı" olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanlığımıza 2 (iki) yıl süre ile ön tahsisinin uygun görüldüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nün 15.09.2020 tarih ve E.192464 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Söz konusu tahsis amacının kullanımı açısından Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1268 ada 31 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 869,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı' na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre kamulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması veya uzlaşı halinde belediyemiz parselleri ile takasının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1268 ada 31 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 869,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı' na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun ekli cetvelde belirtildiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parselin Emsal 0.30 Yençok: 7.00 m (2 kat) yapılanma koşullarına sahip Konut, Yol ve Park alanına dönüştürülmesine ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Karadeniz) Mahallesi 528 ada 2 parselin Emsal 0.30 Yençok: 7.00 m (2 kat) yapılanma koşullarına sahip Konut, Yol ve Park alanına dönüştürülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması hususlarının Belediye Meclisi’nde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 1:
İlgi dilekçeler ve vatandaşlardan gelen şifahi talepler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin Tekirdağ Belediye Başkanlığının meclis kararlarında belirtilen alanlar dışında ilçemizin muhtelif yerlerinde yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmektedir. İlgi dilekçelere istinaden yapılan incelemede; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı yazısı ile tanzim edilen 2008/71 nolu Genelgedeki “İl belediyeleri, ikinci el oto galerilerini yerleşim alanları dışında belirlenecek mekanlara taşıyacaklardır.” hüküm gereği Mülga Tekirdağ Belediye Başkanlığı Meclis Kararları ile İkinci El Oto Galerilerinin faaliyet göstereceği bölgelerin belirlendiği görülmüştür. 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesine alınmış olup Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesinin 8.14.1’inci maddesinde İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri için “Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.” hükmü geçmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin “o” bendi ile de “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları olarak belirlenmiştir. Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin görüşülerek belirlenmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı yazısı ile tanzim edilen 2008/71 nolu Genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi gereğince, içerisinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti ana faaliyet konulu (sıfır taşıt satışı) işletmeler muaf olmak üzere, İlçemizde “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bölgeleri”nin; - Malkara-Tekirdağ Karayolunun (İsmet İnönü Bulvarı) Barbaros Liman Bağlantı Yolu Kavşağından Altınova Kavşağına (Atatürk Bulvarı Başlangıcı) kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yanyollardan cephe alan ilk parseller, - Tekirdağ-İstanbul Çevreyolunun (Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı) Altınova Kavşağından Yenice Kavşağına kadar olan kısmından yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yanyollardan cephe alan ilk parseller, - Ekte yer alan krokide sınırları belirlenmiş olan 100. Yıl Mahallesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresindeki ticaret alanlarını kapsayan bölge, - Trabzon Caddesi’nin başlangıç noktasından Tahıl Sokak kesişimine kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde yoldan doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yanyollardan cephe alan ilk parseller, Oluşmak üzere belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir. 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi taleplerinin, Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin 1 yıllığına tahsisine şeklinde kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ise talebin kabulü oylarına karşılık oyçokluğuyla ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 109 ada 47 parselin doğusundaki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 109 ada 47 parselin doğusundaki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne oy birliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir. 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 1 yıllık süre ile tahsis edilmesine Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşı, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 111 ada 36 parsel sayılı “Tarla” nitelikli taşınmazın yan parseli olan Mülkiyeti Belediyemize ait Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, 111 ada 37 parselde kayıtlı “Tarla” vasıflı 1.384,51 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılmasına Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir.Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi sınırları içinde yer alan 2596-2579-2594-2592-227-228-229-230-231-304-317-295-188-284 parsellerin güney cephesinde yer alan imar yolun Üniversite Alanı ve Orman Alanı sınırları içerisine alınmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin Orman Alanında kalan kısmı için Tekirdağ Orman İşletme Şefliği’nin uygun görüşü bulunmadığından reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı yazısı ile tanzim edilen 2008/71 nolu Genelgedeki “İl belediyeleri, ikinci el oto galerilerini yerleşim alanları dışında belirlenecek mekanlara taşıyacaklardır.” hüküm gereği Mülga Tekirdağ Belediye Başkanlığı Meclis Kararları ile İkinci El Oto Galerilerinin faaliyet göstereceği bölgelerin belirlendiği görülmüştür. 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesine alınmış olup Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler listesinin 8.14.1’inci maddesinde İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri için “Öncelikle faaliyet konusuyla ilgili toplu iş yerlerinde açılması esastır.” hükmü geçmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin “o” bendi ile de “Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak” Belediyenin yetkileri ve imtiyazları olarak belirlenmiştir. Mezkur yönetmelik değişikliğine ve gelen taleplere istinaden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 9 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 19.11.2008 tarihli ve 29579 sayılı yazısı ile tanzim edilen 2008/71 nolu Genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi gereğince, içerisinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti ana faaliyet konulu (sıfır taşıt satışı) işletmeler muaf olmak üzere, İlçemizde “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bölgeleri’nin; - Malkara-Tekirdağ Karayolunun (İsmet İnönü Bulvarı) Barbaros Liman Bağlantı Yolu Kavşağından Altınova Kavşağına(Atatürk Bulvarı Başlangıcı) kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, - Tekirdağ-İstanbul Çevreyolunun (Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı) Altınova Kavşağından Yenice Kavşağına kadar olan kısmından yolun her iki istikametinde doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, - Ekte yer alan krokide sınırları belirlenmiş olan 100. Yıl Mahallesinde yer alan Yeni Sanayi Sitesi ve çevresindeki ticaret alanlarını kapsayan bölge, - Trabzon Caddesi’nin başlangıç noktasından Tahıl Sokak kesişimine kadar olan kısmında yolun her iki istikametinde yoldan doğrudan veya bu yola arada başka bir parsel (park ve yeşil alanda kalan parseller hariç) olmaksızın doğrudan bitişik olan yan yollardan cephe alan ilk parseller, Oluşmak üzere belirlenmesinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Planlı alanlar imar yönetmeliğinde ortak alan olan kat holleri ve bina girişleri emsal harici alanlara girmemekte olup KAKS emsal hesabına girmektedir. Günümüz koşullarında artan arsa maliyetleri bağımsız bölüm başına düşen inşaat maliyetlerini yükseltmektedir. Bu durum bağımsız bölümü satın alacak vatandaşımıza fazla maliyet olarak yansımaktadır. Bu sebeple ortak alan olan kat hollerinin 1.5 m genişliğindeki alanı ve bina giriş alanlarının katlar alanı emsal harici alanlara eklenmesi, ayrıca yukarıdaki nedenden dolayı açık çıkma şartını sağlamayan, binanın oturumu içinde yapılan gömülü balkonların bağımsız bölümün net alanının %15’ kadar alanı katlar alanı emsal harici alanlara eklenmesi ve çatı piyeslerine ait terasların emsal harici bırakılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
İlçemizdeki 2 katlı konut imarlı parsellerinde imar durumu genellikle TAKS 0.15 KAKS 0.30 dur. Bağımsız bölümlere düşen arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğu şu andaki şartlarda TAKS ve KAKS oranlarının düşük olduğu 2 katlı imar durumu olan parsellerde tek bağımsız bölüme yapılan bahçe katı açık terasların ve bağımsız bölümlere yapılan eklenti veya ortak alan olarak yapılan havuzların TAKS ve KAKS emsal hesaplarına girmesi her bağımsız bölüme düşen arsa maliyetlerini daha da artırmaktadır. Bu nedenle tek bağımsız bölüme ait, zemin oturumunun %15’i kadar bahçeye çıkan açık terasın alanı ve tek bağımsız bölüme ait zemin oturumun %15’i kadar alanı ve arsanın tüm TAKS alanının %15’i kadar ortak havuz alanı TAKS ve KAKS emsal hesabına girmemesi, Ayrıca tek parselde sadece 1 bağımsız bölüm yapılıyorsa, bu bağımsız bölümün taban oturumunun %25’i kadar havuzun alanı TAKS ve KAKS emsal hesabına girmemesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu talebe istinaden güncel plan notları ve mevzuatlar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanacak İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunularak görüşülmesi koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çok katlı kapalı otopark binamız, yakın bir tarihte yıkılmak suretiyle Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeniden inşa edilecektir. Mevcut yapıda yer alan Şehit ve Gaziler Derneği de bu yıkım işlemleri sonucunda yeni bir yere ihtiyaç duyacaktır. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için, İlçemiz Yavuz Mahallesi’nde yer alan uygun alanlardan birinin belirlenerek yeni dernek binasının yapılmasını ya da konu ile ilgili uygun bir yerin belirlenerek, dernek binası inşası için Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, İçinde bulunduğu binanın yıkılacak olması sebebi ile yeni bir yere ihtiyaç duyacak olan Şehit ve Gaziler Derneği’ne yer tahsis edilmesi talebinin Belediyemizin İlçemizde yer alan tüm dernekler ile ilgili çalışmaları bulunması nedeniyle İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık reddine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Erol KAHVECİOĞLU’ na ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talep edilmiştir. Bahse konu taşınmazların kamulaştırması taleplerinin, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınarak kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarında içinde bulunduğu, İlimiz Cumhuriyet Mahallesi sahil dolgu alanı park yapım işi proje çalışması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istendiği tarafımıza bildirilmiştir. Proje alanında bulunan İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık, bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yol hizasının bozulması sebebiyle talebin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir.5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi taleplerinin, Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talebinin reddine İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oylarına karşılık oyçokluğuyla ile karar vermiştir.

Konu 9:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait plan notlarında yer alan “b) Ticaret-Turizm-Konut Alanında diğer fonksiyonların yapılmaması halinde tamamı konut yapılabilir. Turizm tesisleri %50 oranında yer alabilir. Turizm tesisleri için yapılaşma şartları (taks-kaks) %50 oranında arttırılabilir. ve c) Belediye Hizmet Alanında ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” maddelerinden dolayı talebin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 10:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 11.03.2020 tarih ve 333 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile uygun görülerek görüşülmek üzere Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir. 20.07.2020 tarih ve 6922 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parselde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında park alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Karaevli Mahallesi sahil kesiminde bulunan yerlerdeki yerleşim alanlarının yoğunluğundan dolayı Karaevli köy muhtarlığı yeterince hizmet verememektedir. Daha iyi hizmet verilebilmesi için bu yerlere ayrı bir muhtarlık verilmesi uygun olacağı konusunda belediye meclis üyelerinin vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Elit Sokaktan Planlarda 25 metrelik yol ile kesiştiği yere, 25 metrelik yoldan Karaevli istikametinde Osman Tabak Caddesine, Osman Tabak Caddesinden 3725. Sokak kesişimine, 3725. Sokaktan 3724. Sokağa kesişimine, 3724. Sokaktan 3713. Sokak kesişimine ,3713. Sokaktan 3722. Sokak kesişimine,3722 .Sokaktan 3710. Sokak kesişimine, 3710. Sokaktan Süleymanpaşa İlçe sınırı olan 3711. Sokak Sınır olarak belirlenerek sınırın İstanbul Bulvarı kısmı ve Karaevli Mahallesinin İstanbul bulvarının Alt kısmındaki alanın (Bahçelievler Sınır ile –Yenice Mahalle Sınırı) Bahçelievler Mahallesi sınırlarına dahil edilmesine, Ayrıca Sancar Sokak İle Atatürk Bulvarının Kesiştiği Noktadan Atatürk Bulvarı Üzerinden Kumbağ Caddesine, Kumbağ Caddesinden Kanuni Sultan Süleyman Bulvarına, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile Eski Malkara Caddesinin Kesiştiği Yer Sınır olmak üzere, belirlenen sınırın Nusratlı, Altınova ve Topağaç’a sınır olan tarafı ve bu sınıra 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde Atatürk Bulvarının Denize Bakan Kısmında dahil edilerek Yeni bir Mahalle Kurulmasına ve Kurulacak Olan Mahalleye VATAN MAHALLESİ isminin verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, tapuda 8 pafta, 506,507 ve 1237 nolu parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi Tapuda 8 Pafta 506,507 ve1237 nolu adreslerde bulunan taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırması talep edilmiştir.Bahse konu taşınmazların kamulaştırması taleplerinin, Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1593 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısmı ile Gündoğdu Mahallesi 1595 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi 2020–2024 yılları Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarında içinde bulunduğu, İlimiz Cumhuriyet Mahallesi sahil dolgu alanı park yapım işi proje çalışması Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istendiği tarafımıza bildirilmiştir. Proje alanında bulunan İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis taleplerinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların “Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi” olarak kullanılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 25 yıl süre ile tahsis talebinin Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın kabul oylarına karşı, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, VE Ali Rıza ETİ’nin bahse konu parselin tahsis talebinin 2 yıl süre ile kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. maddesinde “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar…” denildiğinden ve Kent Konseyi Yönetmeliği’ nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısından Belediyemizden istenmesi yönünde karar alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 76. Maddesi ve Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” İbaresi yer aldığından bu maddelere istinaden söz konusu parkın Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir. 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Belediye Meclisinin 04.11.2015 tarih ve 477 sayılı kararıyla 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmış olup geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemine devam edilmemiştir. Söz konusu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2357 ada 157 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyindeki uygulama imar planında Park Alanında kalan alana trafo konulması ve Çiftlikönü Mahallesi 106 ada 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyindeki uygulama imar planında Park Alanında kalan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne; Çiftlikönü Mahallesi 106 ada 15 parselin kuzeyindeki uygulama imar planında yol boşluğu olan alana trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin ise konulmak istenen trafonun imar hattını sağlamaması nedeniyle reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parsel sayılı taşınmazların arasından geçen yolun değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin konusundaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Çınarlı Mahallesi, 1964 adanın kuzeyindeki otopark alanı, 1964 adanın üzerindeki kitle nizam düzenlemeleri ile 2316 adanın güneyindeki otopark alanının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir. 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi taleplerinin, Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusundaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
09.09.2019 tarih E.736704 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Kurul Kararı ile Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmiş olup Kurul Kararında Korunma Alanındaki tescilli yapıların kütle ve gabari özellikleri dikkate alınarak Belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin Kurula sunulması şeklinde karar verilmiştir. 05.11.2019 tarih 394 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 11.12.2019 tarih 1172 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 25.02.2020 tarih ve 6688 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmemiş 145 adada yer alan tescilli parseller gözetilerek yeniden hazırlanmasına karar verilmiştir. İlgili Kurul Kararına istinaden yeniden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 04.09.2019 tarih 6234 sayılı ve 25.02.2020 tarih ve 6688 sayılı Kurul Kararlarına istinaden Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna onaylanması için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3133 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Konut Alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Ayrık Nizam 4 Kat E=1.40 yapılanma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 3133 ada 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Konut Alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Ayrık Nizam 4 Kat E=1.40 yapılanma koşullarına sahip Ticaret Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların imar planında ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN, Emine KESKİN, Hüseyin UNAT, Feriha SUNAL ve Alattin UNAT adına tapuda kayıtlı, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı, “Tarla” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında kısmen konut, kısmen park ve yol alanında kalmaktadır. Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 388 ve 398 sayılı kararları ile söz konusu taşınmazın yol ve park alanının Kamulaştırılması kararı verilmiştir. Park alanının sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğundan alınan kararların iptal edilerek İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın yol alanında kalan kısmının Kamulaştırma kararının alınması hususunun, Belediye Meclisince tekrardan görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik alınan 05.11.2019 tarih 388 ve 398 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararlarının iptaline taşınmazın yolda kalan kısmının 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırılmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi talep edilmiştir. 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince söz konusu mezarlık alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 516 ada, 14 numaralı parselde kayıtlı 46041,79 m2 yüzölçümlü “İçinde Kargir Evi olan Asri Mezarlık” nitelikli taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı, “Tarla” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında kısmet konut, kısmen park ve yol alanında kalmaktadır. Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 388 ve 398 sayılı kararları ile söz konusu taşınmazın yol ve park alanının Kamulaştırılması kararı verilmiştir. Park alanının sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğundan alınan kararların iptal edilerek İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın yol alanında kalan kısmının kamulaştırma kararının alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel numaralı taşınmazın yol alanında kalan kısmının 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
11.06.2020 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne verilen önergede Yeni kurulan Cumhuriyet Mahallesi’nde halkımızdan gelen talep üzerine, mahalle sınırları içerisinde ibadethane ihtiyacının karşılanması için alternatif alan bulunması ve bununla ilgili plan veya plan değişikliklerinin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Cumhuriyet Mahallesinde ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla mahalle sınırları içerisinde uygun bir alana İdare tarafından plan değişikliği düzenlenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının değiştirilmesi ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinin talep edilmektedir.

Karar:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının değiştirilmesi ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların ticaret-turizm-konut alanı ve belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
İdaremizce Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2432 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0.50 KAKS: 1.40 yapılanma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Zafer Mahallesi, 2432 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup nazım imar planı değişikliğine istinaden Ayrık Nizam 3 kat TAKS: 0.50 KAKS: 1.40 yapılanma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına “Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazların ayrıştırılmasına ve birleştirilmesine ilişkin tevhit, ifraz, yola terk konuları Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ile yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notlarının 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Mülkiyeti Ali UCUN ve hissedarları adına kayıtlı, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 104 parsel numarasında kayıtlı 4131,57 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz uygulama imar planında “Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu taşınmaz 04.05.2016 tarih ve 241 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma işlemi yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması hususunun, Belediye Meclisince tekrardan görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmazın kültürel tesis alanında kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi No:183 (tapuda; 1915 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, emniyet ve asayiş tarafından ekte belirtilen ‘söz konusu yerin içkili yer bölgesine dahil edilmesi durumunda trafik kazası ve gürültü kirliliği yönünden olumsuz durumlar yaratabileceği’ maddesi göz önüne alınarak; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Mevkii tapuda 2 pafta,1293 ve 1294 parsel adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda ‘’tutanakta belirtilen sebepler ve işyerinin mevcut konumu itibarı ile denetim ve kontrollerde veyahut meydana gelebilecek herhangi bir adli olaya müdahalede gecikmelere sebebiyet vereceği değerlendirilerek emniyet ve asayiş yönünden uygun olmadığı kanaati oluştuğu’ ’belirtilmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Mevkii (tapuda 2 Pafta; 1293 ve 1294 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Barbaros Mahallesinde emniyet ve asayiş yönünden gelen olumsuz yazıdan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzda görüşülmüş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No: 183 (tapuda 1915 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan festival ve şenlik programlarının aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. • 11-14 Haziran 2020 tarihleri arasında ULUSLARARASI 56. KİRAZ FESTİVALİ, • 9-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞA GENÇLİK FESTİVALİ, • 18-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında FERHADANLI KARPUZ ŞENLİĞİ, • 2-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında KARACAKILAVUZ KEŞKEK ŞENLİĞİ, • 14-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında ANADOLU ŞENLİKLERLERİ, • 29 Ağustos 2020 tarihinde SÜNNET ŞÖLENİ, • 29-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında UÇURTMA ŞENLİĞİ, • 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında SÜLEYMANPAŞANIN ŞAMPİYONLARI SPOR ŞENLİKLERİ, • 5-6 Eylül 2020 tarihleri arasında BAĞ BOZUMU VE SU SPORLARI FESTİVALİ, • 11 Ekim 2020 tarihinde GANOS YOL VE BİSİKLET ŞENLİĞİ.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı 72,45 m2 yüzölçümlü “Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 254 ada, 5 parsel sayılı 72,45m2 yüzölçümlü “Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yapılması planlanan “Sosyal Etkinlik Merkezi” projesinin gerçekleştirilebilmesi için taşınmazın kamulaştırılması gerektiğinden, söz konusu taşınmazın üzerindeki mevcut binası ile birlikte 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı 236,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1609 parsel numarasında kayıtlı 236,002m2 yüzölçümlü “Tarla” niteliğindeki taşınmazın bir kısmı yola kaldığından taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantı sonucunda; 1. 56. Kiraz Festivalinin 2020 Yılı 11-12-13-14 Haziran tarihlerinde yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL YÜRÜTME KOMİSYONUNUN; Kültür Komisyonu Üyeleri Suat DURMAZ (Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili) Tuğçe ÇÖMEZ (Özel Kalem Müdürlüğü Personeli)’den oluşmasına, 3. FESTİVAL İCRA KOMİTESİNİN • Tekirdağ Valiliği , • Süleymanpaşa ;Belediye Başkanlığı • Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, • Süleymanpaşa Kaymakamlığı , • İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, • Turizm Dernekleri, • Sivil Toplum Kuruluşları • Gönüllü Kuruluşlardan ve • Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 4. Festival Kapsamında En İyi Kiraz Yarışmasının Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nün Başkanlığında bir komite ile düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Birinciye 5.000,00 TL İkinciye 4.000,00 TL Üçüncüye 3.000,00 TL Dördüncüye 2.000,00 TL Beşinciye 1.000,00 TL ödül verilmesi uygun görülmüştür. 5. Festival Kapsamında Kiraz Güzeli Yarışması düzenlenmesi, uygun görülmüş olup, yarışma jürisinin Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından oluşturulmasına ve Birinciye 10.000,00 TL değerinde Hediye Çeki İkinciye Cumhuriyet Altını Üçüncüye Yarım Altın verilmesi uygun görülmüştür. 6. Festival Kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Yarışması düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Başpehlivana kupa, dereceye giren yarışmacılara madalya, plaket verilmesi uygun görülmüştür. Alınan kararlar Kültür Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olan 56. Uluslararası Kiraz Festivali için 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTL), 23 Nisan 6. Uluslar arası Çocuk Şenlikleri için 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) Trakya Şenlikleri 150.000,00 TL (YüzellibinTL) Harcama bütçesi ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi ile ilgili 04.02.2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma Yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2020 yılı için tahsis bedelinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2020 yılı için tahsis bedelinin1.000 TL (BinTL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayladığı 18. Madde uygulama sınırları içerisinde kaldığından kamulaştırılmasına gerek kalmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusununda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yol yapıldığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Ekrem Atürek ve hissedarlarına ait olan tapuda Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 nolu parselde kayıtlı 189,95 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın, yolda kaldığı belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yolda kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Karar:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 57 sayılı Kararı ile onaylanarak kesinleşen 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait sınırın içinde kalması nedeniyle talebin reddine oybirliğiyle karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup, Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrık nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmış olup, Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrık nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Ayrık Nizam 2 kat, Yençok: 9.50 yapılaşma koşullarına sahip ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 57 sayılı Kararı ile onaylanarak kesinleşen 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait sınırın içinde kalması nedeniyle talebin reddine oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir.

Konu 5:
Mülkiyeti Ekrem Atürek ve hissedarlarına ait olan tapuda Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 nolu parselde kayıtlı 189,95 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın, yolda kaldığı belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, 84 ada 25 parsel sayılı taşınmazın yolda kalmasından dolayı 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesinin Belediye Meclisinde görüşülmesi hususunda, gereğini arz ederim. Toplantısında gündeme gelerek komisyonumuza sevk edilmiştir. Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantı sonucunda;

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Komisyonumuzun yapmış olduğu toplantı sonucunda; 1. 56. Kiraz Festivalinin 2020 Yılı 11-12-13-14 Haziran tarihlerinde yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL YÜRÜTME KOMİSYONUNUN; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcıları Kültür Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu Özel kalem Müdürü Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Halkla İlişkiler Müdürü Zabıta Müdürü Sosyal Yardım İşleri Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Destek Hizmetleri Müdürü’nden oluşmasına, 3. FESTİVAL İCRA KOMİTESİNİN • Tekirdağ Valiliği , • Süleymanpaşa ;Belediye Başkanlığı • Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, • Süleymanpaşa Kaymakamlığı , • İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, • Turizm Dernekleri, • Sivil Toplum Kuruluşları • Gönüllü Kuruluşlardan ve • Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 4. Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan diğer festival ve şenliklerin içeriği konusunda çalışmaların devamına komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56’ncısının 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olup, Kiraz Festivali ve 2020 yılı içerisinde yapılacak olan diğer festival ve şenliklerin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için festival icra komitesinin (Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar v.b.) oluşturulması, festival ve şenlikler için yapılacak harcama bütçesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 11-12-13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmakta olan 56. Uluslararası Kiraz Festivali için 1.500.000,00 TL (BirmilyonbeşyüzbinTL), 23 Nisan 6. Uluslar arası Çocuk Şenlikleri için 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTL) Trakya Şenlikleri 150.000,00 TL (YüzellibinTL) Harcama bütçesi ayrılmasına Diğer şenlikler için yapılacak etkinliklerin çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi ile ilgili 04.02.2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma Yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacaktır. Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2020 yılı için tahsis bedelinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2020 yılı için tahsis bedelinin1.000 TL (BinTL) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parseldeki kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin onayladığı 18. Madde uygulama sınırları içerisinde kaldığından kamulaştırılmasına gerek kalmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusununda çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın üzerine yol yapıldığı bildirilmiş olup; bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 84 ada, 25 parsel numarasında kayıtlı 189,95m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Ev” niteliğindeki taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunun Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine alınması ile ilgili belediye meclis üyeleri Hüseyin UZUNLAR, Şenol KARAKÜÇÜK, Sabri ÇINAR Metin ÇALIŞKAN, Aytaş ERİZ, Muhammet POLAT, Hüseyin ÖZTEKİN, Şahin UMUR, Ayşe ŞEN SEVEN, Bülent TOPÇU, Muhammet KARAMAN, Hikmet MUTLU ve İdris YATMAN’nın vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunda; 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesine b bendi olarak “Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık ve benzeri atıkları çevreye atmak yasaktır.”ibaresinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 18. Madde uygulama çalışmaları yaptığından, askı süresi devam ettiğinden dolayı, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunda çalışmaların devamına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilmiş olup bahse konu taşınmazın kamulaştırılması; konusunun belediye meclisinde tekrar görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmamış olup, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın, 6360 sayılı kanun ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince mezarlık alanlarının sorumluluğu büyükşehir belediyelerine bırakıldığından, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın fiili durumda üzerinde mezarlık olmasından dolayı bedelsiz devir talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazın kamulaştırılması talebi konusundaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır. Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir. Kamu kurumları ve Belediyemiz tarafından yatırımları gerçekleştirilecek projelerin daha etkin projelendirilmesi amacıyla Süleymanpaşa İlçe sınırlarında yürürlükte olan Uygulama İmar Planı Notları’na “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Maddesinin eklenmesi için ile ilgili önergenin görüşülmesi talep edilmektedir. Komisyon Kararı: Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 07.01.2020 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunulan önergede talep edilen “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Şeklindeki plan notunu içeren İdare tarafından hazırlanacak olan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin ise Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği’nin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Belediye şirketlerine 02.05.2019 tarih ve 184 sayılı Süleymanpaşa Belediye meclis kararı ile; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesine karar verilmişti. Şirket unvan değişikliklerinden dolayı; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi :Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından Başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu- Turgut Mahallesinin Çiftlikönü Mevkii nin bulunduğu kısmının vatandaşlarımızca yıllardır Ciftlikönü olarak bilinen mevkinin Çiftlikönü Mahallesi olarak belirlenmesinin, yine bu mahallenin Hürriyet Mahallesinin üzerinden başlayıp çevre yoluna kadar olan kısmına ATATÜRK mahallesi isminin verilmesine, Altınova Mahallesinden sonra, Malkara Caddesine kalan ve İsmet İnönü bulvarının alt kısmında olan Nusratlı Mahallesinin bir kısmını da içerisine alan ve Vatandaşlarca Topağaç olarak bilinen Mevkinin Topağaç mahallesine dönüştürülmesine, Kanuni Sultan Süleyman bulvarının Kuzeyinin (Çevre yolunun) İstiklal Mahallesine dönüştürülmesine EskiCami-OrtaCami Mahallesinin Ortacami mahallesine dönüştürülmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, nüfusu nerdeyse Hayrabolu ilçemizi geçmiş olan Hürriyet Mahallesinin muhtarlık işl ve işlemlerinin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Güney tarafında kalan kısmından Eski İskeleye kadar olan alanın Cumhuriyet Mahallesi olması olarak belirlenmesine Metin Çalışkan, Şahin Umur ve İdris Yatman’ın Evet Oylarına karşı Ufuk Bekir Ersöz ve Mustafa Turhan’ın Hayır oylarıyla Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Haritalar yazımızın ekindedir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Kamu kurumları ve Belediyemiz tarafından yatırımları gerçekleştirilecek projelerin daha etkin projelendirilmesi amacıyla Süleymanpaşa İlçe sınırlarında yürürlükte olan Uygulama İmar Planı Notları’na “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Maddesinin eklenmesi için ile ilgili önergenin görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 07.01.2020 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunulan önergede talep edilen “İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı ve Spor Tesis Alanı olarak belirtilen sahalarda Belediye Hizmet Binaları ile Belediye Hizmetlerine İlişkin her türlü yapı ve faaliyet binalarına, mezarlık yapılarına, sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlı yapılara, depolara ve ticari hizmet birimlerine yer verilebilir.” Şeklindeki plan notunu içeren İdare tarafından hazırlanacak olan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin ise Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 nolu parselin Trafo Alanından ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 yapılaşma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır. Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunda, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5 kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık çalışmaların devam etmesine oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin bulunduğu alanda komisyonumuzca bölgesel incelemeler yapılacağından konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren Kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 Ada, 1 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2 si Belediye Hizmet Alanı’nda kalan taşınmazın kamulaştırılması talebi konusundaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle karar vermiştir.

Konu 6:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi amacıyla Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında aynı resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Maliye Hazinesi adına devri talebi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün kullanımı için alternatif yer arama çalışmaları yapılıyor olması nedeniyle konu hakkındaki çalışmaların devam etmesine oybirliğiyle ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilerek mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın, 6360 sayılı kanun ile 5216 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince mezarlık alanlarının sorumluluğu büyükşehir belediyelerine bırakıldığından, 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devir talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Selçuk Mahallesi, 625 nolu parselde kayıtlı 11.000,00 m2 yüzölçümlü “mezarlık” niteliğindeki taşınmazın fiili durumda üzerinde mezarlık olmasından dolayı bedelsiz devir talebinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Belediye şirketlerine 02.05.2019 tarih ve 184 sayılı Süleymanpaşa Belediye meclis kararı ile; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesine karar verilmişti. Şirket unvan değişikliklerinden dolayı; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi : Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş. : Şahin UMUR Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi :Şükriye GÜNDÜZLER Süleymanpaşa Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi : Fedai YÜKSEL’in Süleymanpaşa Belediyesini Temsilen görevlendirilmesi Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından Başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu- Turgut Mahallesinin Çiftlikönü Mevkii'nin bulunduğu kısmının vatandaşlarımızca yıllardır Çiftlikönü olarak bilinen mevkinin Çiftlikönü Mahallesi olarak belirlenmesinin, yine bu mahallenin Hürriyet Mahallesinin üzerinden başlayıp çevre yoluna kadar olan kısmına ATATÜRK mahallesi isminin verilmesine, Altınova Mahallesinden sonra, Malkara Caddesine kalan ve İsmet İnönü bulvarının alt kısmında olan Nusratlı Mahallesinin bir kısmını da içerisine alan ve Vatandaşlarca Topağaç olarak bilinen Mevkinin Topağaç mahallesine dönüştürülmesine, Kanuni Sultan Süleyman bulvarının Kuzeyinin (Çevre yolunun) İstiklal Mahallesine dönüştürülmesine EskiCami-OrtaCami Mahallesinin Ortacami mahallesine dönüştürülmesine oy birliği ile karar verilmiş olup, nüfusu nerdeyse Hayrabolu ilçemizi geçmiş olan Hürriyet Mahallesinin muhtarlık işl ve işlemlerinin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve vatandaşlarımızın taleplerinin daha hızlı karşılanabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Bulvarının Güney tarafında kalan kısmından Eski İskeleye kadar olan alanın Cumhuriyet Mahallesi olması olarak belirlenmesine Metin Çalışkan, Şahin Umur ve İdris Yatman’ın Evet Oylarına karşı Ufuk Bekir Ersöz ve Mustafa Turhan’ın Hayır oylarıyla Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Haritalar yazımızın ekindedir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde içkili yer bölgesine alınması talep edilen yerin Kumkent Tatil Sitesi sınırları içerisinde yer alan kafe olduğu, kafeden site sakinlerinin istifade ettiği, site giriş ve çıkışının denetime tabi olduğu, emniyet ve asayiş yönünden herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Marin Sokak, No: 12 (tapuda; Tahta Köprü mevkii, 4 pafta, 1638 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 1:
Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunun Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine alınması ile ilgili belediye meclis üyeleri Hüseyin UZUNLAR, Şenol KARAKÜÇÜK, Sabri ÇINAR Metin ÇALIŞKAN, Aytaş ERİZ, Muhammet POLAT, Hüseyin ÖZTEKİN, Şahin UMUR, Ayşe ŞEN SEVEN, Bülent TOPÇU, Muhammet KARAMAN, Hikmet MUTLU ve İdris YATMAN’nın vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Atmazsan Batmaz kampanyamızın sürdürebilir hale gelmesi, temiz bir çevre, temiz bir Süleymanpaşa için sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasını önlemek maksadıyla cezai yaptırım uygulanması konusunda; 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesine b bendi olarak “Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık ve benzeri atıkları çevreye atmak yasaktır.”ibaresinin eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 18. Madde uygulama çalışmaları yaptığından, askı süresi devam ettiğinden dolayı, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 336 ada, 16 nolu parselin parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 03.02.2016 tarih ve 69 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Ancak alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığından bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 248 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ ne ait eski hizmet binası yıkılarak yerine yeni hizmet binasının yapılabilmesi için Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 248 Ada, 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazların da uygulama imar planında ayni resmi kurum alanında kalması nedeniyle Maliye Hazinesi adına devri talep edilmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması” şartı ile adı geçen parsellerin Maliye Hazinesine bedelsiz devrinin yapılması konusunda çalışmaların devamına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1724 ada 1 nolu parselde kayıtlı uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol ve trafo alanında kalan 1335,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın kamulaştırma talebi 01.10.2014 tarih ve 260 numaralı Meclis Kararına istinaden 2015 – 2019 Yılları Stratejik Plan kapsamına alındığı daha sonra işlem yapılmadığı için tekrardan 05.11.2019 tarih ve 387 numaralı Meclis Kararına istinaden 2020 – 2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına dair karar alındığı belirtilmiştir. Ancak mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı mahalledeki 2038 Ada, 11 – 12 – 13 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılması talep edilmiştir. Talep edilen takas işleminin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilmiş olup bahse konu taşınmazın kamulaştırılması; konusunun belediye meclisinde tekrar görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda, 1641 ada, 2 nolu parselin tamamının mevcut imar planında “park” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 04.05.2016 tarih ve 233 sayılı meclis kararında 2015 – 2019 yılları stratejik planı kapsamında kamulaştırılma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmamış olup, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1324 ada, 11 parselin tamamının 03.02.2016 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararına istinaden 2015 - 2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma kararı verilmiş olduğu belirtilerek geçen süre içerisinde kamulaştırma işlemi yapılmadığı ve mağduriyetinin sonlandırılması için bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir. Parsel, yol ve konut alanında kalmaktadır. Parselin yolda kalan alanının kamulaştırılması konusunun 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 4994,00m2si mülga Tekirdağ Belediyesi tarafından 2005 yılında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış ve o tarihten itibaren kamulaştırma işlemi yapılmamış olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Emsal:0,60 ve Yençok:5,50 m. Yapılaşma koşullarına sahip Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonu ve park fonksiyonlu sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar için sunulan Emsal:0,60 ve Yençok:5,50 m. Yapılaşma koşullarına sahip Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonu ve park fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde imar kanunun 18. Maddesine göre %45 e kadar düzenleme ortaklık payı alınabilirken bu alandan %30 kesinti yapılmak istenildiği ve üst ölçekli planlarda Bölgenin büyük bir kısmı günübirlik tesis alanında yer alırken bu parselde şahıslara özel değişiklik yapılmak istenildiği açıkça görülmekte olması sebebiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin 1 adet türbin alanı ve bağlantı yollarından oluşan Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup; Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin 1 adet türbin alanı ve bağlantı yollarından oluşan Rüzgar Enerji Santrali kurulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin Konut+Ticaret fonksiyonlu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 09.10.2019 tarih 903 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla onaylanmıştır. Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsele ilişkin sunulan Ticaret Konut Alanı fonksiyonlu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devam etmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 5  kat emsal: 1,40 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 5 kat ve emsal: 1,70 konut + ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi, bölge incelendiğinde hemen karşısının ayrık nizam 2 kat ve emsal 0,70 yan parsellerinin ise ayrıl nizam 3 kat emsal 1,20 olacak şekilde konut alanı olması, bölgenin geri kalanın da ayrık nizam 5 kat emsal 1,40 olacak şekilde konut alanları bulunması ve çevresindeki planlarla uyumlu hazırlanmaması sebebiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın ticaret alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusundaki çalışmaların devam etmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde Genel Planlama Esasları başlıklı hükümlere riayet edilmemiş ve maddenin 1. Bendinde yer alan  “Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır” ve “Planlar, çevresinde veya bitişiğinde yer alan mevcut planlar ile uyumlu hazırlanır.” Hükümlerine uymadığı açıkça görülmekte olup, Plan değişikliği teklifi detaylı incelendiğinde; mevcut yapılaşma hakkı Ayrık nizam 2 kat emsal:0,30 konut alanı iken imar planı değişikliği ile ayrık nizam 2 kat ve emsal: 0,80 ticaret alanına dönüştürülmek istenmesi ve yapı inşaat alanını yaklaşık 2,6 kat arttırılmak istenmesi, bölgenin geri kalanın da emsalin 0,30 olduğu da dikkate alındığında çevresinde ki planlarla da uyumlu hazırlanmadığı gerekçesiyle ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 115 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 4994,00 m2’sinin Belediye Hizmet Alanında kalması sebebiyle kamulaştırılması talep edilmiştir. Kamulaştırma işleminin yapılıp yapılmaması hususunun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 115 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin kamulaştırma talebi konusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğrul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğrul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği taleplerinin kabulüne; Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması konusundaki Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin ise talep edilen alanda doğalgaz dağıtım istasyonu bulunmasından dolayı reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 303 nolu kararı ile Belediyemiz Teşkilat yapısında yapılan değişiklik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
Süleymanpaşa Belediyesinin 03.09.2019 tarih ve 303 karar numaralı Meclis Kararı ile kurulan Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği sunulmuş olup, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 3:
İlçemiz Eskicami-Ortacami Mahallesinde, Ortacami Sokak, Süleymanpaşa İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan park alanına Şehit Cem AKGÜN’ün isminin verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 4:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiştir. Bu sebeple oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 1:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden; Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddenin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddenin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaz 2001 onay tarihli uygulama imar planında kısmen konut, kısmen, yol ve kısmen park alanında kalmaktadır. İlgi dilekçe ile 06.09.1991 tarihinde yapı ruhsatı almış olan 811 parselin, ruhsat aldığı dönemki imar planına dönülmesi talepli konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiştir. Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 06.09.1991 tarihli yeni yapı ruhsatı, ruhsatın verildiği dönemde geçerli olan Mevzi İmar Planına göre düzenlenmiştir. Daha sonra 04.07.2001 tarihinde Tekirdağ Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı onaylanmış ve parsel konut, yol ve park fonksiyonlu alanlarda kalmıştır. 04.07.2001 onay tarihli uygulama imar planı notlarında “Bu Planın Yürürlüğe Girdiği Tarih Olan 04.07.2001 Tarihinden İtibaren, Bu Tarihten Önce Söz Konusu Planlama Alanıyla İlgili Yapılmış Tüm İmar Planları (Nazım Ve Uygulama İmar Planı, Islah İmar Planı Ve Mevzii İmar Planı), Plan Değişiklikleri İle Plan Notları Geçersizdir.” hükmü bulunmakta olup 811 nolu parselde yapılmış olan 2001 öncesi mevzi imar planları geçersiz kılınmıştır. İlgili dilekçede 811 parselin, ruhsat aldığı dönemki imar planına dönülmesi talep edilmiştir. Ancak dilekçenin ekinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilebilmesi için ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyası bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle komisyonumuz oybirliği ile talebin reddine karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yol hattının ve arka bahçe mesafesinin değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yol hattının ve arka bahçe mesafesinin değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 adada uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 7805 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında konut alanında kalan 700 ada 105 parsele trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 5762 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescil harici olan uygulama imar planındaki park alanına trafo konulması, Kumbağ Mahallesi, 1193 parselde uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Ertuğul Mahallesi, 324 ada 31 parselde koruma amaçlı uygulama imar planında park alanında kalan alana trafo konulması, Barbaros Mahallesi, 4130 parselin batısındaki tapuda tescil harici olan uygulama imar planında park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Barbaros Mahallesi, 5762 parsel sayılı taşınmazın batısındaki park alanına trafo yapılması talep edilen alan, uygulama imar planında doğalgaz basınç düşürme tesisi olarak belirlenmiş olduğundan GAZDAŞ’a yazı yazılmış olup henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararı ile Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün “2.9. Yapılarda Renk, Çatı Kaplaması, Bina Birim Ölçülerinde Yöresel Mimari Karakteristiklerine Ve Topoğrafya İle Doğal Bitki Örtüsüne Uyulacaktır. İmar adasında Aynı yoldan cephe alan parsel sayısının en az %50’sinde mevzuata ve meri plana uygun yapılaşma teşekkül etmiş ise, yeni yapılacak yapıların yüksekliği aynı yoldan cephe alan, mevzuata ve meri plana uygun ruhsatlı yapı yüksekliğini aşamaz.” Şeklinde değiştirilmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın çekimser oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Karaçam Sokak ve Çolak Salih Sokak arasında kalan park alanına “29 Ekim Barış Pınarı Parkı” ismi verilmesi hakkında belediye meclis üyelerinin vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 2:
İlçemiz Barbaros Mahallesi, 8500 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Mutlukent Çay Bahçesi olarak kullanılan alana eski belediye başkanı Fikret YILMAZ parkı ismi verilmesi hakkında belediye meclis üyelerinin vermiş oldukları önergenin Belediye Meclisinde görüşülmesi istenmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 3:
Belediyemizin Teşkilat yapısı 03.09.2019 tarih ve 303 sayılı Belediye Meclis kararı ile yeniden düzenlenmiştir. İlgili karar gereğince, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapatılarak, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün alt birimi olarak görevini yürütmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği (taslak) yeniden düzenlenerek yazımız ilişinde sunulmuştur.5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin m) fıkrası gereğince Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 4:
Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi (696 sayılı KHK göre ve Doğrudan Temin ile çalışan Hizmet alım işçileri) personellerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Taslak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 5:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Cumhuriyet Meydanından başlayıp Hürriyet Mahallesi arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum, mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlikönü Mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 6:
Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli ve 303 sayılı kararı gereğince, teşkilat yapımız yeniden oluşturulmuştur. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün; Sağlık İşleri Birimi, Veteriner İşleri Birimi, Sosyal Yardım İşleri Biriminden oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yenilenmesi ihtiyaç doğmuştur. Bu hususta hazırlanan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği sunulmuş olup, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 7:
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esaslar Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 8:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATRMAN çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir Ersöz ve Mustafa Turhan red cevabı vermiş ve nedeni şöyle İfade etmiştir. ‘Değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ İfadeler gözönünde tutularak oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 9:
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup; Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; oybirliği ile kabul edilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2 nolu parselin maliki Bayram KARBUZ tarafından İmar Planlarında park alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. 01.10.2014 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararında söz konusu talebin 01.10.2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşüldüğü Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işleminin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının ya da trampasının daha uygun olacağı, imar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olamayacağına, plan ve bütçe komisyonunda oybirliği ile karar verilmiş ve Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildiği belirtilmiştir. 18.10.2019 tarihinde verilen dilekçe ile bahse konu taşınmaza ait kamulaştırmaya yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı bu sebeple mağduriyete uğradığı belirtilmiştir. Alınan karar ve dilekçeye istinaden, mülkiyeti Bayram KARBUZ’a ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2 parselin kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 630 ada 3 nolu parsel mülkiyeti Hüseyin TAŞKIN’a ait taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Söz konusu parsel imar planında park alanı ve yolda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde bina mevcuttur. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
09.09.2019 tarih E.736704 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Kurulu Kararı ile Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge “Korunma Alanı” olarak belirlenmiş olup Kurul Kararında Korunma Alanındaki tescilli yapıların kütle ve gabari özellikleri dikkate alınarak Belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin Kurula sunulması şeklinde karar verilmiştir. İlgili Kurul Kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 04.09.2019 tarih 6234 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden sunulan, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazları kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararı ile Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir. 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün mevcut plan notlarında olduğu şekliyle korunmasına, oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile çalışmaların devamına karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Söz konusu parsellerin Nazım İmar Planına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 09.10.2019 tarih 891 sayılı Meclis Kararına istinaden talep edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN ve hissedarlarına ait olan Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş olup yol ve park alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 148 parsel sayılı taşınmazın yol ve park alanında kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 9:
Mülkiyeti Binnaz DOĞANGÜN ve hissedarlarına ait olan Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Papazdere Mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün değil ise kısıtlamasız eşdeğer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01.10.2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı ve taraflarına dönüş olmadığı ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve trafo alanında kalmaktadır. Belediyemiz sorumluluğunda olan park ve yol alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Aydoğdu Mahallesi, 1724 ada 1 parsel sayılı taşınmazın park ve yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 10:
Mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlarına ait, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 390 ada 15 nolu parselin, uygulama imar planında park ve yol alanında kalması nedeniyle 2016 yılında kamulaştırılması talep edilmiştir. Söz konusu talep, 01.03.2017 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden, kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığı ve taraflarına dönüş olmadığı ilgili dilekçe ile bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 390 ada 15 nolu parselin 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 11:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 parselin mülkiyeti Mehmet KOCAGÖZ ve hissedarlarına ait olup söz konusu taşınmaz uygulama imar planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Yolun kamulaştırılması talep edilmiş olup Belediyemizin sorumluluğundaki yol alanının kamulaştırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 3126 ada 24 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısımlarının 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Performans Değerlendirme Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, 696 sayılı K.H.K. göre ve Doğrudan Temin ile çalışan hizmet alım işçileri olarak çalışan personelin performanslarını, değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde şirket işçilerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan taslak Yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Oybirliği ile uygun görülmüştür.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının,5393 sayılı Belediye Kanununun 18. madde (n) fıkrasına dayanılarak, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN’ın çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiş ve nedeni şöyle İfade etmiştir. ‘Değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ İfadeleri de göz önünde tutularak oy çokluğu ile çalışmaların devamına karar verilmiştir.

Konu 1:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı talep edilmiştir. Söz konusu parselde yapı bulunmaktadır. İlçemiz Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde kayıtlı cinsi “Avlulu Kargir Ev” olan yüzölçümü 241.68 m2taşınmazın satışı için karar alınması hususunda komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Nurten YONTAR ve Murat UYSAL’ın red oyuna karşılık, bahse konu taşınmazın satışı konusunda encümen’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 2:
5393 sayılı Belediye Kanununda Meclisimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak Ücret Tarifesini belirler.” denilmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2020 Mali Yılında uygulanması konusunun karara bağlanması talep edilmiştir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2020 Yılı Uygulanacak olan Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin oy birliği ile kabulüne, 15.10.2019 tarih, 742 sayılı encümen kararında belirtilen tarifenin Ücrete Tabi İşler Tarifesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi Arazöz Kiralama (saat) 20,00TL (KDV Dahil) şeklinde 2020 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesine 10.10. madde olarak eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Mülkiyeti Mehmet Faik KESKİN ve hissedarlarına ait Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parsel, Uygulama İmar Planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. İlgi dilekçeyle bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması talep edilmiş olup yol ve park alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Mülkiyeti Binnaz DOĞANGÜN ve hissedarlarına ait, İlçemiz Aydoğdu Mahallesi Papazdere mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01/10/2014 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 5:
Mülkiyeti Adnan YILMAZ ve hissedarlarına ait, İlçemiz Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, mevcut İmar Planında “park ve yol” alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep, 01/03/2017 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları Stratejik Planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Alınan karara istinaden, kamulaştırma adına herhangi bir işlem yapılmadığına ve taraflarına dönüş olmadığına dair ilgi dilekçeyle bildirilmiştir. Bahse konu taşınmazın, kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca tekrar görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 6:
Yavuz Mahallesi 3126 ada 24 nolu parsel, Mülkiyeti Mehmet KOCAGÖZ ve hissedarlarına ait olup söz konusu taşınmaz Uygulama İmar Planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Malikler dilekçeyle, kamulaştırılması talep edilmiş olup Belediyemizin sorumluluğundaki “yol” alanının kamulaştırılması hususunun komisyonumuzca görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup, 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Gazioğlu Mahallesi, 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili çalışmaların devamına, İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 parsel sayılı taşınmazın imar planında yol alanında kalmakta olduğu belirtilerek kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karaevli Mahallesi, 1361 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapı yaklaşma sınırlarının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 8:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarında “çocuk bahçesi” ve “yol” alanında kalmakta olduğu belirtilerek kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 9:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 1:
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren BÜLBÜL isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokak, park veya uygun görülecek bir yere verilmesi şeklindeki talebini, İyi Parti Tekirdağ İlçe Başkanlığı 25/07/2019 tarihli dilekçesi ile kurumumuza iletmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren Bülbül isminin Süleymanpaşa İlçesinde Karadeniz Mahallesi Kastamonu Sokak ve Kıymet Sokak arasında kalan Park alanına verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No: 34/A (tapuda 307 ada 18 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, Emniyet Müdürlüğünden gelen cevap yazısında işyerinin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş açısından sakıncalı olacağı belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:34/A (tapuda; 307 ada, 18 parsel 6 Nolu Bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı;Bahse konu Taşınmazın İçkili Yer bölgesime Alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, Emniyet Müdürlüğünden gelen cevabi yazıda içkili yer bölgesi dışında kalan kişilere ayrıcalık tanıyacak şekilde tek tek işyerleri için noktalar halinde bölge tespiti ve eklemlerinin yapılmaması gerektiği bununla beraber içkili yer bölgesi adres ve nokta işyeri olarak değil bölge olarak tespit edilmelidir. Bu nedenle bu ve buna benzer umuma açık istirahat ve eğlence yerleri daha etkin bir şekilde kolluk kuvvetlerince kontrol ve denetiminin kolaylıkla yerine getirilmesi esas alınarak asayiş ve güvenliğin sağlanması ve korunması yönünde uygun yer ve konumda bulunmadığından işyerinin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş yönünden sakıncalı olacağı belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda; 1589 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan ve Değirmenaltı Mahallesinde yeterli sayıda içkili yer bölgesi bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında çocuk bahçesi ve yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde yapılacak binalarda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen asansör ölçüleri ile ilgili verilen önergedeki tabloya istinaden değişiklik yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Belediye Meclisine sunulan önergede bulunan asansör ölçülerine ilişkin tablonun Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notlarına, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Notlarına, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarına, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına eklenerek hazırlanacak olan plan notu değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu, kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28 m² alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45 m² alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde kayıtlı taşınmaz ile 3027 ada 324 parselde kayıtlı taşınmazın bedeli mukabilinde takas yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 9925 ve 9919 parsellerin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Uygulama İmar Planında çoğunluğu yapılaşma alanında kalmak üzere yapılaşma, trafo, park ve yol alanında kalan toplam 42.500 m² arsa vasıflı taşınmazlar ile yine aynı mahallede mülkiyeti Belediyemize ait olan imar planında spor alanında kalan 105 ada 1 parselde 31.860,78 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın takas işleminin yapılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 105 ada 1 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerin takasının kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclisinin ilgi sayılı kararında; Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Emlak birimi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan İstimlak birimlerinin kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle, Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği hazırlanarak ekte sunulmuştur. Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Bahse konu Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği’nin sunulduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Yaşar ÖZTÜRK tarafından Başkanlığımıza verilen ilgi a dilekçeyle; İlimiz Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (Tapuda; Köyiçi mevkii,112 Parsel) adresinde bulunan taşınmazsın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. İlgi a dilekçeye istinaden İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta,’Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda; adı geçen bölgenin içkili yer bölgesine alınmasının emniyet ve asayiş yönünden uygun olmadığı’ belirtilmiş olup, konu Belediye Meclisine havale edilmiş ve 07.03.2019 tarihli 85 sayılı Meclis kararı ile ilgili yerin İçkili yer Bölgesine alınması talebi reddedilmiştir. İlgili kişi tarafından Başkanlığımıza verilen dilekçesiyle; bahse konu taşınmazın tekrar içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuş olup, konunun Mecliste Görüşülerek karar alınmasını talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup;Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi Mevkii, 112 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; Bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir.2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan halen toprak veya stabilize durumda olan ile dumansız sanayi bölgesi olarak belirlenmiş olan alanlardaki bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yolların, parke, beton veya asfalt yapılması durumunda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı 86’ncı maddesine göre “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmasına, bunların dışında kalan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollar için “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmamasına Murat UYSAL ile Nurten YONTAR’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mehmet Şahin AKINCILAR’a ait tapuda 2649 ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş olup Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 248 sayılı Meclis Kararı ile 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına karar verilmiş fakat henüz kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu taşınmaz ile ilgili kamulaştırma işlemi yapılması ve bedelinin ödenmesi talep edilmiştir. 06/05/2015 tarih ve 248 sayı ile alınmış olan meclis kararına istinaden, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiş olan, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda olup olmadığı ve kamulaştırmasının belediyemizce yapılıp yapılamayacağı hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin mülkiyeti Canan YILDIRIM’a ait olup, taşınmazın imar planlarında “yol”da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parselin Meri Uygulama İmar Planındaki ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,15 KAKS:0,30 olan yapılaşma koşullarının ayrık nizam, 2 katlı, Yençok:9,50 m. Olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması husunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ Valiliği tarafından, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/297 E. Sayılı dosyasından Karacakılavuz Mahallesinde bulunan 9325 parsel sayılı taşınmazın imar planında İlkokul olan kullanım kararının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin Mülga Karacakılavuz Belediye Başkanlığının 06.06.2007 tarih 27 sayılı Meclis Kararının iptali istemiyle açılan dava, 2018/1521 K. İle 29.11.2018 tarihinde karara çıkmış ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme Kararına istinaden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından söz konusu parselin Eğitim Alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 17.04.2019 tarih 439 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak 06.06.2007 tarihinden önce geçerli kullanım olan “İlkokul Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, parseldeki Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun kaldırılarak İlkokul Alanı’na çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 nolu parselin Mülkiyeti Mahattin KARADAĞ’ a ait olup, taşınmazın İmar Planlarında ‘ Yol ‘ da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, imar planında yolda kalan Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı taşınmazın 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesini talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 6:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 7:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 25.12.2017 tarih 4700 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına istinaden hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 12.09.2018 tarih 950 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıkları bölge Kuruluna gönderilmiş ve 10.12.2018 tarih 5568 sayılı Kurul Kararı ile sit alanı sınırı genişletilerek plan uygun görülmüştür. Kurul Kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 13.02.2019 tarih 214 sayılı T.B.B. Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Kesinleşen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili uygunluk kararı alınması talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna ve Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 8:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu 125.13 m2 arsa 2981 sayılı gecekondu affı kanuna göre 11.08.1997 tarih ve 3260 yevmiye ile tesis edilen taşınmaz gecekondu hak sahibi Bahri AKGÜL adına tahsis edilmiştir. Adı geçen hak sahibi verdiği dilekçe ile söz konusu taşınmazın tarafına satışını talep etmektedir. Konunun Belediyemiz meclisinde görüşülerek Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu parselin tapu tahsis belgesi sahibi Bahri AKGÜL’e satışı ve satış işlemleri için Belediyemiz Encümenine yetki vermesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Turgut Mahallesi, 107 ada 40 nolu parselde tapu tahsis belgesine konu olan yapının yerinde bulunmadığı tespit edildiğinden satışın reddine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel ) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “ taşınmazın piknik alanı benzeri bir alan olması, meskun mahallin çok uzağında ve sapa bir bölgede bulunması sebebiyle denetim ve kontrollerin yapılmasının uygun şekilde yapılamayacak olduğunun değerlendirilmesi sebebiyle içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğu” belirtilmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiştir.

Konu 1:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Karadeniz Yayla Şenlikleri giderlerine festival bütçesinden 30.000,00TL(OtuzbinTL) ödenek ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin E.K.V.K. Bölge Kurulunun 20.07.2017 tarih 4217 sayılı Kararı gereğince hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 06.06.2018 tarih 175 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ve 12.07.2018 tarih 859 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına gönderilmiştir. 26.09.2018 tarih 5388 sayılı Kurul Kararında “…koruma amaçlı imar planı değişikliğinin uygun olmadığına, imar hattı ve taban alanının yeniden etüt edilerek hazırlanacak koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi” şeklinde karar verilmiş olup ilgili karar doğrultusunda plan değişikliği revize edilmiştir. Revize edilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 05.12.2018 tarih 329 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.02.2019 tarih 246 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülerek Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmiş ve 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Kurul Kararı ile plan değişikliği uygun görülmüştür. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 4:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 5:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 6:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Emine Nesrin Çelik’in talep dilekçesinin ekinde komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden takas talebinin reddine, 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Nahide Kaçar’ın tüm mirasçılarına bedelin ödenerek mağduriyetinin giderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen taşınmazın bulunduğu bölgeden alınan şifai bilgilerde bölgede bulunan mekanların gürültü kirliliğine yol açtığı, arbedelerin yaşandığı ve akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin güvenliklerinden endişe duydukları bildirilmiştir. Edinilen bilgilerle birlikte bulunduğu konum itibari ile yeterince içkili yer bölgesi bulunduğu da düşünülerek; bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesine belediyemiz kültür komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
Kiraz Festivali Hk. Ülkemizin ve yöremizin turistik gelişimine, kültürel tanıtımına, ve ticaretine katkı sağlayacak 55. Uluslararası Kiraz Festivali’nin tarihinin, komitesinin belirlenmesi, En İyi Kiraz, Kiraz Güzeli ve Hüseyin PEHLİVAN Güreş Yarışmalarının düzenlenmesi ve Lise Son Sınıf Öğrencilerine Kompozisyon Yarışması düzenlenmesi 30/04/2019 tarih ve 741-742-743 -745-750 sayı ve yazılar ile Meclise sunulmuş olup; 02/05/2019 tarihli Belediye Meclis Toplantısında gündeme gelerek komisyonumuza sevk edilmiştir. Komisyonumuzun 03/05/2019 yapmış olduğu toplantı sonucunda

Karar:
1. 55. Kiraz Festivalinin 2019 Yılı 6-7-8-9 Haziran tarihleri arasında yapılması ve festivalin kortej yürüyüşü ile başlaması uygun görülmüştür. 2. FESTİVAL DÜZENLEME KOMİTESİNDE (İCRA KOMİTESİNİN) • Tekirdağ Valiliği , • Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, • Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, • Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, • Süleymanpaşa Kaymakamlığı , • İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, • Turizm Dernekleri, • Sivil Toplum Kuruluşları • Gönüllü Kuruluşlardan ve • Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. 3. Festival Kapsamında En İyi Kiraz Yarışmasının Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nün Başkanlığında bir komite ile düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Birinciye Cumhuriyet Altını İkinciye Yarım Altın Üçüncüye Çeyrek Altın verilmesi uygun görülmüştür. 4. Festival Kapsamında Kiraz Güzeli Yarışması düzenlenmesi, uygun görülmüş olup, yarışma jürisinin Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından oluşturulmasına ve Birinciye 10.000,00 TL değerinde Hediye Çeki İkinciye Cumhuriyet Altını Üçüncüye Yarım Altın verilmesi uygun görülmüştür 5. Festival Kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Yarışması düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından 70.000,00 TL ödenek ayrılmasına karar verilmiştir. 6. Festival kapsamında gerçekleşecek harcama giderleri için 1.200.000,00 TL bütçe ayrılması uygun görülmüştür. 7. Lise son sınıflar arası Kompozisyon yarışması düzenlenesi uygun görülmüş olup, yarışma jürisi olarak Kültür Komisyonu’nun görev alması ve Birinciye 5. 000,00 TL İkinciye 2.500,00 TL Üçüncüye 1.500,00 TL ödül verilmesi uygun görülmüştür.

Konu 1:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı Madde 86-(Değişik birinci cümle:12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya Belediyelere Bağlı Müesseselerce inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Meclis Kararı ile Yol Harcamalarına Katılım Payı alınabilir denilmektedir. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınmaması için 02/12/2015 tarih 517 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 2:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek bedelin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 3:
Yol kot tutanağı ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması talep edildiğinden konunun karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; meclis kararıyla ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen yol kot tutanağı ücretinin aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Toplu İşyerleri (Oto Galerileri) fonksiyonlu, Emsal:0,60 ve Yençok:7,50 m. (2 Kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 2:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 3:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m² yer verilmesi gerekirken 1061 m² yer verilmiş olup kalan 910 m² yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununa istinaden Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

Karar:
Konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden, bedelin ödenmesi ile ilgili detaylı inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar vermiştir.

Konu 1:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazı ekindeki tutanakta; “Yapılan incelemeler neticesinde bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasında emniyet ve asayiş açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığı” belirtilmektedir. Konunun Mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen talebe konu yerin çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili görüşlerini almak üzere çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

Konu 1:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Karar:
Konu komisyonumuzca incelenmiş olup; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde yapılan imar uygulaması sonucunda söz konusu parsellerde bedel tespiti ve ödeme konusu ile ilgili çalışmaların devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020