Council Decrees

2016 Yılı December Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Söz konusu yönetmeliğin; ’’Komisyonun oluşumu’’ başlıklı 5.maddesine, ‘’g’’ bendi olarak, ‘’Mecliste grubu bulunan siyasi, partiler tarafından, her grup tarafından belirlenecek birer meclis üyesi’’ ifadesinin eklenmesine; son fıkrada yer alan ‘’toplam 7 kişiden oluşur‘’ ifadesinin de ‘’toplam 10 kişiden oluşur‘’ şeklinde değiştirilmesine, diğer hususların ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 4.000.000,00TL (DÖRTMİLYON) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Abdurrahim KAR’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 2752 ve 2755 adalar arasında kalan Belediyemiz adına tahsisli 52.308,00 m2 park alanına, 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” gereğince TEMA PARK yaptırılması düşünüldüğünden, ilgili taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, dosyanın yeterince incelemediği gerekçesi ile Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın ret oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, - ada, 3286 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda - pafta, - ada, 1226 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Çocuk Hakları Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliğine eklenmiş olup, konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Pazar Yerleri Hakkında İkincil İdari Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan, toplam 67 maddeden oluşan “Pazar Yerleri İkincil Düzenleme Yönetmeliği” ile bu yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan “İdari Yaptırımları Gösterir Çizelge” ve yönetmeliğe aykırı eylemlerde tanzim edilmek üzere hazırlanmış olan “İdari Para Cezası Tutanağı Örneği” ekte olup; yönetmelik, İdari Para Cezası Tutanağı ve 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası çizelgesinin kabulü konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 8314 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Hulusi ÖZOCAK 23/11/2016 tarihinden itibaren 1 dereceli münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne yanısıra Belediye Başkan Yardımcılığına görevlendirildiği konusu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi Antik Heraion Teikhos Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Namık Kemal Üniversitesi adına Prof. Dr. Neşe ATİK başkanlığında arkeolojik kazı yapılmasına izin veren 17.06.2009 tarih ve 2009/115433 sayılı Bakanlar Kuruluna dayalı olarak, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Antik Kentin 2016 yılında kamulaştırılmış olan 443 nolu parselde koruma altına alınması amacıyla parselin tel-çit ile çevrilmesi vb. gibi ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için ortak hizmet projeleri konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinde bulunan yerin, tenis sporu faaliyeti icra etmek amacıyla ve süre sonunda üstünde yapılan taşınmazların devri şartı ile 29 yıllığına kullanım hakkının Tekirdağ Tenis Spor Kulübü Derneği adına verilmesi talebinin reddine, yapacağı faaliyetle ilgili proje sunduktan sonra talebin yeniden değerlendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
07/05/2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile Süleymanpaşa Belediyesinin norm kadroları tespit edilmiş ve 183 adet Sürekli işçi kadrosunun 127 dolu 56 boş kadro olarak ihdas edildiği görülmüş, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmelik gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri işçi kadro cetvellerine uygun olarak kadro unvanlarının dağılımının yapılmadığı tespit edilmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının Normu C12 grubu olarak 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve işçi normu 214 olarak belirlenmiştir. 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinde “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olan sürekli işçi kadro ihdaslarının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Etüt Proje Müdürlüğü'ne ait Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün güncellenmiş Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2017 mali yılı ücrete tabi işler tarifesi Fen İşleri Müdürlüğü tarifelerindeki 5.3 maddesindeki not kısmındaki yukarıda ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır. İfadesinin “Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde yol kot tutanağı ücreti alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ali DARICI’nın tarifelerdeki 4.1.3, 4.1.4, 7.3, 7.4 maddelerine ait ücretler ilçe merkezi dışındaki kapanan belde belediyeleri ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi ve 4.1.3 maddelerindeki Marketler, Her Türlü Yeme İçme ve Eğlence Yerleri bulunduğu grupta %1000 civarında bir artışın halkımız nezdinde çok tepki göreceği ve ilçemizdeki yol yapım çalışmalarından mağdur olan esnafımızın bir nebze de olsa rahatlatılabileceği düşüncesiyle bu grupla ilgili tarifelerin 2016 yılı tarifeleri ile devam etmesi gerektiği kanısıyla bu grupla ilgili tarifeye ALİ DARICI’nın red oyu ve Abdurrahim KAR’ın da tarifelerin tamamına red oyu vermesiyle, 2017 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerine Plan ve Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi 1140 parsele ilişkin sunulan Mevzi İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselde kayıtlı taşınmaz için revize edilerek sunulan Avan Proje 1.16. Plan hükmüne göre incelendiğinde, otel bloğunun yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kaldığı ve emsalde %50 artış sağlandığı için uygun olduğuna, parselde turizm tesisi yapılan kısmın dışında kalan alanda yapılacak olan ticari yapıların emsal değeri E=1,40’ı geçmediğinden sunulan Avan Projenin uygun olduğuna, diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre İmar Müdürlüğünce incelenerek ruhsat verilmesinin uygun olacağına Nevzat BAHAR ve Berk ÖGE’nin çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın parsellerin ayrılmadığı gerekçesiyle çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2311 ada 255 ve 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Emsal=0,80 Yençok= 2 kat ve yollardan 5 metre çekilecek şekilde sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın planların birbirini tutmadığı gerekçesiyle çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Değiştirilen 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 2.23 Hükmünün “2.23. UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT KULLANIMINDAKİ ALANLARDA; 7, 8 VEYA 9 METRELİK YOLDAN CEPHE ALAN TOPLAM PARSEL SAYISININ EN AZ %10’UNDA ZEMİN KATI TİCARET OLARAK TEŞEKKÜL ETMİŞ RUHSATLI YAPI VARSA AYNI YOLDAN CEPHE ALAN PARSELLERDEKİ BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARI DAHİLİNDE RUHSAT PROJESİNDE GÖSTERİLMEK VE KAT YÜKSEKLİĞİNİN 4,00 METREYİ GEÇMEMESİ ŞARTIYLA İSTEĞE BAĞLI OLARAK TİCARİ KULLANIMLARA YER VERİLEBİLİR. UYGULAMA İMAR PLANINDA 10 METRE VE DAHA FAZLA GENİŞLİKTEKİ İMAR YOLUNDAN CEPHE ALAN İMAR PARSELİ NİTELİĞİ TAŞIYAN KONUT ALANI KULLANIMINDAKİ SAHALARA YAPILACAK BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARI DAHİLİNDE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TİCARİ KULLANIMLARA YER VERİLEBİLİR. BU HÜKÜMDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLAYARAK ZEMİN KATTA TİCARET KULLANIMI YER ALACAK BİNALARIN BODRUM KATLARINDA İÇTEN BAĞLANTILI PİYESLERİ OLABİLİR, BU PİYESLERİN AYRI GİRİŞLERİ OLAMAZ, BİNALARIN ORTAK ALANLARI VE MÜŞTEMİLATLARIYLA İRTİBATLANDIRILAMAZ.” Şeklinde değiştirilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda Aydoğdu Mahallesi 343 ada 121 nolu parselin bulunduğu park alanının 15.000 m² den büyük park alanlarından olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğundan reddine, parselin içinden geçen 25 m.lik yolun ( Trabzon Caddesi) Karayollarının sorumluluğunda bulunan yollardan olması sebebiyle reddine, parselin içinden geçen 7 metrelik yolda kalan kısmın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin sadece ön bahçe mesafelerinde yapılacak olan pergole, kış bahçesi veya sundurma alanı bağlı bulunduğu bağımsız bölüm zemin kat alanını ve bağımsız bölüm sınırını geçmeyecek şekilde, tüm maliklerden muvafakat alınarak, bina cephesinden 5 metre uzaklığı aşmamak ve parsel sınırıyla pergole, kış bahçesi veya sundurma sınırı arasında en az 2 metre mesafe kalmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, yangına dayanıklı hafif malzemeden olmak kaydıyla bitişik mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde karar alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde tüm maliklerden muvafakat alınarak bina dışında onaylı mimari projesinde belirtilen bağımsız bölümüm zemin kattaki ticari alan büyüklüğünü geçmemek kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Süleymanpaşa Kent Estetik Kurulundan onay alınarak Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde değiştirilerek Ömer Faruk KÜÇÜK’ün red oyuna karşı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10689 nolu parselin doğusunda bulunan tescilsiz alan Belediyemiz adına tapulandırıldığında tek başına yapılaşabilir olması ve 10689 parselin de tek başına yapı yapabilir olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1863 ada 240 nolu parsel İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında bulunduğundan tasarruf hakkı Milli Eğitim Müdürlüğünde olduğundan kamulaştırma talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin Nevzat BAHAR ve Berk ÖGE’nin çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen “2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” ile “Sonraki Denetimlerde İzlemeye Alınacak Bulgular”ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca 2015 yılı denetim sonuçları Belediye Meclisinde okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No:8,10,12,14,16 sayılı yerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinin bulunduğu taşınmazların içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, 2017 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifeleri 02.11.2016 tarih 498 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen “FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ” tarifelerinde 5.3- YOL KOTU TUTANAK BELGESİ ÜCRETİ maddesinin; a-) Parsel başına 250 m2' ye kadar : 150,00 TL. b-) 250 m2 üstü her m2 için : 150,00+0,50TL. olarak belirlenen tarifenin altında belirtilen “Yukarıdaki Ücretler İlçe Merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.” ifadesinin, "Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde yol kot tutanağı ücreti alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 382 parselin bir kısmının İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtildiğinden bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 208 ada, 179 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal - kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla basılacak resimli öykü kitaplarımız yayımlanmaya değer bulunan her öykü için “1.000TL Telif Ödüllü Öykü Yarışması” düzenlenmesine ve teknik şartnamenin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Beaux Ulusal Sanatlar Derneği 08-11 Aralık 2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Bruno MOİNART resim sergisine davet konulu teklifin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Ertuğrul Mahallesi hudutlarında bulunan, mevcut ATATÜRK portrelerinin kuzeyinde kalan park alanının isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanun 18. Madde (n) fıkrasına dayanılarak, Mustafa Kemal ATATÜRK parkı olarak adlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.12.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1504 ada 42 parselin tamamının İmar Planlarında ‘ Otopark ‘ alanında kalmakta olduğu belirtildiğinden bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020