Council Decrees

2017 Yılı June Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesi yeniden tanzim edilerek düzenlenmiş olan tarife değişiklikleri komisyonumuzca incelenmiş olup, Sezai ÇETİN’in ve Ali DARICI’nın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mali Hizmetler Müdürlüğünün NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ’nin bir kamu Kurumu olması dolayısıyla, Ücrete Tabi İşler Tarifesinde belirlenen; 5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 5-1. İle 5-7 arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin, 6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 6-1 ile 6-25. Arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin alınmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2017 Mali Yılında Haziran ayından itibaren uygulanacak olan Kumbağ Mahallesinde bulunan mesire alanına giriş ücretinin (Araç başına) :10,00 TL (KDV Dahil) olarak alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, Uygulama İmar Planına işlenmiş olan 18. Madde uygulama sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Sahil Boyu mevkii tapuda Kumbağ Mahallesi, 1863 parselde kayıtlı taşınmazın çay bahçesi, kafeterya ve büfe olarak 5 yıllığına işletilmesi talebinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde 1576 ve 1577 parseller bitişiğindeki ihdas alanının tapulandırılması, 1576 parselin yola terkinin yapılması, 1577 parselin ifraz ile yolda kalan kısmının ayrılması daha sonra ihdas parseli K parsel ile 1577 parselin yolda kalan kısmı b parselin takas işleminin yapılması, takas işleminin yapılması neticesinde ihdas parseli K ve 1576 parsel ile 1577 parselin imar adasında kalan kısmı a parselin tevhit işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdas parselin K parsel= 230,53 m2 cinsi arsa, takas parselin b parsel 52,58 m2 cinsi yoldur. Takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ’nin bir kamu Kurumu olması dolayısıyla, Ücrete Tabi İşler Tarifesinde belirlenen; 5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 5-1. İle 5-7 arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin, 6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 6-1 ile 6-25. Arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin alınıp alınmayacağı ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1316 ada 21, 22 ve 23 parseller ile 2132 ada 24 parselin arasında bulunan, mevcut durumda yapı adası içinde kalan kadastral boşluğun imar yolu olarak açılmasına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ Mahallesinde bulunan Mesir alanına giriş ücretinin belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifede yer almayan; Mesir alanına giriş ücreti (Araç başına) :10,00 TL (KDV Dahil) Yukarıda belirtilen Ücrete Tabi İşler tarifesinin 3.maddesinde belirtilen Mali Hizmetler Müdürlüğü tarifelerine 3.8 madde olarak eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07.12.2016 tarih 531 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2.23 nolu plan notu değişikliği kabul edilmiş ve 12.04.2017 tarih 495 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. İlgili kararlar ile değiştirilerek kabul edilen 2.23 plan notu hükmüne askı sürecinde iken itiraz gelmiş olup “50 metre ve üstü yollarda asma kat yapılmasında bir sakınca yoktur” şeklinde değiştirilerek onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 1705 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ortasından geçen 7 metrelik yolun parselin doğusuna kaydırılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 533 Ada, 33 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Lider Sokak ve Yakup Göçmen Caddesi arasında kalan ve tapuda Yavuz Mahallesi 1502 ada 133 parselde kayıtlı taşınmazın, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından çay bahçesi ve büfe olarak 5 yıllığına işletilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçe Sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parke taş yol, yapım, onarım ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere yeni parke taş yol yapım işi (2017/202733) kayıt nolu ihale için İller Bankasından 6.090.000,00 TL’lik kredi kullanılmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesi yeniden tanzim edilerek değişiklikleri ile birlikte sunulmuş olup konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. maddesi ile Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin n bendi kapsamında, İlçemiz mahalle sınırlarını tespit etmiş olup, ekteki mahalle bazlı sınır haritalarının Kaymakamlık görüşü ile birlikte Valilik onayına sunulmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 1704 adanın kuzeyinde kalan tescilsiz park alanına trafo yapılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Kumbağ Uygulama İmar Plan Notlarına “Kentsel İş-Ticaret Merkezi Alanlarında zemin kat haricindeki normal katlarda konut yapılabilir” hükmünün eklenmesi talebindeki plan notunun nüfus yoğunluğunu arttıracağı ve artan nüfusa hizmet edecek kentsel donatı alanlarının önerilmemiş olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1917 ada 80 ve 81 nolu parsellere ilişkin sunulan kitle düzeninin adanın bütünlüğünü bozması ve parsel bazlı bir değişiklik önerisi olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi ile Belediye Meclisinin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi kapsamında, İlçemiz Mahalle Sınırlarını tespit etmiş olup ekteki mahalle bazlı sınır haritalarının Kaymakamlık görüşü ile birlikte Valilik Onayına sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada 206 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile Belediyemize ait 700 ada 419 parselin bedel ve miktar farkı tespit edilerek takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı tespit edilerek takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde buluna tapuda, 700 ada 202 ve 422 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımları ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karabezirgan Mahallesi 878 nolu parsel, cinsi çayır mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, enerji nakil hattı tesisine ait 0,89 m²’lik pilon yeri mülkiyeti ile 912,43 m²’lik irtifak hakkı tesisinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca 2.400,00TL bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik yol açılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin “Disiplin Amirleri” ekli çizelgesinde; Başkanlığımız bünyesinde ihdas edilen veya kapatılan Birim Müdürlükleri olması gerekçesiyle değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eki olan Disiplin Amirleri çizelgesini kabul edilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Kardeş Şehir kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi temsilcileri olarak Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ve Prof. Erol ERDİNÇ Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenecek olan Richrd-Wagner festivaline katılacağından, Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ve Prof. Erol ERDİNÇ’in yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kentimizin ev sahipliği yapacağı 20-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenecek olan III. INTERNATIONAL RODOSTO CUP için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile belediyemiz arasında imzalanan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde yeni teşkil edilen Sivil Savunma Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğünün alt birimi olarak görevlendirildiğinden, bahse konu amirliğin yasal ve etkin olarak kurulabilmesi için, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni teşkilat yapısı, görev ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı, yeniden düzenlenmiş olup konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 174 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, takas, ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiş olup, 174 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Taşınır Mal Kayıtlarındaki araçlardan, yaşlarına bağlı olarak bakım, onarım giderlerinin artması ve ekonomik verimliliğini kaybetmiş, Süleymanpaşa 86-006 Plakalı 1986 Model Mıtsubıshı Marka 46000608 Şasi Nolu 1 adet Greyder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 94-011 Plakalı 1994 Model JCB Marka 4CX/414206 Şasi Nolu 1 adet Bekoloder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 96-012 Plakalı 1996 Model JCB Marka 4CX/415576 Şasi Nolu 1 adet Bekoloder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 90-007 Plakalı 2006 Model Komatsu Marka 0108017 Şasi Nolu 1 adet İş Makinesi, 59 DE 001 Plakalı 2000 Model Fıat Marea Marka NM418500003001613 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 EN 001 Plakalı 2000 Model Hondo Accord Marka JHMCH3560YC200286 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 DP 360 Plakalı 2003 Model Fıat Albea Marka NM417800006309297 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 DL 131 Plakalı 2003 Model Citreon Berlingo Marka VF7GCWJYB94022087 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 AD 999 Plakalı 2005 Model Citroen Berlingo Marka PSAWJY10DXGA6002296 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 AZ 153 Plakalı 2006 Model Citroen Berlingo Marka VF7GCWJYB94212185 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 KA 456 Plakalı 1993 Model Ford Transit Marka SFAEXXDJVEPA15790 Şasi Nolu 1 adet Minibüsün 2886 sayılı yasa hükümlerine göre satışına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda 2460 parselde kayıtlı, 811,62 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince, TESKİ Genel Müdürlüğü adına “bedelsiz” devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8498 parselde kayıtlı 2.433,09 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince, TESKİ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan tapuda 249 parselde kayıtlı 3.500,00 m2 alana sahip “Tarla” vasfındaki taşınmazın “Mezarlık” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 151 Ada, 41 Parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020