Council Decrees

2018 Yılı January Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 26.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için kurulacak olan 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2017 gün ve 30287 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2018(dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 487,00TL (dörtyüzseksenyedi)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Olgun Kart” projesi ile ilgili olarak protokol imza yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
24 Aralık 2017 gün ve 30280 nolu Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyelerin personele dayalı hizmet alımları için yeni düzenleme karşısında bir Belediye Şirketi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan bu bağlamda, 696 sayılı K.H.K. çerçevesinde yeni bir şirket kurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın teklifin geç geldiğinden dolayı çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mah. 1604 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında “yol” olarak ayrıldığı belirtilerek, taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 nolu parsellerin arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikli talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi tapuda 305 ada, 2 ve 7 parsel için hazırlanan Kesmekaya Sokak Park Projesi Edirne Kültür Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu’nca onanan projesine göre yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu 21. Madde 4. Paragraf ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İmar Yönetmeliği’nin 40. maddesi 11. fıkrasına istinaden, park alanı çevresinde bulunan parsellerde dış cephe iyileştirilmesi yapılmasına, düzenlemelerin belirli bir standart dahilinde Belediyemizce yaptırılmasına ve bedellerinin ilgili mülkiyet sahiplerinden tahsil edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
24 Aralık 2017 gün ve 30280 nolu Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyelerin personele dayalı hizmet alımları için yeni düzenleme karşısında bir Belediye Şirketi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Mutlukent A.Ş.’nin bu bağlamda bu hizmetlere cevap verecek şekilde konumlanması ve ayrıca Mutlukent A.Ş.’nin ana faaliyetlerinden olan Mutlukent Çay Bahçeleri gibi Sosyal Tesis faaliyetlerini ve benzer faaliyetlerini yürütebilmesi için MUTLUKENT A.Ş.’nin kuruculuğunda yeni bir şirket kurulması gerektiğinden, MUTLUKENT A.Ş.’nin kuruculuğunda yeni bir şirket kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 numaralı parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Çocuk Evi ile ilgili olarak hazırlanmış ve daha önce kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne eklenecek olan hususların, ilgili müdürlükçe hazırlanmış olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınması talep konusu mahalde yerinde yapılan incelemede, talebin değerlendirilmesi kapsamında, kabul veya ret kararının belirli kıstaslar göz önünde bulundurularak ve neticede bir taşınmaz özelinde değil bölgesel anlamda değerlendirme yapılması gerektiği de göz önünde bulundurulmuş; bölgesel anlamda, talebin kabulü halinde, ilgili bölgede söz konusu olabilecek sıkıntılar ve asayiş sorunları da nazara alınarak, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 504 ada 24 parselin yaklaşık 100 dönümünde bahse konu genetik yapının korunmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı, tamamının anıt eser olarak tescillenmesinin uygun olmadığı Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in görüşüne karşılık Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu 504 ada 24 parsel sayılı taşınmazın Anıt Eser olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 338 ada K ihdas parselinin, 338 ada 38 parselin yolda kalan kısmı b parsel ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
03/07/2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarından; • 1.4 Plan hükmündeki "Tip" ifadesinin kaldırılmasına, • 1.9 Plan hükmündeki "Tekirdağ Belediyesi" ifadesinin "İlgili Belediyesi" olarak değiştirilmesine, • 1.11 Plan hükmündeki "Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" ifadesinin "Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu" olarak değiştirilmesine, • 1.13 Plan hükmündeki "Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" ifadesinin "Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu" olarak değiştirilmesine, • 1.17 Plan hükmünün kaldırılmasına, • 1.25 Plan Notundaki "Tekirdağ Belediyesi" ifadesinin "İlgili Belediyesi" olarak değiştirilmesine, • 1.28 Plan Hükmündeki "Tip" ifadesinin kaldırılmasına, • 2.1 Plan hükmündeki "Deprem Yönetmeliği" ve "Isı Performans Yönetmeliği" ifadesinin kaldırılarak "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" , " Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" , "Sığınak Yönetmeliği" , "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ifadelerinin eklenmesine, • 2.4 Plan Hükmüne "Subasman Kotu kaldırım yüksekliği dahil +1.20 metreyi geçemez." ifadesinin eklenmesine, • 2.5 Plan Hükmüne "Çatı Eğimi %33 den fazla olamaz. Saçak Genişliği Bitişik Nizam Yapılarda 50 cm yi , Ayrık ve Blok Nizam yapılarda 1.00 m yi Geçemez.” ifadelerinin eklenmesine, • 2.6 Plan Hükmünün İptaline, • 2.7 plan Hükmündeki “Kapalı Çıkmalar Emsale Dâhil, Açık Çıkmalar Emsale Dâhil Değildir” ifadesinin kaldırılmasına, • 2.8 Plan Hükmündeki "Yapı Cephelerindeki Açık Çıkmalar Kat Alanı Toplamının %15’ini Geçemez Ve Bina Yüzeyine 1,50m. Den Daha Fazla Gömülemez." cümlesinden "Katlar Alanı Toplamının %15'ini geçemez ve" ifadesinin kaldırılmasına, • 2.9 Plan hükmünden "Tip” İfadesinin Kaldırılmasına, • 2.11. Plan Hükmünün “2.11. Planda Bitişik Nizam Yapılaşma Koşuluna Sahip Parsellerde Ön Bahçe Mesafesi Mevcut Olmayıp Arka Bahçe Mesafesi H/2 M.Dir. 10 Metre Bina Derinliği Sağlanamadığı Takdirde Arka Bahçe Mesafesi 3 M.Ye Kadar Düşebilir.” şeklinde değiştirilmesine, • 2.18 Plan Hükmünün Kaldırılmasına, • 2.20 Plan Hükmünün “2.20. Çatı Katlarında Yapılacak Olan Bir Alt Katla Bağlantılı Piyeslerin En Düşük Yüksekliği 1,80 Metreden Aşağı Olamaz Ve Bağlantılı Olduğu Bağımsız Bölümün Miktarını Aşamaz. “ şeklinde değiştirilmesine, • 2.26 Plan Hükmündeki "Tekirdağ Belediyesince" ifadesinin "İlgili Belediyesince" şeklinde değiştirilmesine, • 2.27 Plan hükmündeki ifade yeniden düzenlenerek "2.27.Planda Ayrık Nizam Yapılaşma Koşullarına Sahip Olup 12 Metreden Daha Az Cepheye Sahip Olan Parseller ile bu parsellerin komşuluğundaki parseller Plan Notlarındaki Minimum Bina Cephe Ve Derinlik Şartlarına Uyulması Kaydıyla Blok-İkiz Nizam Veya Blok-Üçüz Nizam Olarak Değerlendirilir.” Şeklinde değiştirilmesine, • "2.28. Planda, Bitişik Nizam Yapılaşmalarda, Parsel Cephesi 6 Metre Ve Daha Fazla, Parsel Derinliği 8 Metre Ve Daha Fazla Olan Arsalara Müstakil Yapılaşma İzni Verilebilir. Bitişiğinde Yapılaşmış Bir Bina, Yol Veya Kamusal Alan Bulunupta Tek Kalan Parsellerde Ve Planda Bitişik Nizam Tek Katlı Yapılaşma Koşullarına Sahip Ticarete Veya Küçük Sanayi Alanına Tahsisli Taşınamazlarda Minimum Parsel Derinlik Ve Cephe Şartları Aranmaz." şeklinde plan hükmü eklenmesine, • “2.29. Planda, Ayrık Ve Blok Nizam Yapılaşma Koşuluna Sahip Parsellerde Minimum Çekme Mesafelerine Uyulması Şartıyla 6 Metre Cepheye Ve 5 Metre Derinliğe Sahip Müstakil Binalar Yapılabilir. Bitişiğinde Yapılaşmış Bir Bina, Yol Veya Kamusal Alan Bulunupta Tek Kalan Parsellerde ve Sosyal Altyapı Alanları (Donatı Alanları) İle Tek Katlı Yapılaşma Nizamına Sahip Ticaret Veya Küçük Sanayi Alanına Tahsisli Taşınmazlarda Çekme Mesafelerine Uyulması Kaydıyla Minimum Bina Derinlik Ve Cephe Şartları Aranmaz.” Şeklinde plan hükmü eklenmesine, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 90 ada 18 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 90 ada 18 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3136 ada 579 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 579 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1259 parsel nolu taşınmaz, 02.12.2015 tarih ve 513 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile kamulaştırma programına alınmış ve bu karar halen geçerli olduğundan yeniden karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 192 ada 47 parselden geçen yolun kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 43 (Kırküç) adet sözleşmeli personel kadrolarından A.H. sınıfı Avukat unvanlı 1/1 derecede 3 adet , G.İ.H. sınıfı Kameraman unvanlı 4/1 derecede 1 adet , G.İ.H. sınıfı Eğitmen unvanlı 3/1 derecede 2 adet, S.H. sınıfı Veteriner Hekim unvanlı 1/1 derecede 2 adet, T.H. sınıfı Mühendis unvanlı 1/1 derecede 11 adet, T.H. sınıfı Şehir Plancısı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Mimar unvanlı 1/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Ekonomist unvanlı 1/1 derecede 7 adet, T.H. sınıfı Tekniker unvanlı 1/1 derecede 5 adet, T.H. sınıfı Teknisyen unvanlı 3/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Programcı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H sınıfı. Çözümleyici unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Kimyager unvanlı 1/1 derecede 1 adet olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz “park” olarak kullanıldığından kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ticaret fonksiyonlu, bitişik nizam, 4 katlı, Emsal:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olup turizm tesis alanı, blok nizam, 4 katlı ve kitle işlenmiş şeklinde sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 168 ada 2 parsel Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup yola terki mevcuttur. 168 ada 2 parselin yola terk işleminden sonra kalan alanının 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan alanları (c alanı ve d alanı) ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile 4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanının çay bahçesi ve restaurant olarak 10 (on) yıl süre ile kiralama talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 3503. Sokak üzerinde bulunan park alanına “SANİYE DEMİR PARKI” ismi verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8336 parselde kayıtlı taşınmaz imar planında “Park” alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2018 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2018 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Ali Tunç SAYGUN (27 oy), Meral ÖZDEMİR (27 oy), Ömer Faruk KÜÇÜK (26 oy), Sezayi ÇETİN (23 oy) ve Şükriye GÜNDÜZLER (23 oy) Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020