Council Decrees

2018 Yılı September Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 15.10.2018
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 150.000.000,00TL. olarak hazırlanıp finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 30.000.000,00TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 180.000.000,00TL’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 180.000.000,00TL. hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 15/10/2018 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak Bütçe Kararnamesi 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. 11. 12. ve 13. Maddeleri hariç diğer bütün 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesindeki gelir ve gider tablolarına Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU red oyu, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin tümüne verdikleri red, oylarına karşı 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında ayrık nizam, 2 katlı, TAKS:0,25 KAKS:0,50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanında kalan bölümünde, kuzey-güney yönünde 7 metrelik imar yolu açılmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 169 ada 59 parselde kayıtlı taşınmazın yapılan imar uygulaması sonucu ortasından yol geçirilerek 1584 ada 1 parsel ile 1585 ada 1 parsel sayılı iki taşınmaza ayrıldığı, taşınmazın ortasından yol geçirilerek biri 46m2 büyüklüğünde iki parsele ayrılması sebebiyle taşınmazların tasarruf imkanları kalmadığı, bu sebeple 1584 ada 1 parsel ile 1585 ada 1parselin arasından geçirilen yolun kaydırılarak iki parselin bir bütün haline getirilmesi, bu mümkün değil ise 46m2 büyüklüğündeki taşınmazın kullanımı mümkün olmayacağı için tasarruf imkanı kısıtlanan taşınmaz bedelinin maliklerine ödenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
1/1000’lik Uygulama İmar Planında “park alanı” olarak gözükmekle birlikte, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 224 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otopark ve Park” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 224 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otopark ve Park” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU, Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
1/1000’lik Uygulama İmar Planında “Belediye Sosyal Tesis Alanı” olarak gözükmekle birlikte, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 3455 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Sosyal Tesis” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 3455 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Sosyal Tesis” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU,Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1226 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otel” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1226 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otel” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU,Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında Hastane Alanında kalmakta olup Emsal: 1,40 Yençok:5 kat yapılaşma koşullarına sahip olacak şekilde parselin bir kısmının Özel Sağlık Tesisi Alanı, bir kısmının da Özel Eğitim Alanına çevrilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTL) Ek Bütçe Talebini değerlendirmiş olup, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ulaşım İhtiyaçlarına Yönelik Yol ve Yapım İşlerini Planlamak performans hedefine 2.450.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 065290 Diğer Giderler bütçe tertibine 2.450.000,00TL; Belediyemiz Hizmetlerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan Personel İstihdamını Sağlamak performans hedefine 1.300.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine 1.300.000,00TL; Özel Proje Alanlarına Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projelerinin Hayata Geçirilmesini Sağlamak performans hedefine 250.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 067790 Diğerleri bütçe tertibine 250.000,00TL; ek bütçe yapılması Fen İşleri Müdürlüğünden geldiği şekliyle değerlendirilerek; 46591531 Fen İşleri Müdürlüğünün 4.000.000,00 TL ek gider talebinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2019 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün yetersiz olan 2018 yılı bütçe kalemlerine ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında Hastane Alanında kalmakta olup parselin bir kısmının Özel Sağlık Tesisi Alanı, bir kısmının da Özel Eğitim Alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 310.000,00TL’nin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 419.000,00TL’nin, 2018 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğünün bütçesinden 425.000,00TL’nin, 2018 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün bütçesinden 181.000,00TL’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Etüt Proje Müdürlüğünün bütçesinden 340.000,00TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesinden 233.500,00TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri bütçe tertiplerine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün bütçeleri arası 280.000,00TL’nin, aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğünün bütçesinden 547.000,00TL’nin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları ve Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri bütçe tertiplerine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Yazı İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 55.000,00TL’nin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün bütçesinden 131.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasına Verilen Paylar bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 152.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasına Verilen Paylar bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Brüksel’de AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesinin birlikte hazırladığı “OPEN DAYS” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına SODEM üyesi belediyelerin katılımı için bir program hazırlanmaktadır. Hazırlanmakta olan programda Süleymanpaşa Belediyesi 2018 Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası resmi katılımcıları arasında yer almaktadır. 7 Ekim- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak bahse konu etkinliğe Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ile birlikte Belediye Meclis Üyesi A.Tunç SAYGUN’un da katılmasına, yol, konaklama iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesindeki Hüseyin Arıtepe Sokak ile Kazım Ayvaz Sokak arasında ve 1414 ada 15 parsel ile 1416 ada 22 parsel arasında bulunan sokağa Osman AKMAN sokak isminin verilmesi ile ilgili yapılacak işlemlerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimler tarafından yerine getiriliyor olması nedeniyle, talep ile ilgili Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından karar verilmesine yer olmadığına ve talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne havale edilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Marina Sokak, No:3 (tapuda; 1709 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinin asayiş ve güvenlik sorunları doğurması ihtimalinin yüksek olmasına dair görüş yazısında belirtilen hususlar ile anılan bölgenin konut alanı içinde kalıyor olması hususları da göz önünde bulundurulmuş ve talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1564 ada 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı ile ilgili yapı kayıt belgesi alınmış olup ilgili parselin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın İlköğretim Tesisi Alanında kalan kısmı ile ilgili Belediyemizin bir tasarrufu bulunmaması ve ilgili Kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden ve parsel üzerindeki İlköğretim Tesisi Alanı ifadesinin kaldırılması ile ilgili herhangi bir plan değişikliği teklif dosyası sunulmamış olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 121 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilat Onayı ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 2.27, 2.28, 2.29 nolu plan hükümlerinin, kentin bütünlüğü ve tüm plan bölgelerinin aynı haklara sahip olması amacıyla Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliklerinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih 2018/56 sayılı kararıyla Mülga Barbaros Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih 61 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline karar verilmiş olup ilgili Mahkeme Kararına istinaden, 02.11.2012 tarih 61 sayılı Kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinden önceki haline dönülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ile 151 ada 41 parsel arasında kalan çıkmaz sokağın, uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı’na katılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın dosyada gördükleri eksiklikten dolayı red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2862 nolu ada ile 2837 nolu adanın arasındaki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 ada 8 ve 9 parsellerin Resmi Kurum Alanında kalması sebebiyle Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesinin kabul oylarına karşılık satışının yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi, 1645 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1645 ada A parselin ve Belediyemize ait 1645 ada 16 ve 17 parsellerin 1645 ada 8-9-10-11 parsellerle tevhit işleminin yapılmak üzere satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1047 ada 78 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 1877 ada, 76 parselde kayıtlı, tamamı park alanında, imar yolunda ve trafo alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması veya aynı bedelle mülkiyeti belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 272 ada, 1 parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 272 ada 1 parselin yolda kalan alanı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 8634 parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 8634 parselle tevhit edilmek üzere satışının yapılması, tevhit işleminden sonra ise ifraz ile 2 parçaya ayrılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2019 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2019 yılı Performans Programının kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.10.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin güncellenen maddelerinin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020