Council Decrees

2018 Yılı December Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kentimizde 2019 yılı içerisinde Rodostoşah Grand Master-Women Grand Master Norm 2019 Satranç Turnuvaları düzenlenmesi planlandığından, Türkiye Satranç Federasyonu ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanacak işbirliği protokolüne istinaden, turnuvalar kapsamında yapılacak harcamaların 2019 mali yılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mevlüt Tezel tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ile Bayreuth Belediyesinin Kardeş Şehir anlayışı doğrultusunda Hürriyet Mahallesi Candarlızade İbrahim Paşa Caddesi Tuba Sokak 3050-3051 ada arasında bulunan yerin Bayreuth Parkı olarak düzenlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Namık Kemal Mahallesi hudutlarında bulunan, Özhan Canaydın Caddesi, Fizan Sokak ve Acun Sokaklar arasında kalan, Namık Kemal Mahallesi muhtarlığının da bulunduğu isimsiz park alanına yakın zamanda kaybettiğimiz Namık Kemal Mahallesi Muhtarı merhum Hasan Basri YILMAZ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 860 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2602 (eski 2598, 1074, 1075 parseller) parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel (eski 906 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 150 ada 1nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1148 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan ve dava konusu 12 metrelik imar yolu ile ilgili plan değişikliği, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 2018/793 E. 2018/2076 K. Sayılı Kararına istinaden, 06.06.2018 tarih ve 171 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, iptal edilen Meclis Kararından önce geçerli olan plana dönülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 125 ada 1 parsel maliki tarafından Mülga Barbaros Belediye Meclisince alınmış olan 28.08.2003 tarih 126 sayılı Meclis Kararının planlara işlenmediğinden ilgili kararın imar planına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Fen İşleri Müdürlüğünün cetvelde belirtilen bütçeleri arasında 260.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
07.12.2006 tarih ve 529 sayılı Meclis Kararının 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre revize edilerek ‘ Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar içinde kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin sadece ön bahçe mesafelerinde yapılacak olan pergole, kış bahçesi, veya sundurma alanı bağlı bulunduğu bağımsız bölüm zemin kat alanını ve bağımsız bölüm sınırını geçmeyecek şekilde, tüm maliklerden muvafakat alınarak, bina cephesinden 5 metre uzaklığı aşmamak ve parsel sınırıyla pergole, kış bahçesi veya sundurma sınırı arasında en az 2 metre mesafe kalmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, yangına dayanıklı hafif malzemeden olmak kaydıyla bitişik mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinin idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldıracağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir.’ şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 50.000,00 TL (EllibinTL), Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden 100.000,00 TL (YüzbinTL), Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden 50.000,00 TL (EllibinTL), Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 154.000,00 TL (YüzellidörtbinTL),ve Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden 126.000,00 TL (YüzyirmialtıbinTL)’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Demirli Mahallesi 107 ada 72 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz komisyonumuzca yerinde gezildi görüldü, tarla vasfı değiştirilmeden ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesinde kalma şartı ile fiilen hayvan otlatıldığı ve halen kullanıldığı şekilde adı geçen mahalle sakinleri tarafından kullanılmasında sakınca olmadığına, Tarım Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunmasının, Belediyemiz ve vatandaşlarımız açısından olumlu sonuçları olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Belediye Meclisimizce de üye olunmasının uygun görülmesi halinde; Belediye Başkanı ve belirlenecek 2 asil ve 2 yedek üyenin, belediyemizi bahse konu birlikte temsil etmek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı içinde bulunan 1465 ada 25, 26 ve 27 parsellerin tapu kayıtlarında Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir şerhi bulunmakta olup, bu şerhin ne amaçla konulduğuna dair Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesine yazı yazılmış olup, henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 161 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın ve red oylarına karşı 18 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 16 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1290 ada 11 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında Sağlık Ocağı alanında kalan kısmının ilgili Kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden kamulaştırma talebinin reddine, 1290 ada 11 parselin yolda kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport A.Ş. tarafından kullanılan limana ilişkin Barbaros Mahallesi, İlave Liman Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Teklifine ilişkin görüş talebi ile ilgili İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün, limana ilave edilecek olan alanın Barbaros Balıkçı Barınağına giriş çıkışları etkileyeceği ve bununla ilgili bir çözüm sunulmamış olması sebebiyle olumsuz görüşlerine karşılık, Nevzat BAHAR, Sezayi ÇETİN ve Ömer Faruk KÜÇÜK’ün olumlu görüşleri bulunduğundan, 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın kabul, Sabri ÇINAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 15 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2698, 2702, 2701 ve 2699 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu yapı adası ile ilgili İmar Planı Değişiklik taleplerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince Süleymanpaşa Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilebilmesi için: 07.01.2006 günlü ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, bir Şehir Plancısı tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyası bulunması gerekmekte olup gelen talebin ekinde herhangi bir plan değişikliği dosyası bulunmadığından, konu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılarak Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, İlhan İMRAK’ın ret oyu ve Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın kabul, Ergün GÜLERYÜZ ve Sabri ÇINAR’ın çekimser oylarına karşı 15 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 26.09.2018 tarih 5388 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararına istinaden hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde, 665 nolu parselin bitişiğinde kalan Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin ve 6553 ve 6554 parsellerin yola terklerinden sonra kalan alanlarının, 665 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlık Caddesi ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin kesişiminde yer alan park alanının “Tenis Spor Kompleksi” olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıla kadar kiralanması için kiralama ihalesinin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Sabri ÇINAR ve Haluk YILMAZ’ın red oylarına karşı 15 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine 45.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden, Zabıta Müdürlüğü bütçesine 130.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi G18B05B3D pafta,1269 ada 20 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli A parselin, 1269 ada 20 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.12.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan ve tapuda 115 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma veya takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020