Council Decrees

2019 Yılı April Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif alanlarda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılması planlanan otoparkların, gelirinin Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olacak şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma yetkisinin Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Proje, yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 3.800.000,00TL (ÜçmilyonSekizyüzbin TürkLirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanması ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş’ ye ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Sahil Dolgu alanında bulunan 89.700,00m2 yüzölçümlü “Yat Limanının” Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 415 Ada 9 nolu parselde kayıtlı, “Bahçeli Kargir Namık Kemal Lisesi” vasıflı taşınmazın “Süleymanpaşa Belediyesinin geçici otopark olarak kullanılması” amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 335 Ada, 149, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 nolu parsellerde kayıtlı, “Arsa” vasıflı taşınmazlarda belediyemiz tarafından proje yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazların belediyemiz proje kapsamında kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 334 Ada 1 nolu parselde kayıtlı, “Mera” vasıflı taşınmaza belediyemiz tarafından proje yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın belediyemiz proje kapsamında kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 589 ada 30 nolu parselde kayıtlı 4.535,79 m2 yüzölçümlü “Otopark Alanı” vasıflı taşınmazın “Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1268 ada 70 nolu parselde kayıtlı 65.222,12 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Spor Alanı” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 433 ada 43 nolu parselde kayıtlı 7.646,62 m2 yüzölçümlü “Garajı bulunan müştemilat ve arsası” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” yapılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32. maddesinde; “sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.” denilmektedir. Belediyemizde en çok üyeye sahip sendika ile sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu seçilen Belediyemiz Meclis Üyelerinden; Hüseyin UZUNLAR, Sabri ÇINAR ve Şenol KARAKÜÇÜK 12 Nisan 2019 tarih ve 177 sayılı yazı ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmiştir. Belediye Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün aylık olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 Ada 96 nolu parselde kayıtlı, 22.326,71 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Gençlik ve Engelli Eğitim Yeri” yapılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 225 Ada 20 nolu parselde kayıtlı, 12.558,12 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 324 Ada 1 nolu parselde kayıtlı, 391.810,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 434 Ada 2 nolu parselde kayıtlı, 3.852,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1461 Ada 81 nolu parselde kayıtlı, 8.645,00 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Tümen Komutanı evi üç adet Subay Lojmanı” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11063 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketine; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7350 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketine, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10773 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Personel Anonim Şirketine; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasına ve belediyenin kurumsal web sayfası üzerinden meclis toplantılarının naklen yayınlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesindeki takas talebinde bulunulan 2038 ada 1 ve 2 nolu parsellerin üzerinde devredilemez şerhi bulunduğundan, idare tarafından takasa uygun olacak belediyemize ait başka taşınmazların araştırılarak komisyonumuza sunulması için çalışmaların devamına Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesindeki takas talebinde bulunulan 2038 ada 1 ve 2 nolu parsellerin üzerinde devredilemez şerhi bulunduğundan, idare tarafından takasa uygun olacak belediyemize ait başka taşınmazların araştırılarak komisyonumuza sunulması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9043 parselin yolda kalan kısmı ile parselin bitişiğinde kalan D ihdas parselinin bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 8680 parsele ilişkin tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmaması ve ihdas parselinin tek başına yapılaşabilir olması sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 126 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 asil, 5 yedek üye, Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi talebinde bulunulmuş, ancak; Fedai YÜKSEL, Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Şenol KARAKÜÇÜK, Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Aytaş ERİZ, Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Metin ÇALIŞKAN, Hüseyin ÖZTEKİN, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İdris YATMAN’ın Belediye Meclisine sundukları önerge ile maddenin karara bağlanabilmesi için, muhtarlarla ve çiftçilerle görüşmeler yapılmasının daha verimli olacağı düşünüldüğü belirtilmiş olup, konunun bir sonraki meclis birleşiminde görüşülerek karara bağlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan emlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan istimlak birimlerinin kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunu, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU olmak üzere 13 meclis üyesi yeterli görmüş olup, 18 meclis üyesi yetersiz bularak Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince oyçokluğu ile reddine karar verildi.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar kurumu Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere iki asıl ve yedek meclis üyelerinin seçilmesi gerektiğinden Ali Rıza ETİ, Sabri ÇINAR Asıl Üye, Hikmet MUTLU Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli idareler genel seçimi sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asıl bir de yedek meclis üyesi seçilmesi gerektiğinden, Şenol KARAKÜÇÜK Asıl Üye, Gürol BİBER Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler genel Seçimine kadar kurumu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere, Hüseyin UZUNLAR Asıl Üye, Sabri ÇINAR Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçiminden sonra yapılacak ilk mecliste belediye meclisinin üyeleri arasından doğal üye olan Belediye Başkanının haricinde 3 Asıl ve 3 Yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Şükriye GÜNDÜZLER, Fedai YÜKSEL ve Gürol BİBER Asıl Üye, Özlem COŞKUN, Bülent TOPCU ve Ayşe ŞEN SEVEN Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi 2018 Mali Yılı Tablolarının incelenmesi tamamlanmış ve denetim raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyelerinin kendi arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilmesi gerektiğinden; Belediye Meclis Üyelerinden Şahin UMUR (19) oy alarak Asıl Üye, Hikmet MUTLU (32) oy alarak Yedek Üye olarak Gayrimenkul Satış Komisyon Üyesi seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Fedai YÜKSEL, Hüseyin ÖZTEKİN, Hikmet MUTLU, Serkan ERİŞ ve Ömer TAŞ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şükriye GÜNDÜZLER, Emin Benan UTKU ve Ali Tunç SAYGUN Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN, Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 1yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Ali Rıza ETİ, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, Nurten YONTAR ve Murat UYSAL Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Şenol KARAKÜÇÜK, Hüseyin UZUNLAR, Muhammet POLAT, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Şenol KARAKÜÇÜK (27) oy, Muhammet KARAMAN (27) oy ve Şahin UMUR (27) oy alarak Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Şükriye GÜNDÜZLER (27) oy, Ayşe SEN SEVEN (27) oy alarak Asıl Meclis Katibi, Gürol BİBER (25) oy, Bülent TOPÇU (25) oy alarak Yedek Meclis Katibi seçilmişlerdir.
TARİH: 16.04.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Birinci Meclis Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Fedai YÜKSEL (29) oy, ikinci Meclis Başkan Vekili Ali Rıza ETİ (29) oy alarak seçilmişlerdir.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020