Council Decrees

2021 Yılı January Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, Topağaç Mevkii sınırları içerisinde yer alan, kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parsel ile 6 adet imar adasından ve tapuda tescilsiz alanda kalan park alanından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Namık Kemal Mahallesi Çakmak ve Yaman Sokak arasında bulunan park alanına yapılmakta olan spor tesisine Tekirdağspor kulübünün kurucularından Fethi MAHRAMLI adının verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kilitli Parke Taşı Yapımı işi için 10.000.000.-TL ve Asfalt Yapımı işi için 17.000.000.- TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den toplam 27.000.000.-(yirmiyedimilyon)-TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun Borçlanma konulu 68. Maddesinin d ve e bendi gereği %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı beton betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak amacıyla borçlanma izni verilmesine; Süleymanpaşa İlçesi Mahallelerinde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılanm imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı beton betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak amacıyla 10.000.000,00TL Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun Borçlanma konulu 68. Maddesinin d ve e bendi gereği %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili Merkez Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işinde kullanılmak amacıyla borçlanma izni verilmesine; Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işinde kullanılmak amacıyla 17.000.000,00TL Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2021 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 17.000.000,00TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2021 Yılı için (net) 17.000.000,00TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanması ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işi yapılacağından, bahse konu yapım işi için İller Bankasın'dan 17.000.000,00TL’lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi mahallelerinde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parketaş yol yapım ve parketaş tamir ile baskı beton, betonarme duvar yapım işi yapılacağından, bahse konu yapım işi için İller Bankası’ndan 10.000.000,00TL’lik kredi kullanılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2021 gün ve 31351 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun No:7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 594,00TL” ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, Topağaç Mevkii sınırları içerisinde yer alan, kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parsel ile 6 adet imar adasından ve tapuda tescilsiz alanda kalan park alanından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadrolarda boş kadro değişikliği taleplerine ilişkin yazı ve ekleri cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2021 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 34 (otuzdört) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mali İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2021-30.06.2021)/(01.07.2021-31.12.2021) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (34 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar),“Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2021-30.06.2021)/(01.07.2021-31.12.2021) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2021 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 20 (yirmi) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mali İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2021-30.06.2021)/(01.07.2021-31.12.2021) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (20 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar),“Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkili kılınması” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2021-30.06.2021)/(01.07.2021-31.12.2021) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
20.10.2020 tarihinde evi yanarak enkaz haline gelen Ahmetçe Mahallesi sakinlerinden Tahsin AVCI (T.C. 20384130506) için Ahmetçe Mahallesi muhtarının Belediyemize yaptığı maddi yardım talebi üzerine 10.000,00TL.Maddi yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 5 parselde kayıtlı taşınmaza ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanmış Jeolojik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisi' nin 01.12.2020 tarih ve 380 sayılı takas konulu kararının iptal edilmesine, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2547 numaralı parselde kayıtlı 731,58 m2 yüzölçümlü “3 Katlı Betonarme Belediye Hizmet Binası ve Kargir Kahve ve Arsası” nitelikli taşınmazın, Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Belediyemiz adına bedelsiz devir alınmasına ve bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 640 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planlarına göre imar adası içerisinde kalmakta olup imar uygulaması işlemi sonucunda ihdasen oluşmuş artık parsel durumunda olduğundan ilgi yazı ile mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 640 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar ada bütünlüğünü sağlamak amacıyla 5393 sayılı Kanunun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir edilmesine ve bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada 2 ve 3 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar “sahil dolgu alanı park projesi ve yapım işi” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süre ile bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmiş olup ilgi yazıda bu taşınmazların tahsislerinin iptal edilerek tapu kütüğünün beyanlar hanesinden terkin edilmesi ve Hürriyet Mahallesi, 243 ada 2 ve 3 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların “sahil dolgu alanı park projesi ve yapım işi” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 75’inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devir edilmesine ve bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin kısıtlandığı döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira bedelinden %90 oranında indirim yapılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin kısıtlandığı döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira bedelinden %70 oranında indirim yapılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin kısıtlandığı döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira bedelinden %70 oranında indirim yapılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin durdurulduğu döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira alınmamasına, faaliyetin durdurulduğu gün sayısı kadar sözleşmenin uzatılmış sayılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde ilk kira ödemesinden itibaren mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin durdurulduğu döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira alınmamasına, faaliyetin durdurulduğu gün sayısı kadar sözleşmenin uzatılmış sayılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde ilk kira ödemesinden itibaren mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin kısıtlandığı döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira bedelinden %70 oranında indirim yapılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2020/27 sayılı Genelge kapsamında faaliyetin kısıtlandığı döneme ilişkin 21.11.2020 tarihinden itibaren kira bedelinden %90 oranında indirim yapılmasına, peşin ödeme yapılmış olması halinde mahsuplaşma yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli 56,00m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamı yolda kalmaktadır. Süleymanpaşa Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 numaralı parsel ve 2434 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
25.02.2020 tarih ve 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih ve 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1275 ada 9 numaralı parselin içinden geçen ve fiiliyatta yol olarak kullanılan bölgenin imar planlarında yol olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükümleri gereğince Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine maddenin kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi Topağaç Mevkii sınırları içerisinde yer alan, kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parsel ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılması ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 12.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 8.maddesinin 1.bendine göre “Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılması gerekmektedir. Mevcut asansör muayene kontrol firmasının sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Asansörlerin periyodik kontrolleri için A tipi muayene kuruluşu ile yeni bir sözleşme imzalayabilmek için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 12.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı "Arsa" nitelikli 406,90 m2 yüzölçümlü taşınmazla ilgili kamulaştırma konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2021 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER (30) oy, Ayşe ŞEN SEVEN (30) oy, Muhammet POLAT (30) oy, Ergün GÜLERYÜZ (30) oy ve Nurten YONTAR (30) oy alarak Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2020 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2021 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.01.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020