Council Decrees

2021 Yılı February Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanun ile belde belediyesinden mahalle statüsüne dönüşen Karacakılavuz ve Banarlı mahallelerinde, plan onama sınırı dışındaki parsellerde yol kotu tutanak belgesi ücreti alınmaması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen “1 adet Kazıcı Yükleyici”ye ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20. nci maddesinde; “Toplanan evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur“ denilmektedir. Bu nedenlerle, mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL‘e yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2316 parselde bulunan yapı meydan düzenlemesi kapsamında yıkılacak olup yapıda Türk Telekom A.Ş.'nin santrali bulunduğundan santralin başka bir yere taşınması gerektiği belediyemizce tarafına bildirilmiştir. Türk Telekom A.Ş.'den gelen yazıda İnecik Mahallesi 2316 parsel üzerinde kurulu telekomünikasyon sistemleri üzerinden; İnecik, Karaçalı, Mahramlı, Dedecik, Selçuk, Ormanlı, Dağyenice ve Ahmetçe köylerinin telefon ve internet hizmetlerinin karşılandığı ve mevcut yerin ekteki 26.03.1990 tarihli protokol ile 99 yıl süre ile Türk Telekomünikasyon A.Ş’ne tahsisli olduğu belirtilerek yukarıda bildirilen köylerin haberleşme hizmetlerinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için İnecik Mahalesi 2115 parselin arka kısmına denk gelecek şekilde meydanda konteyner konulmak üzere 4x5 ebatlarında 20m2 olacak şekilde protokolün kalan süresi dikkate alınarak yer tahsisi yapılmasına bu konuda ek protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 96738 sayılı ve Çevre Kirliliğinin Giderilmesi (Araç Ödeneği) konulu yazısına istinaden Sayıştay Başkanlığına sunulmak üzere hibe veya nakdi yardım alınarak Belediyemize kazandırılan Ekskavatör'ün haciz edilmemesine 11 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz İmar sahası içinde bulunan ve ekli krokide gösterilen Ertuğrul Mahallesi hudutlarındaki 70 metre uzunluğundaki Mevlana Ek Sokak, 72 metre uzunluğundaki Yeni Çarşı Sokak, 95 metre uzunluğundaki Külhan Sokak ve 275 metrelik İbrahim Efendi Sokağa Belediyemizce Sokak Sağlıklaştırması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu sokakların yol güzergahına cephe veren tek/çift taraflı yapıları kapsayan ‘’Süleymanpaşa Sokak Sağlıklaştırma’’ işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınması gereken izinlerle ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılması ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkili verilmesine 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1191 ada 9 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacağından 2021 yılı için tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım (çöp konteyneri alınması) talep edilmesi amacıyla Belediyemiz Encümeninde 21.01.2021 tarih ve 41 sayılı karar alınarak Belediye Başkanlığımızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (g) bendi uyarınca, çöp konteyneri alımına ait ilişikte sunulan 21.01.2021 tarih ve 41 sayılı Encümen Kararında belirtilen 400.000,00 TL şartlı nakdi yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı "Arsa" nitelikli 406,90m2 yüzölçümlü taşınmazın 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 5 parselde kayıtlı, jeolojik bakımdan Uygun Olmayan Alanda kalan taşınmazın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.03.2018 tarihinde onaylanmış Jeolojik Etüt Raporuna istinaden hazırlanan Yerleşime Uygunluk Gösterim Değişikliği teklifinin üst ölçekli planlarda da gösterim değişikliği gerektirmesinden dolayı reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunun kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, devrin iptaline, 6 red oya karşı 24 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinin kabulüne, 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 178 ada 19 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 67,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tema Vakfı kurucularından olan, onursal başkan Hayrettin KARACA'nın 20 Ocak 2021 de 1. ölüm yılı anısına Süleymanpaşa ilçesinde adını yaşatmak üzere cadde, sokak, ya da parklara "Hayrettin KARACA" isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1994 yılında Terörle Mücadele Iğdır Bölgesinde şehit olan Yaşar TÜRKSEVEN' in isminin Zafer Mahallesinde herhangi bir sokak, cadde, park v.s. yerlere verilerek isminin yaşatılması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.02.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet mahallesi muhtarının Müjgan Kalelioğlu Caddesinin isminin değiştirilerek, bir şehidimizin isminin verilmesini talebi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine, 12 red oyla karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020