Council Decrees

2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Bitişik nizam parsellerde; yapının otopark ihtiyacının kısmen veya tamamının bodrum katında karşılanamadığının proje müellifinince hazırlanan bir teknik raporla tespit edilmesi ve ilgili müdürlüğün onaylanması halinde; zemin katın altındaki bodrum katın yalnızca binanın gerekli araç sayısı için bırakılacak otopark ve binaya ait zorunlu olan tesisat alanı ile bina girişine konu edilmesi şartıyla yapının su basman yüksekliği kiriş altı 220 em olarak şeklinde düzenlenebilir. Bu alanların altı hiçbir şekilde iskana konu edilemez. Şeklinde plan notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; ekli cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına;Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesi Sahil Projesinde kullanılmak üzere elektrik malzemeleri, Makine İkmal Bakım Şefliğince metal ürün yapımında kullanılmak üzere Metal alımı, Park ve Bahçeler Şefliğinde kullanılmak üzere artan ihtiyaçlar doğrultusunda kereste ürünleri alımı ve vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak asfalt ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacı artmış olup; bu amaçla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre; Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün cetvelde yer alan bütçe tertiplerinden, Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Belediye şirketlerimize sermaye taahhüdünün ödenebilmesi için, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde yer alan Kamu Ortaklıklarına bütçe tertibine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçe tertiplerinden aktarma işlemi yapılmasına; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre 2021 Yılı bütçemizde tertibi bulunan ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için cetvelde gösterilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki işçi maaşları kalemlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesi memur maaş kalemlerine aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2021 yılı Eylül veya Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek seyahat programına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Meclis Grup Başkanları= Şenol KARAKÜÇÜK, Sabri ÇINAR, İlhan İMRAK ve Tercüman olarak Mithat SEDA' nın katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Mecliste Grubu bulunan İlçe Başkanları, Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri ve İnternet sayfasına sahip Basın Kuruluşları temsilcilerinin katılması isimlerinin belirlenmesi ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine, İlgili program gerçekleşmez ise Ankara Anıtkabir programının gerçekleştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan "Programcı" kadrosuna ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2021 Mali Yılında, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesinin 3. fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 Mali Yılı Temmuz ayında yayınlanan 07/07/2021 tarih ve 421547 sayılı "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu Genelgenin ekindeki (1) sayılı cetvelde belirtilen(01.07.2021-31.12.2021) döneminde "657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı" (Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'in yetki verilmesine" ve (2) sayılı cetvelde belirtilen "Ek Ödeme Oranları (01.07.2021-31.12.2021) Dönemleri Brüt Tutarı" üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personele her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel numarasında kayıtlı "Arsa" nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tapu kaydının beyanlar hanesinde "Bu gayrimenkulün tamamı hak sahibi Recep AKYÜZ' e tahsis edilmiştir." Yer almaktadır. Taşınmaza ait muhdesat bilgilerinde ise "Üzerindeki kerpiç ev Recep Akyüz'e aittir." İfadesi bulunmaktadır.Ancak Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel numarasında kayıtlı "Arsa" nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın tahsisine ait tapu tahsisi belgesine konu tek katlı kerpiç bina yerinde bulunmamakta olup ne zaman yıkıldığı da bilinmemektedir.Tapu tahsis belgesinin iptal edilip edilmeyeceği tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz, Altınova Mahallesi hudutlarında ekte krokisi sunulan alana, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18. Maddesinin (n) fıkrasına göre, Altınova Gazi Hasan Paşa Parkı adı verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş nin 2020-2021 hasat döneminde üretilen arpa ve yulaflardan elde edilen tohumların Süleymanpaşa İlçesinde kırsal mahallelerde ikamet eden gelir düzeyi düşük olan hayvancılık işi ile geçimini sağlayan çiftçilerimize destek sağlamak amacı ile kişi başı 300 kg arpa veya yulaf tohumu dağıtılmasına; Arpa veya yulaf tohumu desteği alacak çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması, en az 15 dönüm - en fazla 75 dönüm tarlası olması ve aynı zamanda maksimum 125 küçükbaş hayvan ya da 25 büyükbaş hayvanı olması kaydı ile çiftçilerimize destek verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün cetvelde yer alan bütçe tertiplerinden, Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Belediye şirketlerimize sermaye taahhüdünün ödenebilmesi için, Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinde yer alan Kamu Ortaklıklarına bütçe tertibine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçe tertiplerinden aktarma işlemi yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi, Gönül Yazar Sokak No: 42 adresinde bulunan 1268 ada 85 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Buz Spor Salonu içerisindeki Kafeteryanın Belediyenin yıllık kiralama bedelinin %3 fazlası ile oluşacak kira bedeli ile Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketine kiralanarak işletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 613 parsel numaralı 22.349,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 727 parsel numaralı 13.129,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 29 yıllığına 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre ihale yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (j) bendi gereğince yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkarılmasına, iş ve işlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2752 ada ve 2755 ada arasındaki imar planında "park" alanında kalan 52308,00 m2 yüzölçümlü tescilsiz alanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (j) bendi gereğince tahsis süresi sonuna kadar yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkarılmasına, iş ve işlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda ekte kroki ve koordinatları gönderilen 57 adet mahallenin kırsal mahalle (Kırsal Yerleşik Alanı değildir.) olarak belirlenmesi Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2021 Yılı bütçemizde tertibi bulunan ve memur maaş kalemlerinin ödenebilmesi için cetvelde gösterilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki işçi maaşları kalemlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesi memur maaş kalemlerine aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında 'Blok nizam' olan yapı nizamı= ‘Ayrık nizam' olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün 'PLANDA ATATÜRK (GÜNDOĞDU) MAHALLESİ ÖNCELİKLİ PROJE ALANI OLARAK GÖSTERİLMİŞ OLAN 18. MADDE UYGULAMASI YAPILMIŞ ALANDAKİ TİCARET (İŞ MERKEZLERİ) FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLERDE YAPILACAK BİNALARDA HER KATTA SADECE TİCARET KULLANIMI YER ALABİLİR. DİĞER BÖLGELERDEKİ PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.' şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına 'PLANDA TİCARET ALANI OLARAK GÖSTERİLEN SAHALARDA YAPILACAK BİNALARIN BODRUM VE ZEMİN KATLARI HARİCİNDEKİ ÜST KATLARINA İSTEĞE BAĞLI OLARAK RUHSAT PROJESİNDE KONUT KULLANIMI İZNİ VERİLEBİLİR.' şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, 212 ada 70 sayılı parselin ve batısında yer alan yolun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, dilekçe ile ekteki plan değişikliği teklifinin uyuşmazlığı sebebi ile reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3100 ada 3 sayılı parselin fonksiyonunun 'Özel Eğitim Alanı' olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerindeki 3041 ada ile 2543 ada arasında yer alan Belediyemiz tarafından yapılan Azerbaycan Parkının, Süleymanpaşa Kent Konseyi tarafından Engelsiz Park olarak kullanılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi Tekira Alışveriş Merkezinin arkasında yer alan ve Belediyemiz tarafından yapılan engelsiz parkın, Süleymanpaşa Kent Konseyine verilen kullanım hakkının kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Karayolları Genel Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı arasında "Malkara - Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı" konulu protokol ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projesine göre İlimiz Süleymanpaşa ilçesi, İnecik Mahallesi, 156 ada 1 parsel (eski 720) ve 156 ada 2 parsel (eski 721) sayılı taşınmazların yolda kalan kısımlarının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 - 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması için Belediyemize yapılan davet uygun görülerek Birlik Tüzüğünün 6. Maddesine göre Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olmasının kabulüne, üyelik aidatının ödenmesine ve Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince üye yerel yönetimler başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edileceğinden ve Belediye Başkanının doğal üye olacağından doğal üye olan Belediye Başkanının haricinde Belediyemizi temsilen iki asil, bir yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine Fedai YÜKSEL ile Ali Rıza ETİ Asil Üye ve Hikmet MUTLU Yedek Üye olarak İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU'nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile seçilmişlerdir.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 14/07/2021 tarih ve 1331 sayılı Meclis Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1109 ada 2 parselin güneyinde yer alan ve uygulama imar planında park alanı olarak belirlenen tescilsiz alanın ekli krokide gösterilen 803,66 m2'lik kısmını 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (h) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası ve 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince "Çocuk Park Alanı" amacıyla kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL' e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.09.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü "Yol" nitelikli taşınmaz fiili olarak da yol alanında kaldığından kamulaştırılmasının 2020-2024 yılları arasında Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020