Council Decrees

2022 Yılı January Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Köyden mahalleye dönüşen Yağcı Mahallesi halkının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda telefonların çekmemesinden şikayete binaen mahalleyi kapsayacak düzeyde muhtarlık binası üzerine GSM sinyal güçlendirici konulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Yılı Ocak ayında emekli olacak 10 daimi işçinin 3.342.723,59 TL kıdem ve izin ücretinin ödenmesi, 2022 Yılı Şubat ayında emekli olacak 5 daimi işçinin 1.570.855,85 TL kıdem ve izin ücretinin ödenmesi için; İller Bankası A.Ş.’den toplam 4.913.579,44 TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Asfalt Yapımı işi için 10.000.000.00- TL olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat vermesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 06.04.2021 tarih, 90 karar sayılı toplantısında ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisinde karar verilmişti. Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 2022 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubu alınmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2022 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 29.018.236,55 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dâhilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2022 Yılı için (net) 29.000.000,00TL kredi kullanılmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz, Topağaç, Barbaros ve Kumbağ Mahallelerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kamu yatırımı olarak ve finansmanının Belediye bütçesinden karşılanarak Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Belediyesinin birlikte uygulayacağı proje kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında bulunan Mülkiyeti "Kamu Orta Malı" geçen İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 2569 parsel sayılı 172.800,00m2 yüzölçümlü "Mera" nitelikli taşınmazın ekli krokide gösterilen 74.912,00m2 lik kısmının, çiftçilikte uğraşan vatandaşlarımızın hayvan hastanesine getirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları başta olmak üzere ilçemizde bulunan özellikle rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarının doğal yaşam alanı olarak kullanılması amacıyla Belediyemize tahsis edilmesinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2021 gün ve 31706 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Kanun No:7344 ile, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 2021 Yılı İçin Ödenen (Aylık Maktu Fazla Çalışma) Ücreti 594,00TL’den 2022 yılı icin ödenecek (Aylık Maktu Fazla Çalışma) 667TL çıkarılmıştır.” ücretlerinin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 515 ada 127 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi 140 ada 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 967 ada 6 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 52,23 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu teknik rapora göre taşınmazın üzerinde yer alan yapının tamamının kamulaştırılmasının daha uygun olacağı görüşünden yapının tamamının kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1868 ada 223 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 71,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün hazırlamış olduğu teknik rapora göre taşınmazın üzerinde yer alan yapının tamamının kamulaştırılmasının daha uygun olacağı görüşünden yapının tamamının kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 80 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 413,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün hazırlamış olduğu teknik rapora göre taşınmazın üzerinde yer alan yapının tamamının kamulaştırılmasına gerek olmadığı görüşünden yolda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 32 (otuziki) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (32 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetki verilmesine” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre boş kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak 37 (otuzyedi) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek olan (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (37 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar),“Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetkili verilmesine ” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Belediyemizin memur kadroları düzenlenmiştir. İlgili Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) ve (III) sayılı cetveller gereğince, Dolu ve Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvelleri doldurularak ek’te sunulmuştur.Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu ve boş kadro değişikliği taleplerine ilişkin yazı ve eklerinin (cetvellerinin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
07.12.2021 tarih ve 326 sayılı Belediye Meclis Kararı metninde geçen Yıldız YALÇIN’a ait sehven hatalı yazıldığı anlaşılan 184 ada, 2 parsel sera tapu bilgilerinin; doğrusu olan 188 ada, 18-20 parsel olarak düzeltilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 2381 ve 2382 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Notları Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede Komisyon Kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Dumansız sanayi alanı içerisinde yer alan uygulama imar planlarında sanayi alanı olarak tanımlanmış imar adalarında yapılacak yatırımları teşvik etmek ve hızlandırmak amacıyla ada bazında yapılan emsal artışı talepleri en fazla e=0.70 olması kaydıyla belediye meclisince değerlendirilir.” şeklinde karar alınmasına İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret kararına karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğuyla ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince Komisyon Kararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ‘planlarda, planın ilk yapıldığı 2001 yılında hazırlanan jeolojik altlıklar ile 2007 yılında hazırlanan jeolojik altlıkların farklı olması sebebiyle imar adalarında ilk altlığa göre çizilen sınır çizgisinin (yapılaşma koşullarını belirten ayrım çizgisinin) içinden geçtiği imar parsellerinin emsal, kat adedi açısından farklı yapılaşma koşullarına sahip olması ve bu çizgiden dolayı parselin ifraz edilememesi halinde, parselin en az %30 unun kat adedi fazla olan imar şartlarına sahip olması durumunda mevcut emsal hakkı aynı kalmak şartıyla parsel bazında kat adedi fazla olana göre uygulama yapılabilir.’ şeklinde değiştirilerek plan notu eklenmesinin kabulüne Ergün GÜLERYÜZ ve İlhan İMRAK’ın ret oylarına karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince’de komisyon kararının 12 red oya karşı 19 oyla oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1869 ada 12 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 83,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde bulunan büyük bir kısmı yol alanında kalan binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 81 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 385,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 74 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 253,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 75 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 252,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 76 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 255,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1917 ada 77 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 256,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı 4131,57 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz uygulama imar planında "Kültürel Tesis Alanında" kaldığından kamulaştırılması talep edilmiştir. Belediye Meclisi' nin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararı ile Kamulaştırma talebinin, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına karar verilmiştir.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 14/04/2021 tarih ve 813 ile 814 sayılı kararları ile plan değişikliği olmuştur. Güncel durumda parsel "Özel Kültürel Tesis" alanında kalmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 07/07/2020 tarih ve 199 sayılı kararının iptali konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belde halkının ulaşım ihtiyacını karşılamak için Belediyemizde ihtiyaç fazlası olan ve kullanılmayan Bir adet Otobüs YeniKarpuzlu Belediye Başkanlığına hibe olarak tahsis edilmesi talep edilmektedir. Müdürlüğümüz envanterinde bulunan 59 ER 526 plakalı 1998 Model NMS0758100T501726 Şase Numaralı M29 Marka Otobüsün Yenikarpuzlu Belediye Başkanlığına 1 TL. bedelle satışına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Elektronik Haberleşme İstasyonlarının yer kullanım bedeli konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1860 ada 203 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 740,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 72,80 m2' lik kısmı uygulama imar planında yol alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın uygulama imar planına göre 72,80 m2 yol alanına kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 1867 ada 219 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 29,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol alanında kalmaktadır.Uygulama imar planına göre yol alanına kalan söz konusu parselin ve parsel sahiplerine ait binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2022 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Muhammet POLAT, Mustafa TURHAN ve Cenk KORKMAZ Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2022 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.01.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020