Council Decrees

2022 Yılı November Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğu Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yol ve inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere inşaat malzemeleri ve parkların tamir ve tadilatında kullanılmak üzere malzeme alınabilmesi için; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden ödenek aktarım işleminin aşağıdaki cetvelde yer aldığı şekliyle Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 49 ve 2570 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Spor Klübümüzün sporcusu olan Hira Nur KASATURA Endonezya’daki Uluslararası 2022 Karate 1 Series A Jakarta’da 18-20 Kasım tarihlerinde karate müsabakalarına katılacağından uçak ücret bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçemizde bulunan; yerli ve yabancı turizm amaçlı gezilerden dolayı artan ticaret hacmi ile birlikte ilçemizin tanıtımında büyük rol oynayan pasajlarımızın onarım ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından karşılanması hususun da Belediye başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 1 red oya karşı 28 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçemizde bulunan; “Farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir. Ancak tevhid sonrası yapılaşma ada içerisindeki mevcut duruma göre ilgili müdürlükçe belirlenir.” bu hususta verilen önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Özel Kalem, Mali Hizmetler, Temizlik ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Belediyemizin 2022 Yılı bütçesine ek ödenek talebi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz (Yavuz) Mahallesi 1268 ada 59 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Altınova (Yavuz) Mahallesi 1625 ada 1 parsel, 1626 ada 1 parsel ve 1627 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yol ve inşaat çalışmalarında kullanılmak üzere inşaat malzemeleri ve parkların tamir ve tadilatında kullanılmak üzere malzeme alınabilmesi için; bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Emekli olacak 9 daimi işçinin kıdem, ihbar ve izin ücretinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den toplam 4.000.000,00TL kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi (Çınarlı) 1870 ada 17 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 555,00m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının ve taşınmazın üzerinde yer alan yol alanına taşan yapının tamamının kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Barboros Mahallesi 870 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Sosyal Tesisleri 10 yıllık süreyle aylık 1(bir) TL bedelle, elektrik, su vb. giderlerin spor kulübü tarafından ödenmesi şartıyla yılın sekiz ayı (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan) spor kulübünün kullanımına diğer 4 ay (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos) ilimize gelen tüm sporcuların ve misafirlerin ücretsiz misafir edilmesi şartıyla Tekirdağ Spor Kulübüne tahsis edilmesine ve tahsis protokolü yapmak için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, ayrıca Süleymanpaşa da bulunan sporculara destek amacıyla Tekirdağ Spor Kulübüne 50.000 TL, 2022-2023 yılında spor müsabakalarına çıkarak süper amatör grupta yer alan her bir spor kulübüne 20.000TL, 1. Amatör grupta yer alan her bir spor kulübüne 10.000TL, 2. Amatör grupta yer alan her bir spor kulübüne 7.500TL nin 2023 yılında verilmesine (vergi gelirlerini geçmeyecek şekilde ayarlanması şartı ile) Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2752 ada ve 2755 ada arasındaki 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. derece Arkeolojik Sit Alanında, Günibirlik Turizm Tesis Alanında yer alanında kalan 52.308,00m2 yüzölçümlü tecilsiz alanın Atatepe Macera Parkı avan projesi göre uygulama projelerinin hazırlanarak uygulanması (yap-işlet-devret) şartı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılarak tahsis süresinin sonuna kadar kiraya verilmesinin kabulüne 12 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 49 ve 2570 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 13.000.000,00TL olan sermayesinin şirket faaliyetlerini genişletmek amacıyla 1.000.000,00TL nakdi arttırılarak, 14.000.000,00TL'ye çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ilçemizde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla belediyemizce hayata geçireceğimiz projelerde dereceye giren öğrencilere verilecek bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulan "Dezavantajlı Grupların ve Roman Gençlerin E-Spor ve Dijital Yeteneklerinin Geliştirilmesi" isimli projenin kurumumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 269.560,00 TL tutarındaki toplam eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açmaya, proje hesabına para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizi ferdi ve takım olarak temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına Belediyemiz tarafından verilecek ödülleri belirleyen 06.04.2021 tarih ve 104 nolu Belediye Meclis Kararı’nın iptal edilmesine, yeniden düzenlenen ödül tarifesinin 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü hizmetlerinin daha etkin ve en iyi şekilde sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek için ihtiyaç duyulan 1 adet açık kasa kamyonet'in 2022 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07.06.2022 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına verilen önergede yeraltı konteyner ve sıfır atık kapsamında geri dönüşüm konteynerı için uygun biriktirme alanın parsellerde yapılmaması durumunda; İmar komisyonunun 4 nolu dosyasında çeşitli parametreler belirlenmiş olup konunun Plan Bütçe komisyonunda değerlendirilerek; Murat UYSAL ve Ufuk Bekir ERSÖZ’ün red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 192 ada 21 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 593,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu park alanı 15.000,00m2' nin üzerinde olduğundan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği'nin Park Alanları başlıklı 8. maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan 15.000,00m2 ve üzeri parklar Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda kalan alanların kamulaştırma, yapım, bakım ve onarımı ile temizliğinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur." denildiğinden kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindedir. Taşınmazın uygulama imar planında "yol" alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Büyükşehir Belediyesi tarafından 18. Madde uygulaması yapıldığından komisyon kararının ve talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Birim Müdürlüklerinden geldiği şekliyle kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 313 ada 33 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 192 ada 21 parsel sayılı uygulama imar planında yol ve park alanında kalmakta olan taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulaması sınırları içerisinde yer alması sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi, 2039 ada 14 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 49 ve 2570 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik idaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın 12/10/2022 tarih ve 1356 sayılı Meclis Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Çalgı Yapım Atölyesi" amacıyla kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.11.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesi 854 ve 817 adalar arasında yer alan tescilsiz alana yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020