Council Decrees

2022 Yılı April Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Altınova Mahallesi Hüseyin Arıtepe Sokak Yıldız Apartmanı No:29’da çıkan yangında (4hane) mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız eğer istenilen evrakları tamamlarsa hane başına 7.500,00TL yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkulu kutlamak üzere yabancı ülkelerden öncelikli kardeş belediyeler olmak üzere halk dansları gruplarının davet edilmesi planlandığından, katılım sağlayacak olan grupların konaklama, ağırlama giderleri ile her gurup için 5.000TL ulaşım desteğinin Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ve Bıyıkali Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen 2019 yılında ilki yapılmış olan "Kırsal Mahaller Arası Futbol Turnuvası" nın 2"ncisinin 2022 yılında "İlkay ERDOĞAN Futbol Turnuvası" adı altında yapılmasına, yapılacak olan harcamanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Altınova Mahallesi Hüseyin Arıtepe Sokak Yıldız Apartmanı No:29'da yapılan incelemede vatandaşımız Nurten UĞUREL’in evinin yandığından ve ikamet alanının asgari yaşam standartlarını taşımadığı tespit edildiğinden, vatandaşımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına mağduriyetinin giderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait ekli listede yer alan 31 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına 10 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama imar planı olmayıp alanı 3000,00 (dahil) m2'ye kadar olan, niteliği tarımsal amaca yönelik (tarla, bağ, bahçe, meyvelik, çayır ve benzeri nitelikteki) Belediyemiz taşınmazlarının, işlenebilirliği ekonomik olmadığından satışlarının yapılabilmesine 10 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vex Robotics Türkiye finallerinde Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı TFL Robotics Türkiye Şampiyonu olmuş ve ülkemizi Amerika'daki dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazanmıştır. Şampiyonaya katılım bedeli olan 1500 dolar ve diğer giderlerde kullanılmak üzere 1200 dolar olmak üzere toplam 2700 doların Türk Lirası karşılığının Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı Notları'nda otopark katı düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne 10 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi Esas No 2021/1140 sayılı kararı gereğince boş (Kameraman) kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi bir (1) sözleşmeli personelin çalıştırılması için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22.01.2022 tarih ve 903793 sayılı Genelge (Sıra No:6) ve 2022 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek olan (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (1 adet sözleşmeli personel için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar) “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL in yetki verilmesine ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2022-30.06.2022)/(01.07.2022-31.12.2022) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personele her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin ilgili Müdürlüklerinin Kameraman çalıştırılması için Sözleşmeli personel talebi bulunmadığı, Kameraman kadrosuna da ihtiyaç olmadığı sebebiyle Belediyemizin kadro cetvelinde Kameraman kadrosu bulunmamaktadır.Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi Esas No 2021/1140 sayılı kararı gereğince, boş Eğitmen kadrosu karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi işe başlatılan sözleşmeli personel Eğitmen şartlarını taşımadığından, EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, (Kameraman) Boş Kadro Değişikliği (Memur) cetveli doldurularak ek’te sunulmuştur. Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C-13 grubunda yer alan Boş Kadro Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazının ve eklerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Tekirdağ Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Tekirdağ Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde Vatan Mahallesi kapsamında bölgesel ölçekte yapılan ekte sınırları gösterilen 445.41 ha alanı kapsayan plan değişikliği çalışmasının içerisinde kalan 112 ha'lık Tarım Alanı fonksiyonundaki Bölgenin, haritada yeşil renkle işaretlenmiş 26,6 ha'lık kısmı Eko Turizm/Kırsal Turizm alanı (ET/K) ve haritada kırmızı renkle işaretlenmiş 85,4 ha'lık kısmı Ticaret-Depolama-İmalat imar fonksiyonlarının yer aldığı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 8 ( c ) maddesi uyarınca “Tarım Dışı Kullanım İzninin” alınabilmesi amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 18.03.2022 tarihli ve 4930431 sayılı yazısına istinaden Kamu Yararına dair Belediye Meclisi Kararının alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
01.03.2022 tarih ve 90 sayılı Meclis kararına istinaden, Süleymanpaşa'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer sosyal yardım kurumları ile yapılan görüşmeler neticesinde daha önce belirtilen 300.000TL meblağın yetmeyeceği öngörüldüğünden, ilave 60.000TL'lik harcama yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Ekmek ve Unlu Mamulleri Üretici Derneği arasında yapılacak işbirliği protokolüne, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi 2518 ada 11 parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e protokol imza yetkisinin verilmesine, Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 06 Ağustos 2022 tarihinde yapılmasına iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesine Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Karadeniz Yayla Şenliklerinin "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında ortaklaşa organize edilmesine ve etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran tarihlerinde yapılmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 56'ncısının 09-10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılmasına, iş ve işlemlerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesine Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile birlikte 01–05 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan “ Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışması” etkinliğin düzenlenmesi için Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL'e protokol imza yetkisinin verilmesine, etkinliğin giderlerinin 75.000,00TL olarak belirlenmesine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Temmuz ayında "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin Ağustos ayında "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin yapılması planlanmaktadır. Şenlikler için yapılacak harcamanın "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 400.000,00TL, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 200.000,00TL olarak belirlenerek Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Karadeniz Yayla Şenlikleri” etkinliğinin 2022 yılında 24-25-26 Haziran günlerinde yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 100.000,00TL harcama yapılabilmesine Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne şenlik giderleri için harcamanın 50.000,00TL daha arttırılarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden toplam 150.000,00TL harcama yapılabilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 56'ncı Uluslararası Kiraz Festivali’nin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; 2.500.000,00TL festival harcamaları için bütçe ayrılmasına Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu (Hürriyet) Mahallesi 3034 ada 28 ve 82 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 244 ada 6 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1466 parselin batısında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisine Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 5712 ve 686 parsellerin arasında yer alan tescilsiz alandaki Park Alanı içerisinde yer alan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu'nun yerinin değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım ve İnşaat A.Ş' nin 30.03.2022 Tarih ve 37 sayılı yazısı ile Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile Belediyemize ait olan ekli listedeki toplam 17 adet tarla nitelikli taşınmazın (4.885.000,00TL) ayni sermaye olarak devredilmesi talep edilmiştir. Talebe istinaden ekli listede bulunan toplam 17 adet tarla nitelikli taşınmazın %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması ayni sermaye arttırımına konu taşınmazların bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 256 ada 3 ve 4 parseller için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Asus Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. Tekirdağ Kurumsal Bayi Aksiyon Bilişim İlt. Ltd. Şti.; mülkiyeti veya kullanma hakkı Belediyemize ait 2 adet ışıklı reklam panosunda (LED Ekran) 9 ay boyunca her gün 120 dakika süre ile görsel reklamlarının yayınlanması ve bu reklam yayınlarının ilan reklam vergisinin Belediyemizce alınmaması karşılığında 15 adet en az 250.000,00 TL değerindeki bilgisayar, laptop ve tableti şartlı olarak Belediyemize bedelsiz kalıcı vermek istemektedir. Talebin değerlendirilerek, uygun görüldüğü takdirde sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş.'nin 2022 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna 10 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Nisan-Temmuz aylarını kapsayan dönemde “Süleymanpaşa’nın Renkleri’ temalı fotoğraf yarışması düzenlenmesine, etkinlikte görev alacak jüri üyelerinin ulaşım konaklama, yemek ücretleri ve katılım ücretleri ile dereceye giren katılımcılara yukarıda tabloda yer alan ödüllerin Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esasalar Hakkında Yönetmelik ve aynı yönetmeliğin Geçiş Süreci konulu Geçici Madde 1 uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi 2021 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu 10 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verilerek yeterli görülmüştür.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi 2021 Mali Yılı Tablolarının incelenmesi tamamlanmış ve denetim raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Fedai YÜKSEL, Ali Rıza ETİ, Hikmet MUTLU, Ömer TAŞ ve Serkan ERİŞ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şükriye GÜNDÜZLER, Ali Tunç SAYGUN ve Emin Benan UTKU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Şahin UMUR, Metin ÇALIŞKAN, İdris YATMAN, Serkan ERİŞ ve Mustafa TURHAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 1yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Hüseyin UZUNLAR, Aytaş ERİZ Ayşe ŞEN SEVEN, Ufuk Bekir ERSÖZ ve Murat UYSAL Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Şenol KARAKÜÇÜK, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ seçilmişlerdir.
TARİH: 05.04.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Şenol KARAKÜÇÜK, Şahin UMUR, Muhammet KARAMAN Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020