Council Decrees

2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkii 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına (Topağaç Antik Yerleşim Yeri) ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı ek ödenek talebi incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ek ödenek talebinin uygunluğuna Münür KARAEVLİ, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Cenk KORKMAZ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz hudutları içerisinde bulunan Karadeniz Mahallesi’ndeki (Tapuda Yavuz ) 1268 ada 85 parseldeki alanda bulunan taşınmaza “Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Tesisleri” olarak adı verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yayabaşı mahalle muhtarının talebini içeren dilekçenin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketimizin Şirket amaçları doğrultusunda Kırsal Mahallelerdeki Ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak 17 adet tarla nitelikli taşınmazın üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması, bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile 05.04.2022 tarihli 113 numaralı Karar alınmıştı; 06.06.2022 tarihli Bilirkişi Heyet Ek Raporu ve T.C Tekirdağ 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 07.06.2022 tarihli Esas no:2022/424 Karar no:2022/582 kararları ile; Süleymanpaşa Belediyesine ait olan ekteki 17 adet tarla nitelikli taşınmazların Ayni Sermaye olarak Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine devredilmesine, 40.902.000,00 TL olan Sermayesinin 3.626,88 TL Nakdi, 7.144.373,12 Ayni arttırılarak 48.050.000.00 TL'ye çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkii 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına (Topağaç Antik Yerleşim Yeri) ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yunanistan Yassıköy Belediyesi tarafından 18 Eylül 2022’de düzenlenecek 2. Barış ve Demokrasi Festivaline Belediyemiz ile Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Ekrem DAŞDAN davet edilmiştir. Söz konusu festivale Belediyemizde görevli şirket personeli Mustafa YILDIZ, Turhan DURUKAN ve Aliş GÜR’ün , ayrıca festivalde düzenlenecek spor müsabakalarında bulunmak üzere Tekirdağ Spor Kulübü Başkanı Ekrem DAŞDAN ‘ın katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Heraion Teikhos Antik Kenti’nde, bilimsel kazı gerçekleştirilmesi çalışmalarına yönelik Belediyemiz ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi (g) bendi "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" uyarınca, çöp toplama aracının alımına ait Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması amacıyla 25.08.2022 tarih ve1074 sayılı Encümen Kararındaki talep doğrultusunda 1.650.000,00 TL'lik yardımın kabul edilmesine ve satın alınacak 13+1,5 m³ kapasiteli sıkıştırmalı çöp aracının T Cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 365 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde yer alan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 1.425,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın krokisinde işaretli gösterilen 6,00m2' lik demonte kapalı alan Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'den 10 (on) yıl süre ile Belediyemizce kiralanmıştır. Söz konusu kiralananın kiralama bedelinin %3 fazlası ile Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketince işletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre boş kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak olan sözleşmeli personel için; (1) sayılı cetvelde belirtilen (01.07.2022-31.12.2022) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (1 adet sözleşmeli personel için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar),‘’Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkili kılınmasına ve (2) sayılı cetvelde belirtilen “Ek Ödeme Oranları (01.07.2022-31.12.2022) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödenmesine, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personele her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından öncelikle İlçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için ilgili Yönetmelik gereğince, (I) sayılı cetvel (Kadro İhdası Memur) cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerinin aksamaması amacıyla ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yunanistan'ın Yassıköy Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Barış ve Demokrasi Festivali"ne 17-18-19 Eylül 2022 tarihlerinde, geziye gezi sorumlusu, eğitmen ve halk oyuncusu olarak; Hüseyin ÖZTEKİN, Özgür AKAN, Sertan ACAT, Gürkan YEŞİL, Egemen SEVİL, Niyazi Mert ÇAKIR, Emircan ERCİN, Leyla Nur DEVECİ, Simge GÜNGÖR, Burak KIRTMAN, Samet KAYA, Akın TEMİZEL, Berra ALPARSLAN, Nilsu ÖZEREN, Aleyna BAYIR, Ceyda ALP, Serra EROL, Emirhan HERK, Azra ÇAKIR, Ceren Su YILMAZ, İrem MARANGOZ, Eylül GÜR, Nisa AKGÜN, Nisa NUR KILIÇ, Alperen ÇORBACI, Tezcan NAMUK, Elif ŞİRİN, Damla EREL, Eylül Naz YÜKSEL, Kaan ŞAHİN, Orçun AKIN, Azra ŞİRİN, Kaan KALKANCI, Irmak TÜRKOĞLU, Zehra DEMİRHAN, Aslı ÖZTÜRK, Doğa SEVER, Emirhan ASLAN, Umut BİLEK, Hasan Tuna GORAY, Furkan DERTOP, Reyhan YÜZEİR, Yiğit GÖKBİLEN, Yağmur ÇAKAL, Buse DİLEK, Atakan SARAÇ, Sedat YILMAZ, Ozan ÖZER, Cengiz KEÇEL, Taner KAYA, Melis KALKAN'dan oluşan 51 kişilik ekibin katılmasına, seyahat giderlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübümüzün Basketbol dalında lisanlı sporcusu olan ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda da Türkiye 3'üncüsü olan Efe ÜSTÜN’e 5.000,00 (beş bin ) TL nakdi ödül verilebilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 1591 ada 4 parsel sayılı taşınmaz ile 1927 ada 18 parsel sayılı taşınmazın arasında kalan uygulama imar planında park fonksiyonundaki alanın 45,00m2' lik kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Basınç Kırıcı ve Vana Odası" olarak kullanılmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis verilmesine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile tahsis protokolü yapılmasına ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine, 13 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize ait olan park alanının 5.795,00 m2' lik kısmının 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Su Deposu ve Terfi Merkezi" olarak kullanılmak üzere TESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesi talebi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz sorumluluk alanında restorasyon konularında, Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesi (a) fıkrasına göre protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 13 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Seracılıkta Kadın Eli projesi kapsamında vatandaşlarımızın, bitkisel ürünler yetiştirmelerine imkân sağlamak ve bu sayede gelir elde etmek amacıyla hizmete sunulan seraların tahsis, kullanım, işletme usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Seracılıkta Kadın Eli Projesi Sera İşletme Yönetmeliğinin kabulüne 13 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz İmar sahası içerisinde bulunan ve ekli krokide gösterilen, Ertuğrul Mahallesi hudutlarındaki 210 m. uzunluğundaki Hüseyin Pehlivan Caddesi, 47 m. uzunluğundaki Demir Sokak ve 23 m. uzunluğundaki Eski Bedesten Sokak yol güzergahına cephe veren tek/ çift taraflı yapıları kapsayan “Hüseyin Pehlivan Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi” işi ile ilgili çalışma alanında kalan tüm yapılarla ve yapı sahiplerinden alınmasına gereken izinlerle ile ilgili iş ve işlemlerin yapım işine geçilmeden önce Belediyemizce yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetki verilmesine 13 çekimser oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde Başkomutan Atatürk Caddesi, Kadife Çiçeği Sokak ve İpek Ağacı Sokak arasında uygulama İmar Planında park alanında kalan sorumluluğu Belediyemize ait tescilsiz taşınmazın Kafeterya ve Tuvalet olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreli kiralanmasına 13 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 24 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları için sunulan maddeler Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüş olup; Belediye Meclisince de 1 madde b ve c bendinde geçen 1 yıl ikamet şartının en az 2 yıl olarak kabulüne ve diğer maddelerin uygunluğunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 870 parsel için hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyasının eki olarak sunulan ve altlık olarak kullanılan mevcut uygulama imar planı paftalarında teknik hatalar bulunması sebebi ile teklifin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kaşıkçı Mahallesi 1808 parsel numaralı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, Kaşıkçı Mahallesi 1808 parsel numaralı taşınmaz için 11.05.2022 tarih ve 629 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden sunulan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kendi kadastral sınırları içinde kalan kısmının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Önergede talep edilen imar parselleri içinde yeraltı çöp konteynerı ve sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm konteynerı için yer ayrılması hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kınıklar Mahallesi hudutlarında bulunan tescilsiz durumdaki Muhtarlık ve Toplantı salonunun bulunduğu 119 ada 4 parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 95 sayılı kararı ile "31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihinde kadar projenin hazırlanıp inşaata başlanmaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılması karar verilmiştir. Ancak belediye mülklerinde ön tahsis işlemi olmadığından alınan kararın "tahsis olarak kabulüne" şeklinde revize edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 adanın kuzeyinde bulunan dinlenme alanı içerisine trafo yeri işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi, 146 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyemiz ile Ankara Mamak Belediyesi arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, karşılıklı kültürel dayanışmayı sağlamak, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 13 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar edildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi ve Marmara Belediyesi arasında eşgüdüm sağlamak, deneyim paylaşımını gerçekleştirmek, dayanışma duygusunu pekiştirmek ve karşılıklı yardımlaşma ile ilgili çalışmalar yürütülmek amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 360 ada 151 parsel üzerinde yer alan Trafo Alanının 2387 ada 425 parselin güneyinde yer alan park alanı içerisine taşınması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.09.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07 Temmuz 2022 gün ve 31889 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No:7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Çetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 2022 Yılı İçin Ödenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 667,00TL’den yeniden düzenleme ile 2022 yılının diğer yarısı için 1.080.00TL’ye çıkarıldığından, 01 Temmuz 2022 dahil olmak üzere Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç)ücretlerinin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020