Council Decrees

2024 Yılı March Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçemizde tamamlanan Millet bahçemizin içerisinde bulunan kütüphaneye ‘‘Yazar Mehmet Serez Millet Kütüphanesi’’ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Kumbağ Mahalle Konağına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’ın isimlerinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan 10 nolu sokak isminin Ahmet KARAEVLİ sokak olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
100. Yıl (Yavuz) Mahallesi 433 ada 30 parsel için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde belirlenen plan kararlarının trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olması, söz konusu parsel için sunulan ve Ticaret+Konut Alanında Yençok=6 kat, Özel Sağlık Tesisi Alanında Yençok=8 kat, Turizm Tesis Alanında Yençok=8 kat olarak belirlenen kat yüksekliklerinin planlama alanının etrafındaki konut ve ticaret alanlarında belirlenen emsallerin getirdiği kütle ve yükseklikler ile uyumlu olmaması, bu yüksekliklerin belirlenirken söz konusu taşınmazın içinde yer alan tescilli yapıların kütle ve gabarilerine dikkat edilmemiş olması ayrıca tescilli yapıların Atatürk Bulvarı üzerinden silüetini engellemesi sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulü İlhan İMRAK’ın çekimser oyuna karşı 26 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak Mali ve Teknik Destek ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında 20/12/2022 tarihli ve 283 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile mali ve teknik destek sağlanması uygun bulunan projeye ilişkin ek protokol yapılması gerekmektedir.Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı mali ve teknik destek işbirliğine ilişkin Belediyemiz ile yapılacak olan ek protokolün imzalanması ve dayanağı protokol çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu ilave edilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 23.01.2024 tarih ve 9914 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Ücrete Tabi İşler Tarifesinde 5.9. bendinde bulunan Alt Yapı Tesisleri Geçiş Hakkı Ücret Tarifesinde bulunan ‘Altyapı Tesisleri Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü tarifesinden çıkartılıp Belediyemiz Bilgi İşlem Birimine yani Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarifesine eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cari ve yatırım harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 62.000.000,00TL (Altmışikimilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde; İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği taktirde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği taktirde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kamu yararına tahsis edilmiş, meclisimizce belirlenecek ve İller Bankası A.Ş. tarafından uygun görülecek gayrimenkulleri İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine 11 red oya karşı 17 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "Süleymanpaşa Belediyesinin ortaklaşa, Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında yapılacak olan etkinliğin organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 7798, 7799, 7800, 7801 ve 8095 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu ve boş kadro değişikliğinin ve ekleri cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 2837 ve 2862 adalar arasında yer alan tescilsiz alana ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırlarında belirlenen bir alana da Bayreuth Meydanı adı verilmesinin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir. (Almanya) Bayreuth adının daha önce belediye meclis kararı ile Hürriyet Mahallesi Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi Tuba Sokak 3050-3051 ada arasında bulunan yerin Bayreuth Parkı olarak düzenlenmesine karar verildiğinden, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü Mahallesindeki 'Mektep Sokak' olan ismin 'Hüsamettin Makaracı', 'Büyük Avlu Sokak' olan ismin 'Yüksel Makaracı' olarak değiştirilmesinin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk (Gündoğdu) Mahallesi 2713 ve 2715 adalara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi, 2501 ada 9 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 11 red oya karşı 17 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın Mevcut İmar Planlarında yer alan Kınalı-Çanakkale Otoyolu Bağlantı kavşağına olan uzaklığından sebebi ile söz konusu otoyolun çalışmalarını yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü-Kamu Özel Sektör Bölge Müdürlüğünün görüşüne ihtiyaç duyulmuş olmasından dolayı teklif konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 23 ada 31 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alana koyulan trafo alanı yönünden reddine Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi, 2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulması yönünden teklif konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi 2383 ada 63 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 2129,10m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı fiili olarak yol alanında kaldığından taşınmaz uygulama imar planında kısmen ilköğretim alanında kısmen refüj alanında kalmakta olup fiili olarak yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 7798-7799-7800 ve 7801 nolu numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.03.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl (Yavuz) Mahallesi 433 ada 30 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Suleymanpasa Municipality
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020